Informace k vydání občanského průkazu

Informace k vydání občanského průkazu

Kam a kdy pro občanský průkaz

Kam a kdy pro občanský průkaz

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky a další údaje v ní zapsané. Občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky je povinen mít občanský průkaz. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Vydávání občanských průkazů upravuje zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o občanských průkazech).

Občanské průkazy vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, u něhož občan podal žádost o jeho vydání, v případě občanských průkazů vydávaných do 5 pracovních dnů je vydává i Ministerstvo vnitra, v případě občanských průkazů vydávaných v pracovních dnech do 24 hodin výhradně Ministerstvo vnitra - o takto zrychleně vydávané občanské průkazy lze zažádat jak u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze u úřadů městské části Praha 1 až 22), tak i přímo u Ministerstva vnitra.

FORMULÁŘE

QR kód - odkaz na mapuV Plzni vydává občanské průkazy oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Odboru správních činností Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 16, 306 32 Plzeň. Mapu naleznete zde či též s využitím tzv. QR kódu:

Bližší informace lze získat na telefonních číslech: 378 032 450-6 nebo 378 032 447

Úřední hodiny:

pondělí

8.00 – 18.00

úterý

8.00 – 14.00; *14.00 – 16.00

středa

8.00 – 18.00; *18.00 – 19.00

čtvrtek

8.00 – 14.00; *14.00 – 16.00

pátek

8.00 – 12.00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených úředních hodinách, tedy ve středu do 19.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek do 16.00 hodin, je nutné objednání nejpozději den předem, a to buď prostřednictvím kontaktního centra na telefonu 378 031 111 (v časech Po, St: 7.30 - 17.00; Út, Čt, Pá: 7.30 - 16:00) nebo na www.uradbezcekani.cz.

Rezervaci na www.uradbezcekani.cz však doporučujeme v každém případě (tj. v jakýchkoliv úředních hodinách), neboť slouží k Vašemu vyššímu komfortu a šetření Vašeho času. Lze se tak objednat k podání žádosti o vydání občanského průkazu a k vyzvednutí vyhotoveného občanského průkazu, jakož i k nahlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu.

Upozornění

OBJEDNEJTE SE ONLINE

Typy vydávaných občanských průkazů:

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen e-OP) jsou vydávány občanům mladší 15 let s dobou platnosti na 5 let a občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; občanům starším 70 let je občanský průkaz vydáván s platností na 35 let.

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů jsou vydávány:

Všechny typy občanských průkazů lze použít jako cestovní doklad do států Evropské unie. Ministerstvo vnitra však nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny údajů zapisovaných do občanského průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě EU mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu nebo za jeho poškození

Podrobné informace týkající se vydávání občanských průkazů najdete po otevření tohoto odkazu.

Budova náměstí Republiky 16 - občanské průkazy, cestovní doklady

 náměstí Republiky 16

Formuláře

Formuláře

Při vyřizování žádosti o e-OP občan nevyplňuje žádost ani nepředkládá fotografii. Žádost je po kontrole údajů vytištěna přímo na přepážce, současně se pořídí digitalizovaná podoba občana a jeho vlastnoruční podpis. Pro tyto účely lze také použít digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra. Pokud však občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, je digitální fotografie zlikvidována.

Pokud je v evidenci občanských průkazů nebo cestovních dokladů vedena digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana, může občan podat žádost o vydání e-OP v elektronické podobě na formuláři, jež je k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra.

K podání žádosti o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů může občan použít originál tiskopisu nebo si může tiskopis opatřit vytištěním z webových stránek Ministerstva vnitra (viz odkaz Formuláře) za předpokladu, že bude splňovat požadavky uvedené na těchto stránkách.

FORMULÁŘE

Požádat o vydání nového e-OP může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (či u úřadu městské části Praha 1 až 22) a stejně tak má možnost uvést na žádosti kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností, u kterého si chce nový e-OP převzít. O vydání občanského průkazu ve lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin a ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze požádat i u Ministerstva vnitra.

Požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů může občan pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu a u stejného úřadu si převezme i hotový občanský průkaz.

Poznámka: tam, kde je v tomto textu uveden obecní úřad obce s rozšířenou působností, je možno daný úkon učinit i u úřadu městské části Praha 1 až 22.

Změny účinné od 1. 7. 2018

Změny účinné od 1. 7. 2018

Doplňující informace, vyplývající z novely zákona o občanských průkazech zákonem č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony:

Zdroj informací: Leták – Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018 (pdf, 485 kB)

Co vyřizují obecní, matriční a zastupitelské úřady, Policie ČR a Ministerstvo vnitra

Co vyřizují obecní, matriční a zastupitelské úřady, Policie ČR a Ministerstvo vnitra

U obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu lze:

Policii ČR lze:

Zastupitelskému úřadu ČR v zahraničí lze:

Působnost Ministerstva vnitra

Informace MVČR občanům a profesionálním fotografům

Informace MVČR občanům a profesionálním fotografům

Informace Ministerstva vnitra:

Neplatné doklady -  online vyhledávání neplatných osobních dokladů.

Informace pro profesionální fotografy:

Formulář pro odeslání fotografie do datové schránky MV se nachází na internetových stránkách MVČR www.mvcr.cz (Služby pro veřejnost – Formuláře – Občanské průkazy). Současně je zde zveřejněn „Návod na vyplnění formuláře“, který obsahuje 5 kroků, které je nutno při vyplňování formuláře bezpodmínečně dodržovat.

Podrobné informace týkající se vydávání občanských průkazů najdete po otevření tohoto odkazu.

Budova náměstí Republiky 16 - občanské průkazy, cestovní doklady

 náměstí Republiky 16