Živnostenský úřad

Žádost o koncesi pro právnické osoby

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně - Živnostenský úřad
Tylova 36, Plzeň
telefon: 378 034 801, 378 034 823, 378 034 825, 378 034 826, 378 034 827

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

1. "Jednotný registrační formulář pro právnické osoby" (JRF). V žádosti právnická osoba uvádí zejména tyto údaje:

 • obchodní firmu nebo název
 • sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo)
 • jméno, příjmení
 • státní občanství
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození
 • bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy

2. Údaje týkající se odpovědného zástupce, jehož prostřednictvím je živnost provozována:

 • jméno a příjmení
 • státní občanství
 • bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo)
 • místo pobytu na území České republiky, pokud byl povolen a jedná-li se o osobu s bydlištěm mimo území České republiky
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození
 • místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení
 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno
 • předmět podnikání uvedený v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3 živnostenského zákona
 • provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů
 • datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou
 • právnická osoba uvede též údaje podle zvláštních právních předpisů nezbytné pro zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy a příp. i údaje nezbytné pro podání vůči úřadu práce

Právnická osoba připojí k žádosti:

 • žádost o koncesovanou živnost jednotný registrační formulář (JRF)
 • je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie (včetně státních příslušníků jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků, osob s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta a jejich rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území ČR), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, odpovědný zástupce předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud se jím prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.
 • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do veřejného rejstříku nebo pokud ještě  zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána veřejném rejstříku, pokud již byl zápis proveden. Doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie. Výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší 3 měsíců.
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba nebo organizační složka zahraniční právnické osoby na území České republiky sídlo, nebyl-li již tento doklad přiložen při zápisu do veřejného rejstříku nebo jiné evidence a není-li ohlašovaná adresa již do veřejného rejstříku nebo jiné evidence zapsána
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem
 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce
 • doklad o zaplacení správního poplatku
Formuláře:

Formou odkazu na portálu:  

Elektronické podání občana

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby - k dispozici i na jakémkoli obecním živnostenském úřadu – centrálním registračním místě (CRM).

Plné znění popisu situace:Žádost o koncesi pro právnické osoby
Související informace:

Prodejci lihu a lihovin musí požádat o vydání koncese

Žádost o koncesi pro fyzické osoby

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně – Živnostenský úřad
Tylova 36, Plzeň
telefon: 378 034 801, 378 034 822, 378 034 823, 378 034 826, 378 034 830

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

1. "Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby" (JRF). V žádosti fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:

 • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku
 • státní občanství
 • bydliště
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení
 • provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení)
 • předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu
 • sídlo
 • identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno
 • provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů
 • datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou
 • v jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům

Fyzická osoba připojí k žádosti:

 • žádost o koncesovanou živnost (jednotný registrační formulář - JRF)
 • je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, vyžádá si výpis z Rejstříku trestů živnostenský úřad sám. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců).
 • je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených států, a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo orgánem státu posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce)
 • doklad může být nahrazen dokladem o odborné způsobilosti, pokud prokazuje i bezúhonnost
 • prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem
 • doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného zástupce
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele
 • doklad o zaplacení správního poplatku
Formuláře:

Formou odkazu na portálu:

Elektronické podání občana

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby - k dispozici i na jakémkoli obecním živnostenském úřadu – centrálním registračním místě (CRM).

Plné znění popisu situace:Žádost o koncesi pro fyzické osoby
Související informace:

Prodejci lihu a lihovin musí požádat o vydání koncese

Ohlášení živnosti pro fyzické osoby

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně - Živnostenský úřad
Tylova 36, Plzeň
telefon: 378 034 801, 378 034 822, 378 034 823, 378 034 826, 378 034 830, 378 034 832

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

• ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě).

• je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem členského státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, vyžádá si výpis z Rejstříku trestů živnostenský úřad sám. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců).

• je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených států, a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo orgánem státu posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce).

• prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

• doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele.

• doklad o zaplacení správního poplatku.

Fyzická osoba připojí k ohlášení:

1. "Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby" (JRF). V ohlášení fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:

 • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku.
 • státní občanství.
 • bydliště.
 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení.
 • provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení).
 • předmět podnikání.
 • sídlo
 • ohlašuje-li řemeslnou nebo vázanou živnost, doloží doklady o odborné způsobilosti dle § 21, 22 ŽZ nebo dle § 7 ŽZ u občanů Evropské unie.
Formuláře:

Formou odkazu na portálu: 

Elektronické podání občana

Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby - k dispozici i na jakémkoli obecním živnostenském úřadu – centrálním registračním místě (CRM).

Plné znění popisu situace:Ohlášení živnosti pro fyzické osoby
Související informace:

Nejsou.

Ohlášení živnosti pro právnické osoby

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně - Živnostenský úřad
Tylova 36, Plzeň
telefon: 378 034 801, 378 034 823, 378 034 825, 378 034 826, 378 034 827, 378 034 832

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

1. "Jednotný registrační formulář pro právnické osoby" (JRF)

Právnická osoba připojí k ohlášení:

• je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie (včetně státních příslušníků jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků, osob s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta a jejich rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území ČR), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový doklad nevydává, odpovědný zástupce předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud se jím prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti

• doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do veřejného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden anebo doklad o tom,  že právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, pokud již byl zápis proveden. Doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním sídlem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie. Výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce

• doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba či organizační složka zahraniční právnické osoby na území České republiky sídlo, nebyl-li již tento doklad přiložen při zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence a není-li již ohlašovaná adresa do obchodního rejstříku nebo jiné evidence zapsána

• prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem

• doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce

• doklad o zaplacení správního poplatku

Formuláře:

 Formou odkazu na portálu: 

Elektronické podání občana

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby - k dispozici i na jakémkoli obecním živnostenském úřadu – centrálním registračním místě (CRM).

Plné znění popisu situace:Ohlášení živnosti pro právnické osoby
Související informace:

Nejsou.

Zemědělský podnikatel - Žádost při z.č. 252/1997 sb., o zemědělství, v pl. znění, o zápisu do evidence zemědělského podnikatele

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně - Živnostenský úřad
Tylova 36, Plzeň
telefon: 378 034 823

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:
 • vyplněnou předepsanou žádost
 • platný občasný průkaz (průkaz totožnosti)
 •  případné přílohy (doklad o přidělení IČ, kopii ŽL nebo výpis z OR)
Formuláře:

Tiskopis "Zemědělský podnikatel - Žádost při z. č. 252/1997 sb., o zemědělství, v pl. znění, o zápisu do evidence zemědělského podnikatele je k dispozici na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Zemědělský podnikatel
Související informace:

Nejsou.

Jednotné kontaktní místo - podnikání v EU, přeshraniční poskytování služeb

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně - Živnostenský úřad
Tylova 36, Plzeň
telefon: 378 034 801, 378 034 823, 378 034 825, 378 034 826, 378 034 827

Upozornění: S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest.

Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Co k tomu potřebujete:

Dotazy je možné podat osobně, prostřednictvím adresy jkm@plzen.eu nebo telefonicky na níže uvedených číslech:

Ing. Radka Vaníková: 378 034 814

Ing. Lucie Šertlová:    378 034 815

Lucie Pasternaková:  378 034 816

Dotazy je možné pokládat i prostřednictvím elektronické aplikace: podnikání v České republice, v Evropské unii http://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/online-dotaz.html. Podrobnější informace lze rovněž nalézt na stránkách: www.businessinfo.cz

Formuláře:

Nejsou.

Plné znění popisu situace:Jednotné kontaktní místo
Související informace:

Nejsou.

Tradiční akce města Plzně

Web Slavnosti svobody se otevře v novém okně
6.5. - 9.5.2021
Slavnosti svobody 2021

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování