ÚvodÚřadŽádosti o informaceČlánkyVýroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021

Statutární město Plzeň
Magistrát města Plzně

Čj.: MMP/019227/22
V Plzni dne 14. ledna 2022

Výroční zpráva

o činnosti povinného subjektu statutárního města Plzně - Magistrátu města Plzně v oblasti poskytování informací

za období roku 2021

Výroční zprávu předkládá statutární město Plzeň – Magistrát města Plzně jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Činnost povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2021:

a) Povinný subjekt statutární město Plzeň – Magistrát města Plzně přijal 97 žádostí o informace. Povinný subjekt vydal celkem 8 rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace, z toho 4 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 4 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
b) Povinný subjekt přijal 1 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
c) Žádné rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebylo soudně přezkoumáno.
d) Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) Povinný subjekt přijal 1 stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

- Stížnost dle § 16a odst. 1 písm. d) – nesouhlas s výší úhrady – povinný subjekt předal spisovou dokumentaci KÚPK, ten svým rozhodnutím cenu snížil na 0,- Kč – povinný subjekt žádost vyřídil bezplatně.

f) Z celkového počtu 97 žádostí byla 1 žádost o informace žadatelem vzata zpět. U 2 žádostí o informace běžela k datu 14. 1. 2022 lhůta na vyřízení.

Povinný subjekt vyřídil 7 žádostí o informace přijatých v roce 2020, z toho byla 1 žádost vyřízena poskytnutím informace, 3 žádosti byly odloženy a 3 žádosti byly odmítnuty.

Magistrát města Plzně jako nadřízený orgán rozhodoval o 1 odvolání proti rozhodnutí orgánu nižšího stupně o odmítnutí žádosti o informace.

Při vyřizování žádostí o informace je postupováno v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dle vnitřní instrukce. Informace, o které je žádáno ústně, jejichž poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy a není třeba jejich vyhledání, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně. Odpovědi na vyřízené žádosti o informace jsou zveřejňovány na webových stránkách města.

Výroční zpráva byla vzata na vědomí Radou města Plzně dne 31. 1. 2022 č. usn. 108/2022, zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Plzně a na webových stránkách Magistrátu města Plzně.

Tajemník MMP
Mgr. Václav Váchal
 


 

Přehled Výročních zpráv o činnosti statutárního města Plzně v oblasti poskytování informací:

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word. Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

Archiv výročních zpráv
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2021 (docx, 16,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2020 (docx, 20,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2019 (doc, 56,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2018 (docx, 18,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2017 (docx, 18,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2016 (docx, 20,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2015 (docx, 21,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2014 (doc, 38,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2013 (docx, 16,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2012 (docx, 16,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2011 (doc, 30,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2010 (doc, 35,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2009 (doc, 30,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2008 (doc, 62,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2007 (doc, 42,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2006 (doc, 43,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2005 (doc, 27,0 kB)

 

Zveřejněno: 24. 2. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň