ÚvodÚřadŽádosti o informaceČlánkyVýroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018

Statutární město Plzeň
Magistrát města Plzně

Čj.: MMP/054772/19
V Plzni dne 30. ledna 2019

Výroční zpráva

o činnosti povinného subjektu statutárního města Plzně - Magistrátu města Plzně v oblasti poskytování informací

za období roku 2018

Výroční zprávu předkládá statutární město Plzeň - Magistrát města Plzně jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Činnost povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2018:

a) Povinný subjekt statutární město Plzeň – Magistrát města Plzně přijal 84 žádostí o informace. Byla vydána 4 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 4 rozhodnutí o částečném odmítnutí.
b) Byla podána 2 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
c) Žádné rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebylo soudně přezkoumáno.
d) Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) Byly podány 3 stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., které byly předloženy Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“).

- u 1 žádosti podal žadatel stížnost proti nevyřízení žádosti (povinný subjekt vyzval žadatele k upřesnění žádosti, žadatel svou žádost nedoplnil a zároveň podal stížnost, jež byla povinným subjektem postoupena KÚPK). Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace pro neupřesnění žádosti; KÚPK vyjádřil svým sdělením, že k této věci nebylo možné podat stížnost dle § 16a InfZ a proto neměl procesní podmínky k vydání rozhodnutí. Následně KÚPK svým rozhodnutím zamítl odvolání žadatele a potvrdil rozhodnutí povinného subjektu;

- u 2 žádostí podal stejný žadatel stížnost na vyřízení žádosti, žadatel uvádí, že mu povinný subjekt poskytl neúplné nebo nepravdivé informace. MMP předal spisovou dokumentaci k oběma stížnostem na KÚPK dne 16. 1. 2019 k dalšímu opatření.

Při vyřizování žádostí o informace je postupováno v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. a dle vnitřní instrukce. Informace, o které je žádáno ústně, jejichž poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy a není třeba jejich vyhledání, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně. Odpovědi na vyřízené žádosti o informace jsou zveřejňovány na webových stránkách města.

Výroční zpráva byla vzata na vědomí Radou města Plzně dne 18. 2. 2019 č. usn. 175/2019, zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Plzně a na webových stránkách Magistrátu města Plzně.

Tajemník MMP
Mgr. Václav Váchal

 


 

Přehled Výročních zpráv o činnosti statutárního města Plzně v oblasti poskytování informací:

Přílohy jsou dostupné ve formátu programu Microsoft Word. Po výběru přílohy se dokument zobrazí v novém okně, případně se nabídne jako soubor ke stažení.

Archiv výročních zpráv
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2018 (docx, 17,4 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2017 (docx, 17,7 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2016 (docx, 19,7 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2015 (docx, 20,8 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2014 (doc, 38,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2013 (docx, 16,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2012 (docx, 16,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2011 (doc, 29,5 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2010 (doc, 34,5 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2009 (doc, 29,5 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2008 (doc, 61,5 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2007 (doc, 42,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2006 (doc, 43,0 kB)
Dokument MS WordVýroční zpráva za rok 2005 (doc, 27,0 kB)

 

Zveřejněno: 1. 3. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně