ÚvodÚřadOrgány městaRada města PlzněSložení Rady města PlzněPrimátor města Plzně – Mgr. Roman Zarzycký

Primátor města Plzně – Mgr. Roman Zarzycký

Primátor města Plzně zajišťuje plnění všech úkolů svěřených právními předpisy starostovi obce nebo primátorovi města, vyjma úkolů, které Zastupitelstvo města Plzně (dále jen „ZMP“) svěřilo náměstkům primátora.

1. Resortní působnost primátora města zahrnuje zejména tyto oblasti:

a) spolupráce města Plzně s obcemi, na jejichž území město Plzeň vykonává přenesenou působnost obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností,
b) spolupráce města Plzně s obcemi v rámci regionálních administrativně ekonomických celků,
c) spolupráce města Plzně se samosprávou Plzeňského kraje a vládou České republiky,
d) spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s.
e) evropské záležitosti,
f) prezentace a marketing města,
g) Statut města Plzně,
h) transformace veřejné správy,
i) koordinace spolupráce města a neziskových organizací v příslušné oblasti,
j) rozpočet,
k) čerpání dotací,
l) finanční řízení města,
m) vymáhání pohledávek města,
n) účetnictví,
o) hospodářský rozvoj,
p) sportoviště,
q) vodohospodářská infrastruktura.

2. V rámci své resortní působnosti na úrovni orgánů celoměstských:

a) zajišťuje tvorbu návrhů usnesení Rady města Plzně (dále jen „RMP“), ZMP a právních i vnitřních norem města (vyhlášek, nařízení, zásad, směrnic, pravidel apod.) a kontrolu jejich dodržování,
b) kontroluje plnění úkolů uložených RMP a ZMP, odpovídá na dotazy členů ZMP,
c) zajišťuje vztahy s veřejností včetně tiskových zpráv a komuniké,
d) dozírá na dodržování sjednaných podmínek u městem poskytnutých darů, dotací nebo půjček cizím subjektům, jde-li o dary, dotace či půjčky účelově vázané k zabezpečení úkolů v jeho funkční příslušnosti,
e) kontroluje sestavování návrhu rozpočtu města a dále i hospodaření podle schváleného rozpočtu,
f) kontroluje správu majetku města,
g) zodpovídá za správu pohledávek města,
h) zajišťuje tvorbu dokumentů a realizaci záměrů dlouhodobého a strategického významu,
i) za příspěvkové organizace a právnické osoby s majetkovou účastí města ve své resortní působnosti, nebo v nichž je členem statutárního orgánu, (to vše vyjma obchodních společností) předkládá do RMP a ZMP návrhy usnesení,
j) spolupracuje s Finančním výborem ZMP.

3. Primátor města dozírá na činnost organizačních složek Magistrátu města Plzně (dále jen „MMP“), příspěvkových organizací města a dalších právnických osob, kterými jsou zejména:

a) v rámci Úřadu správních agend MMP:

 • Archiv města Plzně,
 • Odbor registru vozidel a řidičů,
 • Odbor vnitřní správy,
 • Odbor správních činností,
 • Živnostenský úřad,

b) v rámci Ekonomického úřadu MMP:

 • Odbor financování a rozpočtu (vyjma agendy správy a řízení majetkových podílů),
 • Odbor účtování a daní,

c) v rámci Technického úřadu MMP:

 • Odbor správy infrastruktury,

d) odbory nezařazené do vnitřních úřadů MMP:

 • Kancelář primátora města Plzně,
 • Kancelář tajemníka,
 • Odbor kontroly a interního auditu,
 • Odbor prezentace a marketingu,
 • Odbor právní a legislativní,

a organizace:

 • ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace,
 • Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.,
 • svazky a sdružení obcí, jejichž je město Plzeň členem.

4. Primátor města kontroluje a dohlíží na činnost zvláštních orgánů města a koordinuje je s činností ostatních orgánů města:

 • krizový štáb,
 • bezpečnostní rada,
 • povodňová komise.

Zveřejněno: 10. 1. 2023, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Finále Plzeň se otevře v novém okně
22.9. - 27.9.2023
Finále Plzeň
Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
6.10. - 7.10.2023
Pilsner Fest

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni