Radní Martin Zrzavecký

Datum narození: 3. 8. 1973
Rodina: ženatý, dvě děti
Vzdělání: střední odborné - SOU č. 4 Plzeň se zaměřením na stroje a zřízení

Členství v pol. straně: ČSSD (od r. 1998)
Práce pro město:
  • náměstek primátora pro oblast ekonomickou (2010 – 2014),
  • primátor města Plzně (2014 – 2018).

Rozdělení odpovědnosti za činnost města Plzně v samostatné působnosti:

člen Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti

1. Resortní působnost člena Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti:

a) veřejný pořádek ve městě,
b) bezpečnost občanů a ochrana majetku,
c) prevence kriminality a protidrogová prevence,
d) ochrana před živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi,
e) spolupráce s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje,
f) spolupráce s Městským a Krajským ředitelstvím Policie ČR,
g) koordinace spolupráce s jednotkami Sboru dobrovolných hasičů zřízenými městskými obvody,
h) koordinace spolupráce města a neziskových organizací v příslušné oblasti,
i) problematika hazardu.

2. V rámci své resortní působnosti na úrovni orgánů celoměstských:

a) zajišťuje tvorbu návrhů usnesení RMP, ZMP a právních i vnitřních norem města (vyhlášek, nařízení, zásad, směrnic, pravidel apod.) a kontrolu jejich dodržování,
b) kontroluje plnění úkolů uložených RMP, ZMP, odpovídá na dotazy členů ZMP,
c) zajišťuje vztahy s veřejností, včetně tiskových zpráv a komuniké,
a) dozírá na dodržování podmínek sjednaných u městem poskytnutých darů, dotací nebo půjček cizím subjektům, jde-li o dary, dotace či půjčky účelově vázané k zabezpečení úkolů v jeho funkční příslušnosti,
d) kontroluje sestavování návrhu rozpočtu města a dále i hospodaření podle schváleného rozpočtu,
e) kontroluje správu majetku města,
f) zodpovídá za správu pohledávek města,
g) v rámci své resortní působnosti podepisuje písemnosti města zasílané jiným subjektům, nejde-li o právní jednání, jimiž na sebe město bere právní povinnosti či nabývá nebo vzdává se svých práv, nepověří-li tím jiného zaměstnance města,
h) za právnické osoby s majetkovou účastí města ve své resortní působnosti, nebo v nichž je členem statutárního orgánu, (to vše vyjma obchodních společností) předkládá do RMP a ZMP návrhy usnesení,
i) zajišťuje tvorbu dokumentů a realizaci záměrů dlouhodobého a strategického významu.


3. Na základě § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, je pověřen řízením Městské policie Plzeň.

4. Dozoruje činnost orgánů, organizačních složek MMP a dalších právnických osob, kterými jsou:

b) Městská policie Plzeň, v rámci MMP,
c) Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP,

a právnické osoby:

d) Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

4. Dozoruje činnost těchto komisí:

e) Komise RMP pro bezpečnost, protidrogová a prevence kriminality.

Registr Střet zájmů sloužící k nahlížení do oznámení veřejných funkcionářů v rámci města Plzně najdete na http://aplikace.plzen.eu/stret.

Zveřejněno: 16. 1. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Do práce na kole se otevře v novém okně
1.5. - 31.5.2022
Do práce na kole
Web Inovujeme Plzeň se otevře v novém okně
2.6. - 4.6.2022
Inovujeme Plzeň
Webová prezentace Loutkové Slovany se otevře v novém okně
4.6. - 4.6.2022
Loutkové Slovany
Webová prezentace Folklorní festival se otevře v novém okně
8.6. - 12.6.2022
Folklorní festival
Webová prezentace Historický víkend se otevře v novém okně
10.6. - 12.6.2022
Historický víkend

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň