ÚvodÚřadVyřiďte si na úřaduČlánkyPravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně

Pravidla pro nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně

Město Plzeň schválilo nová pravidla ve věci nakládání s uvolněnými byty v domech ve vlastnictví města Plzně s účinností ode dne 1. 7. 2018. Město Plzeň připravilo změnu směrnice a instrukce pro nakládání s byty a nebytovými prostory ve svém vlastnictví.

Město Plzeň prostřednictvím své  bytové politiky pomáhá zejména spoluobčanům, kteří se ocitli v těžké životní situaci bez vlastního zavinění, např. zdravotně či tělesně postižení, senioři, mladí lidé z dětských domovů, oběti domácího násilí a v tomto trendu bude i nadále pokračovat.

Usnesením Rady města Plzně byly aktualizovány směrnice a instrukce pro nakládání s byty a nebytovými prostory, řešení pohledávek na nájemném a službách spojených s užíváním bytů, ubytovacích jednotek, prostor sloužící podnikání či prostor nesloužící bydlení, společné prostory, plochy na plášti a střeše stavby či její části a pozemků a podmínky pro výběr nájemců do uvolněných sociálních bytů v domech ve vlastnictví města Plzně.

Dochází ke změně bodování u „Žádosti o byt", kdy největší šanci na získání městského bytu do nájmu budou mít pracující občané s nižšími příjmy, kteří se ocitli bez vlastního zavinění v bytové nouzi a mají trvale bydliště či zaměstnání v Plzni.

V bodovém hodnocení žádostí o byt dochází v několika bodech k výraznějším změnám a to zejména s ohledem na typologii ETHOS, a v případech, kdy občané či žadatelé schopní práce ji vykonávají. Bodový systém je v některých svých částech odlišný pro žadatele o běžný nájemní byt a pro žadatele o byty zvláštního určení (bezbariérové, DPS) a byty pro seniory, na které se změna bodového hodnocení žádostí výše uvedená nevztahuje.

Schválená pravidla také lépe specifikují a stanovují postup pro získání nájmu bytu formou „Přednostního řešení“. Zvláštní skupinou pak zde jsou například rodiče pečující o zdravotně postižené dítě, kteří zejména z důvodu příjmu, zdraví, věku apod. nejsou schopni zajistit adekvátní bydlení na volném trhu a stávající bydlení neodpovídá potřebám a dále také osoby, kterým jsou poskytovány sociální či zdravotnické služby; osoby s požadovanou kvalifikací, které si město Plzeň vybraly jako místo pro život a z různých důvodů si nemohou zajistit bydlení na volném trhu a mohou se zasadit o rozvoj města; osoby, které se z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu ocitly v nepřístupném bytě apod.

Důležitá změna je v postupu řešení pohledávek za stávajícími nájemníky. V případě, že pohledávka přesáhne výši trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, je zaslána nájemci výzva k řešení pohledávky s tím, že je upozorněn na možnost výpovědi nebo ukončení nájmu v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud nájemce chce dluh řešit a zachovat si bydlení, dluh uhradí a pokračuje ve stávající nájemní smlouvě nebo dluh uzná včetně příslušenství dluhu, kterým je poplatek nebo úrok z prodlení a požádá o uzavření splátkového kalendáře. Následně lze takového člověka považovat za bezdlužného a bude s ním uzavřena nová nájemní smlouva nebo dodatek ke stávající smlouvě na stejný byt na dobu 6 měsíců s notářskou doložkou přímé vykonatelnosti na vyklizení, kterou nájemce uhradí při jejím sjednání u notáře.

V případě, že nájemce na výše uvedenou výzvu nereaguje a dluh neuhradí ani jinak nespolupracuje při jeho řešení, je nájem nájemci ukončen nebo vypovězen. Pokud nájemce řádně plní své povinnosti z uzavřené nájemní smlouvy, je po jejím uplynutí uzavřena nová nájemní smlouva na dobu 3 měsíců s automatickou prolongací. V případě, že dojde k porušení uzavřené nájemní smlouvy tím, že vznikne nájemci dluh na nájemném za 1 měsíc, bude nájemní smlouva ukončena uplynutím doby určité.

Součástí pravidel je též poskytování sociálního bydlení, pro které město Plzeň vyčlení 35 až 50 bytů jako tzv. „sociální byty“. Výběr konkrétních bytů je v kompetenci Odboru bytového, přičemž při výběru musí být zachována základní podmínka desegregace a různorodosti velikosti těchto bytů. Jedná se o byty, ve kterých je jejich nájemcům poskytována podpora ve formě sociální práce.

Cílovou skupinou jsou osoby v bytové nouzi – např. muži a ženy v azylovém domě, osoby v domě na půli cesty, osoby ve veřejné komerční ubytovně kdy nemají jinou možnost bydlení, osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,  osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče, invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě.

U sociálních bytů není podmínkou úplná bezdlužnost žadatele a s ním společně posuzovaných osob. Mohou být evidované dluhy do výše max. 30 000 Kč. Podmínkou pro získání bytu při evidenci dluhu je uznání dluhu, uzavření splátkového kalendáře a jeho splácení. Spolu s nájemní smlouvou je uzavírána notářská doložka přímé vykonatelnosti na vyklizení.

Přílohy

Zveřejněno: 25. 10. 2018, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Přejdete na článek Reprezentační ples Plzně připomene talentované Plzeňany
24.1. - 24.1.2020
Reprezentační ples města Plzně
Webová prezentace Smetanovské dny se otevře v novém okně
27.2. - 26.3.2020
Smetanovské dny
Web Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
13.3. - 13.3.2020
Hudební ceny Žebřík
Webová prezentace Blik Blik se otevře v novém okně
27.3. - 28.3.2020
Blik Blik
Web Slavnosti svobody Plzeň se otevře v novém okně
1.5. - 6.5.2020
Slavnosti svobody