Radní Bc. David Šlouf, MBA

Datum narození: 4. 5. 1973
Rodina: ženatý, dvě děti
Vzdělání: Metropolitní univerzita Praha, obor veřejná správa, Business Institut Praha, SPŠ strojnická
Zaměstnání: výkonný ředitel obchodní společnosti

Členství v pol. straně: ODS (od r. 2004), místopředseda OS Plzeň - město, předseda MS Plzeň - Slovany, člen Regionální rady ODS Plzeňského kraje
Práce pro město:
 • člen ZMP (2010 - 2018),
 • člen ZMO Slovany (2006 - 2018),
 • člen RMO Slovany (2008 - 2018),
 • člen představenstva společnosti Obytná zóna Sylván, a.s. (2008 - 2014),
 • člen dozorčí rady společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (2014 - 2018),
 • člen správní rady Plzeň 2015, zapsaný ústav (2014 - 2018),
 • člen bytové komise RMP (2010 - 2014),
 • předseda komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO Slovany (2008 - 2018),
 • člen kontrolního výboru ZMO Slovany (2010 - 2014),
 • člen Rady města Plzně pro oblast správy městských nemovitostí (2014 - 2018),
 • předseda komise RMP pro nakládání s majetkem města Plzně.

Rozdělení odpovědnosti za činnost města Plzně v samostatné působnosti:

Člen Rady města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem

1. Resortní působnost radního pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem zahrnuje tyto oblasti:

a) rozpočet,
b) účetnictví,
c) hospodářský rozvoj,
d) správa městského bytového a nebytového fondu,
e) sociální bydlení,
f) koordinace a spolupráce města, neziskových organizací a jiných veřejných institucí v problematice sociálního bydlení,
g) naplňování Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2019-2022 včetně zpracování potřebných analýz a metodických dokumentů,
h) realizaci projektu „Pilotní testování koncepce sociálního a dostupného bydlení v Plzni“ a dalších realizovaných projektů v oblasti bydlení s podporou sociální práce,
i) nakládání s majetkem města a jeho ochrana.

2. V rámci své resortní působnosti na úrovni orgánů celoměstských:

a) zajišťuje tvorbu návrhů usnesení RMP, ZMP a právních i vnitřních norem města (vyhlášek, nařízení, zásad, směrnic, pravidel apod.) a kontrolu jejich dodržování,
b) kontroluje plnění úkolů uložených RMP, ZMP, odpovídá na dotazy členů ZMP,
c) zajišťuje vztahy s veřejností, včetně tiskových zpráv a komuniké,
d) dozírá na dodržování sjednaných podmínek u městem poskytnutých darů, dotací nebo půjček cizím subjektům, jde-li o dary, dotace či půjčky účelově vázané k zabezpečení úkolů v jeho funkční příslušnosti,
e) kontroluje sestavování návrhu rozpočtu města a dále i hospodaření podle schváleného rozpočtu,
f) kontroluje správu majetku města,
g) zodpovídá za správu pohledávek města,
h) vymáhá pohledávky města a pohledávky vzniklé z činnosti příspěvkových organizací,
i) spolupracuje s Finančním výborem Zastupitelstva města Plzně,
j) kontroluje financování realizace rozvojových území,
k) v rámci své resortní působnosti podepisuje písemnosti města zasílané jiným subjektům, nejde-li o právní jednání, jimiž na sebe město bere právní povinnosti či nabývá nebo vzdává se svých práv, nepověří-li tím jiného zaměstnance města,
l) za právnické osoby s majetkovou účastí města ve své resortní působnosti, nebo v nichž je členem statutárního orgánu, (to vše vyjma obchodních společností) předkládá do RMP a ZMP návrhy usnesení,
m) zajišťuje tvorbu dokumentů a realizaci záměrů dlouhodobého a strategického významu.

3. Dozoruje činnost organizačních složek MMP, kterými jsou:

v rámci Ekonomického úřadu MMP:

a) Odbor financování a rozpočtu (vyjma správy a řízení majetkových podílů),
b) Odbor účtování a daní,
c) Odbor nabývání majetku,
d) Odbor prodeje majetku,
e) Odbor evidence majetku,

v rámci Technického úřadu MMP:

f) Odbor bytový,

v rámci Úřadu služeb obyvatelstvu MMP:

g) Oddělení sociální práce a metodiky sociálního bydlení, odboru sociálních služeb.

4. Dozoruje činnost komise Rady města Plzně a koordinuje ji s činností ostatních orgánů města:

a) Finanční komise RMP,
b) Bytová komise RMP,
c) Komise RMP pro nakládání s majetkem města Plzně.

5. Dohlíží na provozní činnost a výkon agendy těchto společností:

a) Obytná zóna Sylván, a.s.

Registr Střet zájmů sloužící k nahlížení do oznámení veřejných funkcionářů v rámci města Plzně najdete na http://aplikace.plzen.eu/stret.

Zveřejněno: 16. 1. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany