ÚvodÚřadVyřiďte si na úřadu

Vyřiďte si na úřadu

Postupy pro řešení životních situací na území města Plzně

Na této stránce najdete postupy řešení životních situací, resp. strukturované postupy popisující, jak se zachovat v různých životních situacích (informace o tom, jak vyřídit různá podání, žádosti, na koho se obrátit a v jakých lhůtách, zda se platí správní nebo jiné poplatky, související formuláře, jakými právními předpisy se vyřizování záležitosti řídí apod.) ve vztahu k Magistrátu města Plzně či úřadům městských obvodů.

Řešení životních situací se člení na postupy magistrátuúřadů městských obvodů, dále tématicky podle oblastí vyřizovaných záležitostí (viz tabulka s odkazy níže). Vlastní postup je zobrazen v základní úrovni (tabulka) a úrovni detailní (připojený PDF soubor obsahující kompletní informace k řešení životní situace).

Formuláře potřebné pro řešení životních situací jsou zveřejněné na portálu Elektronické podání občana. Některé formuláře je možné online elektronicky vyplnit a odeslat. Pro online podání je formulář nutné opatřit uznávaným elektronickým podpisem, nebo ho lze přes portál odeslat prostřednictvím datové schránky občana, případně je možné vyplněný formulář vytisknout a doručit osobně nebo poštou. Jednotlivé životní situace odkazují přímo na příslušné formuláře.

Pro případnou pomoc se prosím obraťte na operátorky Kontaktního centra - tel.: 378 031 111, SMS: 720 001 483, e-mail: info@plzen.eu.

Omezené úřední hodiny (na všech pracovištích Magistrátu města Plzně od 16. března 2020)

  • Pondělí 9:00 – 12:00 hod.
  • Středa 14:00 – 17:00 hod.

Pozor: Občané se musí k návštěvě pracoviště předem objednat, a to buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, mailem nebo telefonicky.

Postupy magistrátu:

Občanský průkaz, cestovní pas
>Vydání občanského průkazu | Vydání cestovních dokladů
Evidence občanů
>Hlášení trvalého pobytu | Rušení trvalého pobytu | Výdej údajů z evidence obyvatel...
Oblast registru řidičů a vozidel
>Vydání řidičského průkazu | Výpis z evidenční karty řidiče | Zápis vozidla do registru...
Živnostenský úřad
>Ohlášení živnosti pro fyzické osoby | Žádost o koncesi pro právnické osoby...
Oblast sociální pomoci
>Náhradní rodinná péče | Výkon sociálně-právní ochrany dětí | Výkon státní správy v oblasti sociální péče o občany | Objednání a výdej tiskopisů receptů...
Oblast životního prostředí
>Vyjádření ke stavbě | Ochrana přírody | Nakládání s nebezpečným odpadem...
Oblast stavebně správní
>Informace k Územnímu plánu města Plzně | Informace k dokumentaci staveb...
Oblast státní památkové péče
>Úpravy a získávání příspěvků na památkově chráněné objekty...
Oblast bytová
>Žádost o byt | Žádost o prodloužení nájemní smlouvy | Směna nájemního bytu...
Transakce s nemovitými věcmi a majetková příprava staveb
>Prodej movitých věcí | Darování movitých věcí městu Plzni | Prodej nemovitých věcí...
Archiv města Plzně
>Nahlížení do archiválií
Oblast prezentace a marketingu
>Zapůjčení mázhauzu radnice pro výstavy
Oblast dopravy
>Havárie inženýrských sítí | Povolení dopravního značení | Taxislužba ...
Příkazové bloky
>Způsob a placení pokut
Oblast daně a poplatky
>Podání poplatku za odpad | Zjištění koeficientu daně z nemovitých věcí | Poplatek z pobytu

Postupy úřadů městských obvodů:

Oblast sociální
>Příspěvek na péči | Mimořádná okamžitá pomoc | Příspěvek na výživu dítěte...
Oblast správní - vnitřní věci
>Ověřování podpisů (legalizace) | Ověřování opisů (vidimace) | Přestupkové řízení | Podání oznámení...
Oblast správní - matrika
>Vydání prvního rodného listu | Uzavření manželství | Vydání úmrtního listu...
Oblast výstavby
>Územní souhlas | Stavební povolení | Povolení k odstranění stavby | Půjčky z Fondu rozvoje bydlení...
Oblast životního prostředí
>Vydání rybářského lístku | Vydání loveckého lístku | Povolení ke kácení dřevin...
Oblast majetková
>Pronájem pozemku ve vlastnictví města
Oblast finanční
>Užívání veřejného prostranství | Přihlášení poplatků ze psů | Povolování provozu výherních automatů...
Oblast dopravy
>Připojení k místní komunikaci | Uzavírka pozemní komunikace | Vyhrazené parkování...

Tradiční akce města Plzně