ÚvodÚřadVeřejné dokumentyKoncepční dokumentyKoncepční dokumenty města Plzně

Koncepční dokumenty města Plzně

Na těchto stránkách najdete výběr koncepčních dokumentů města Plzně, ale i ostatní koncepční dokumenty na jejichž tvorbě město spolupracovalo a které s Plzní úzce souvisí. Takové dokumenty se na našich stránkách mohou objevit ve většině případů formou odkazů na cizí web (např. Krajského úřadu Plzeňského kraje ad.).

Územní plánování

 1. Územní plán města Plzně

Programové dokumenty

 1. Strategický plán města Plzně 

Cestovní ruch

 1. Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň na období 2019–2023

Životní prostředí

 1. Koncepce péče o životní prostředí v Plzni
 2. Povodňový model Plzeň
 3. Koncepce protipovodňové ochrany (studie)
 4. Návrh priorit přípravy a realizace protipovodňových opatření
 5. Generel zeleně města Plzně
 6. Program zlepšování kvality ovzduší ve městě Plzni
 7. Revitalizace nábřeží plzeňských řek
 8. Koncepce řešení odtokových poměrů města Plzně

Odpady

 1. Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně – závazná a směrná část

Energetika

 1. Územní energetická koncepce
 2. Koncepce technické infrastruktury
 3. Akční plány k uskutečnění Územní energetické koncepce

Doprava

 1. Zásady dopravní politiky města Plzně
 2. Zásady rozvoje dopravního systému města Plzně
 3. Generel cyklistických tras (v aktualizované podobě) - Generel je zveřejněn na GSWebu města Plzně (http://gis.plzen.eu/doprava - Vrstvy / Komunikační síť / Cyklistika / Cyklogenerel)
 4. Zásady řešení pěší dopravy ve městě Plzni
 5. Sledované trasy pro obyvatele s omezenou schopností pohybu a orientace (mapa)
 6. Generel pěších tras
 7. Generel dopravy v klidu města Plzně – aktualizace 2012
 8. Plzeň – sportovně rekreační trasy v údolích řek - greenways (mapa)
 9. Investiční akce do tratí veřejné dopravy v městě Plzni na roky 2015–2020
 10. Dlouhodobá koncepce údržby a odstavování tramvají v Plzni
 11. Plán udržitelné mobility města Plzně
 12. Prohlášení statutárního města Plzeň k zajištění podílů na stavbách silnic I. třídy na území města
 13. Plzeňský standard komunikací
 14. Koncepce veřejného osvětlení - Plzeň
 15. Strategie udržitelné mobility Plzeňské aglomerace

Kultura

 1. Program rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030

Péče o obyvatelstvo

 1. Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2019–2022
 2. Akční plán pro roky 2021–2022 (Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2019–2022)
 3. Seznamy budov ve vlastnictví města Plzně
 4. Akční plány rozvoje sociálních služeb města Plzně na roky 2021–2022
 5. Koncepce politiky města Plzně pro práci s lidmi v bezdomoví 2022+

Vybavenost města

 1. Vzdělávací soustava města Plzně a síť mateřských a základních škol
 2. Koncepce systému základní vybavenosti a podmínek pro komunální rekreaci obyvatel v Plzni (studie 2003) - Data jsou zveřejněna na GSWebu města Plzně (http://gis.plzen.eu/turistika - Vrstvy / Turistické oblasti / Rekreační oblasti)
 3. Rekreační oblast Bolevecké rybníky
 4. Regenerace panelových sídlišť v Plzni

Městská správa

 1. Právní předpisy Statutárního města Plzně
 2. Koncepce integrovaného systému řízení Magistrátu města Plzně
 3. Koncepce sportu města Plzně na léta 2021 až 2030 / Akční plán pro roky 2021 a 2022
 4. Koncepce chovu psů ve městě Plzni
 5. Koncepce dalšího rozvoje Plzeňské městské čipové karty
 6. Upravená pravidla pro poskytování finanční podpory z čtyřletého dotačního programu odboru kultury (tzv. víceletých grantů)
 7. Informační strategie ISMP na období 2007–2010
 8. Koncepce komunikační strategie města Plzně pro období 2017 až 2020
 9. Koncepce prevence kriminality města Plzně 2023 – 2028
 10. Program prevence kriminality města Plzně 2022
 11. Marketingová strategie města Plzně 2021–2035
 12. Metodika k získávání zpětné vazby - Metodika Magistrátu města Plzně k získávání zpětné vazby
 13. Komunikační strategie ÚSA - Komunikační strategie Úřadu správních agend

Hospodářský rozvoj

 1. Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti
 2. Strategie Smart City Plzeň
 3. Akční plán a projekty bez finančního krytí Strategie Smart City Plzeň

Vybrané koncepční dokumenty Plzeňského kraje

 1. Program rozvoje Plzeňského kraje
 2. Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

 

Zveřejněno: 20. 4. 2023, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně

Web Finále Plzeň se otevře v novém okně
22.9. - 27.9.2023
Finále Plzeň
Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
6.10. - 7.10.2023
Pilsner Fest

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni