Primátor Mgr. Martin Baxa

Životopis a kompetence.

Datum narození: 16. 9. 1975
Rodina: ženatý
Vzdělání: vysokoškolské – Masarykova univerzita v Brně, obor – učitelství dějepisu a zeměpisu pro střední školy
Povolání: učitel dějepisu a zeměpisu na gymnáziu (od r. 2004 na částečný úvazek zeměpis, od roku 2018 přerušeno pro výkon veřejných funkcí)

Členství v pol. straně: ODS (od r. 1999)
Práce pro město:

Rozdělení odpovědnosti za činnost města Plzně v samostatné působnosti:

1. Resortní působnost primátora města zahrnuje zejména tyto oblasti:

a) spolupráce města Plzně s obcemi, na jejichž území město Plzeň vykonává přenesenou působnost obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností,
b) spolupráce města Plzně s obcemi v rámci regionálních administrativně ekonomických celků,
c) spolupráce města Plzně se samosprávou Plzeňského kraje a vládou České republiky,
d) spolupráce města Plzně s partnerskými městy,
e) evropské záležitosti,
f) prezentace a marketing města,
g) Statut města Plzně,
h) transformace veřejné správy,
i) koordinace spolupráce města a neziskových organizací v příslušné oblasti.

2. Primátor města dozírá na činnost organizačních složek MMP, příspěvkových organizací města a dalších právnických osob, kterými jsou zejména:

a) Kancelář primátora města Plzně,
b) Kancelář tajemníka MMP,
c) Odbor kontroly a interního auditu MMP,
d) Odbor právní a legislativní MMP,

v rámci Úřadu správních agend MMP:

e) Archiv města Plzně,
f) Odbor registru vozidel a řidičů,
g) Odbor vnitřní správy,
h) Odbor správních činností,
i) Živnostenský úřad,

v rámci Úřadu služeb obyvatelstvu MMP:

j) Odbor prezentace a marketingu,

a právnické osoby:

a) Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.,
b) Nadace 700 let města Plzně,
c) Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog,
d) svazky a sdružení obcí, jichž je město Plzeň členem,
e) Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

3. Primátor města dozírá na činnost zejména těchto komisí Rady města Plzně a zvláštních orgánů města a koordinuje ji s činností ostatních orgánů města:

a) Komise RMP právní a pro Statut města Plzně,
b) Komise RMP pro partnerská města a evropské záležitosti,
c) Komise RMP pro prezentaci města a cestovní ruch,
d) Komise RMP pro eGovernment,
e) krizový štáb,
f) bezpečnostní rada,
g) povodňová komise.

Registr Střet zájmů sloužící k nahlížení do oznámení veřejných funkcionářů v rámci města Plzně najdete na http://aplikace.plzen.eu/stret.