ÚvodÚřadŽádosti o informaceČlánkyVybrané právní předpisy České republiky

Vybrané právní předpisy České republiky

 

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně notářského řádu
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 148/1998 Sb., ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon
 • zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků o změně některých zákonů
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Znění zákonů je možno získat na: www.mvcr.cz pod sekcí Legislativa.

Zveřejněno: 8. 2. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace akce se otevře v novém okně
15.7. - 1.9.2019
Živá ulice
Webová prezentace akce se otevře v novém okně
7.9. - 7.9.2019
Hrdinové Plzně
Webová prezentace akce se otevře v novém okně
11.9. - 19.9.2019
Festival Divadlo