Rozpočet města Plzně v roce 2022

Rozpočet města je finančním plánem, jímž se řídí financování činností města.

Rozpočet města Plzně a střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet města Plzně a střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet města je finančním plánem, jímž se řídí financování činností města. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Střednědobý výhled rozpočtu města se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a je východiskem pro rozhodování města o svých budoucích aktivitách. Střednědobý výhled rozpočtu města je zpracován na tři roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.

Rozpočet města Plzně na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 byl schválen usnesením ZMP č. 462 ze dne 13. 12. 2021.

Příloha ke stažení:

Rozpočet města Plzně na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 (pdf, 7,0 MB)

Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech 2023–2025

Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech 2023-2025 byl upraven usnesením ZMP č. 73 ze dne 28. 3. 2022, č.122 ze dne 9. 5. 2022.

Příloha ke stažení:

Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech 2023–2025 (pdf, 1,22 MB)

Rozpočtová opatření

Rozpočtová opatření

Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.

Přehled usnesení orgánů města, kterými byla schválena rozpočtová opatření rozpočtu celoměstských orgánů (MMP) je uveden v tabulce. Předmětná usnesení vč. příloh je možné vyhledat v aplikaci USNESENÍ.

Příloha ke stažení:

Přehled schválených rozpočtových opatření rozpočtu MMP (pdf, 178 kB)

 

Závěrečný účet města Plzně

Závěrečný účet města Plzně

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření města souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.

 

 

 

 

Klikací rozpočet města Plzně

Klikací rozpočet města Plzně

Aplikace zobrazuje údaje o plnění závazných ukazatelů rozpočtu města včetně grafických pohledů ve členění Magistrát města Plzně a jednotlivé městské obvody. Údaje plnění rozpočtu Magistrátu jsou doplněny o podrobné informace k průběhu jednotlivých investičních akcí zařazených do rozpočtu.

Data jsou v rámci roku aktualizována měsíčně a to vždy k 20tému dni měsíce s údaji o plnění rozpočtu za předchozí ukončené účetní období tzn. k poslednímu dni předchozího měsíce.

Aktualizace dat k 31.12. je provedena k 20.2. následujícího roku. Aktualizace dat vztahující se k aktuálnímu roku je poprvé provedena souhrnně za leden a únor k 20.3. daného roku.

Spustit aplikaci KLIKACÍ ROZPOČET MĚSTA PLZNĚ

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací

Příspěvková organizace sestavuje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem.

Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023-2025 byl schválen usnesením RMP č. 1285 ze dne 22. 12. 2021.

Přílohy ke stažení:

Vyhodnocení plnění rozpočtu příspěvkových organizací

Vyhodnocení plnění rozpočtu PO k 30. 6., resp. k 31. 12. ve struktuře schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečnost do data v rozsahu údajů schváleného rozpočtu PO.

Přílohy ke stažení:

Pravidla rozpočtového provizoria

Pravidla rozpočtového provizoria

Pravidla rozpočtového provizoria se dle §13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů uplatní v případě, že rozpočet nebude schválen před 1. lednem rozpočtového roku.

Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena usnesením ZMP č. 290 ze dne 21. 6. 2018.

Příloha ke stažení:

Pravidla rozpočtového provizoria (pdf, 215 kB)