ÚvodÚřadŽádosti o informaceČlánkyVýroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019

Statutární město Plzeň
Magistrát města Plzně

Čj.: MMP/058676/20
V Plzni dne 30. ledna 2020

Výroční zpráva

o činnosti povinného subjektu statutárního města Plzně - Magistrátu města Plzně v oblasti poskytování informací

za období roku 2019

Výroční zprávu předkládá statutární město Plzeň - Magistrát města Plzně jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Činnost povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2019:

a) Povinný subjekt statutární město Plzeň – Magistrát města Plzně přijal 86 žádostí o informace. Byla vydána 4 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 5 rozhodnutí o částečném odmítnutí.
b) Byla podána 2 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
c) Žádné rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebylo soudně přezkoumáno.
d) Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) Byly podány 2 stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., z nichž 1 byla předložena Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“).

- u 1 stížnosti povinný subjekt žadateli zcela vyhověl a požadované informace formou autoremedury poskytl;
- 1 stížnost byla podána na postup při vyřizování žádosti o informace, kdy se jednalo o poskytnutí objemného množství smluvní dokumentace k silničním rychloměrům (mobilním i stacionárním). Povinný subjekt vyzval žadatele k upřesnění žádosti, žadatel svou žádost upřesnil. Žádost byla z důvodu anonymizace a dle § 11 odst. 2 písm. c) InfZ částečně odmítnuta. Povinný subjekt předal v souladu s § 16a odst. 5 InfZ spisovou dokumentaci k dalšímu rozhodnutí KÚPK. Ten svým rozhodnutím zrušil rozhodnutí povinného subjektu a přikázal žádost ve lhůtě vyřídit. Povinný subjekt vyzval dotčené osoby (smluvní strany) a dal možnost vyjádřit se k předmětné žádosti o informace. Opětovně vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí, neb se jednalo o ochranu práva autorského a dále o některé osobní údaje, které byly anonymizovány.

f) Z celkového počtu 86 žádostí byly 2 žádosti o informace žadatelem vzaty zpět a u 1 žádosti došlo ke zpoplatnění části žádosti. Žadatel vzal zpoplatněnou část žádosti zpět, povinný subjekt pak žádost vyřídil zcela.

Při vyřizování žádostí o informace je postupováno v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. a dle vnitřní instrukce. Informace, o které je žádáno ústně, jejichž poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy a není třeba jejich vyhledání, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně. Odpovědi na vyřízené žádosti o informace jsou zveřejňovány na webových stránkách města.

Výroční zpráva byla vzata na vědomí Radou města Plzně dne 17. 2. 2020 č. usn. 146/2020, zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Plzně a na webových stránkách Magistrátu města Plzně.

Tajemník MMP
Mgr. Václav Váchal
v. r.
 


 

Přehled Výročních zpráv o činnosti statutárního města Plzně v oblasti poskytování informací:

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word. Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

Archiv výročních zpráv
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2019 (doc, 56,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2018 (docx, 17,4 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2017 (docx, 17,7 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2016 (docx, 19,7 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2015 (docx, 20,8 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2014 (doc, 38,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2013 (docx, 16,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2012 (docx, 16,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2011 (doc, 29,5 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2010 (doc, 34,5 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2009 (doc, 29,5 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2008 (doc, 61,5 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2007 (doc, 42,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2006 (doc, 43,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2005 (doc, 27,0 kB)

 

Zveřejněno: 24. 2. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany