ÚvodÚřadVyřiďte si na úřadu

Vyřiďte si na úřadu

Postupy pro řešení životních situací na území města Plzně

Na tomto místě najdete přehled oblastí životních situací s odkazy na jejich popisy, jak se zachovat v konkrétních situacích ve vztahu k Magistrátu města Plzně, úřadům městských obvodů či organizacím na území města Plzně. Pokud si chcete něco vyřídit, popisy vám pomohou zorientovat se v tom, na který úřad se obrátit, co s sebou máte přinést, jaké jsou poplatky apod. Správcem postupů je město Plzeň.

Upozornění:

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření v boji proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 a s odkazem na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 128 o přijetí krizového opatření, Magistrát města Plzně obnovuje své úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad. Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Současně výše zmíněné usnesení vlády stanovuje upřednostňovat před osobním setkáváním písemný, telefonický nebo elektronický kontakt se zaměstnanci veřejné správy, a to všude tam, kde je takový způsob komunikace možný, přičemž písemnosti budou od veřejnosti přijímány pouze prostřednictvím podatelny úřadu. S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádámedoporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, e-mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest. Současně používejte i připravené desinfekční prostředky umístěné ve vchodech do jednotlivých pracovišť úřadu.

Nejčastěji vyhledávané životní situace

Kategorie životních situací

Doklady
Občanský průkaz, cestovní pas, doklady registru řidičů a vozidel, rybářský a lovecký lístek, matriční doklady, úmrtní list, rodný list...

Doprava
Mezinárodní řidičský průkaz, paměťová karta řidiče, výpis záznamů bodového hodnocení z registru řidičů, výpis z evidenční karty řidiče, zápis vozidla do registru silničních vozidel...

Finance
Způsob placení pokut, koeficient daně z nemovitých věcí, poplatek ze psů, podání ohlášení plátce místního poplatku z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství...

Stavba a rekonstrukce
Stavební povolení, územní souhlas, zahájení užívání stavby, povolení k odstranění stavby, ohlášení drobné stavby, vyjádření k sítím SITmP a PT...

Rodina
Hlášení trvalého pobytu, uzavření manželství, církevní sňatek, změna jména a příjmení, matriční doklady, úmrtní list, rodný list, zápis o uzavření manželství občana ČR v cizině...

Podnikání
Žádost o podnikání pro právnické a fyzické osoby, ohlášení živnosti, zápis do evidence zemědělského podnikatele, jednotné kontaktní místo pro podnikání v EU...

Bydlení
Hlášení trvalého pobytu, výdej údajů z evidence obyvatel, souhlas s podnájmem obecního bytu, prodloužení nájemní smlouvy, změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu...

Sociální oblast
Bezplatná právní poradna pro seniory a invalidní důchodce, sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče, služby romského poradce, sociální dávky poskytované státem...

Životní prostředí
Vydání koordinovaného stanoviska Magistrátu města Plzně, vyjádření ke stavbě a vydání závazných stanovisek, povolení ke kácení dřevin, lesní hospodářství, myslivost a rybářství...

Majetek města
Výkup nebo darování nemovité věci do vlastnictví města Plzně, prodej nebo darování nemovité věci z majetku města Plzně, postup při vydržení vlastnického práva, movité věci, pozemky, stanoviska...

Ostatní záležitosti
Podání oznámení, ověřování opisů (vidimace), ověřování podpisů (legalizace),  přestupky projednané se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku, žádosti o informace, ztráty a nálezy...

Pro případnou pomoc se prosím obraťte na operátorky Kontaktního centra - tel.: +420 378 031 111, e-mail: info@plzen.eu.

Více informací o řešení jednotlivých životních situací poskytuje portál Elektronické podání občana

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování