ÚvodÚřadOrgány městaRada města PlzněSložení Rady města PlzněNáměstkyně primátora Mgr. Eliška Bartáková

Náměstkyně primátora Mgr. Eliška Bartáková

Datum narození: 13. 8. 1957
Rodina: rozvedená, 2 dospělé dcery
Vzdělání: vysokoškolské, Mgr.
Zaměstnání: jednatelka společnosti Život bez depresí Plzeň, o. p. s.

Členství v pol. straně: (od r. 2011) Politické hnutí ANO 2011
Práce pro město:
  • místopředsedkyně Komise životního prostředí MO 4,
  • místopředsedkyně Kontrolního výboru MO 4,
  • členka školské komise RMP,
  • členka kontrolního výboru ZMP.

Rozdělení odpovědnosti za činnost města Plzně v samostatné působnosti:

náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí

1. Resortní působnost náměstka primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí zahrnuje tyto oblasti:

a) kultura,
b) památková péče,
c) sociální péče a zdraví občanů,
d) sociální služby,
e) integrace cizinců a integrace etnických menšin,
f) koordinace spolupráce města a neziskových organizací v příslušné oblasti.

2. V rámci své resortní působnosti na úrovni orgánů celoměstských:

a) zajišťuje tvorbu návrhů usnesení RMP, ZMP a právních i vnitřních norem města (vyhlášek, nařízení, zásad, směrnic, pravidel apod.) a kontrolu jejich dodržování,
b) kontroluje plnění úkolů uložených RMP, ZMP, odpovídá na dotazy členů ZMP,
c) zajišťuje vztahy s veřejností, včetně tiskových zpráv a komuniké,
d) dozírá na dodržování sjednaných podmínek u městem poskytnutých darů, dotací nebo půjček cizím subjektům, nejde-li o dary, dotace či půjčky účelově vázané k funkční příslušnosti jiného náměstka primátora,
e) kontroluje sestavování návrhu rozpočtu města a dále i hospodaření podle schváleného rozpočtu,
f) kontroluje správu majetku města,
g) zodpovídá za správu pohledávek města,
h) jedná jménem města jako účastníka správních řízení, v nichž je město účastníkem z důvodu svých vlastnických práv nebo majetkových pohledávek a závazků včetně práv souvisejících s emisemi cenných papírů, nepověří-li výkonem těchto procesních práv jiného zaměstnance města nebo nevyhradí-li si je primátor města, nebo nejde-li o zastupování vyhrazené náměstkovi pro oblast technickou,
i) zajišťuje tvorbu dokumentů a realizaci záměrů dlouhodobého a strategického významu,
j) za příspěvkové organizace a právnické osoby s majetkovou účastí města ve své resortní působnosti, nebo v nichž je členem statutárního orgánu, (to vše vyjma obchodních společností) předkládá do RMP a ZMP návrhy usnesení,
k) v rámci své resortní působnosti podepisuje písemnosti města zasílané jiným subjektům, nejde-li o právní úkony, jimiž na sebe město bere právní povinnosti či nabývá nebo vzdává se svých práv vyjma práv procesních, nepověří-li tím jiného zaměstnance města.

3. Dozoruje činnost těchto organizačních složek MMP, příspěvkových organizací města a dalších právnických osob, kterými jsou:

v rámci Úřadu služeb obyvatelstvu MMP:

a) Odbor kultury,
b) Odbor památkové péče,
c) Odbor sociálních služeb - vyjma oddělení sociální práce a metodiky sociálního bydlení,

v rámci Úřadu správních agend MMP:

d) Odbor státní sociální péče,

a právnické osoby:

a) Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p.o.,
b) Divadlo ALFA, p.o.,
c) Knihovna města Plzně, p.o.,
d) Plzeňská filharmonie, o.p.s.,
e) Galerie města Plzně, o.p.s.,
f) Divadlo pod lampou, o.p.s.,
g) Plzeň 2015, z.ú.,
h) Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň, zájmové sdružení právnických osob,
i) Dětské centrum Plzeň, p.o.,
j) Městský ústav sociálních služeb města Plzně, p.o.,
k) Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, p.o.

4. Dozoruje činnost těchto komisí Rady města Plzně a koordinuje ji s činností ostatních orgánů města:

a) Komise kultury RMP,
b) Komise RMP pro sociální věci, integraci etnických menšin a cizinců,

5. Dohlíží na provozní činnost a výkon agendy těchto společností:

a) MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o.

Registr Střet zájmů sloužící k nahlížení do oznámení veřejných funkcionářů v rámci města Plzně najdete na http://aplikace.plzen.eu/stret.

Zveřejněno: 16. 1. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Spolu pro Plzeň se otevře v novém okně
1.9. - 28.10.2020
#spoluproplzen
Webová prezentace Finále Plzeň se otevře v novém okně
25.9. - 30.9.2020
Finále Plzeň

Anketa

Jak chcete, aby letos
vypadal vánoční strom v Plzni?