ÚvodÚřadVyřiďte si na úřaduČlánkyInformace k vydání občanského průkazu

Informace k vydání občanského průkazu

 

Formuláře

Při vyřizování žádosti o e-OP občan nevyplňuje žádost ani nepředkládá fotografii. Žádost je po kontrole údajů vytištěna přímo na přepážce, současně se pořídí digitalizovaná podoba občana a jeho vlastnoruční podpis. Pro tyto účely lze také použít digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra. Pokud však občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, je digitální fotografie zlikvidována.

Pokud je v evidenci občanských průkazů nebo cestovních dokladů vedena digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana, může občan podat žádost o vydání e-OP v elektronické podobě na formuláři, jež je k dispozici na webové stránce Ministerstva vnitra.

K podání žádosti o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů může občan použít originál tiskopisu nebo si může tiskopis opatřit vytištěním z webových stránek Ministerstva vnitra (viz odkaz Formuláře) za předpokladu, že bude splňovat požadavky uvedené na těchto stránkách.

FORMULÁŘE

Požádat o vydání nového e-OP může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (či u úřadu městské části Praha 1 až 22) a stejně tak má možnost uvést na žádosti kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností, u kterého si chce nový e-OP převzít. O vydání občanského průkazu ve lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin a ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze požádat i u Ministerstva vnitra.

Požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů může občan pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu a u stejného úřadu si převezme i hotový občanský průkaz.

Poznámka: tam, kde je v tomto textu uveden obecní úřad obce s rozšířenou působností, je možno daný úkon učinit i u úřadu městské části Praha 1 až 22.

Zveřejněno: 9. 1. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace akce se otevře v novém okně
11.9. - 19.9.2019
Festival Divadlo