Náměstek primátora Mgr. Michal Vozobule

Datum narození: 8. 12. 1980
Rodina: svobodný, jedno dítě
Vzdělání:

  • 2000–2005 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – obor politologie-evropská studia (Mgr.),
  • 1992–2000 Gymnázium Fr. Křižíka v Plzni.
Členství v pol. straně: TOP 09 (od r. 2009)
Práce pro město:
  • člen Zastupitelstva města Plzně (od 2010),
  • člen Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2010–2018),
  • předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 (2010–2014).

Rozdělení odpovědnosti za činnost města Plzně v samostatné působnosti:

náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí

1. Resortní působnost náměstka pro oblast dopravy a životního prostředí zahrnuje tyto oblasti:

a) doprava,
b) integrovaný dopravní systém včetně přestupních uzlů Integrované dopravy Plzeňska,
c) projektové řízení přípravy liniových staveb státní a krajské silniční sítě a návazné městské komunikační sítě, zejména silnice I. a II. třídy, západní a východní části městského okruhu včetně návazných městských komunikací,
d) správa majetku dle příloh zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa veřejného statku města Plzně, p. o., vyjma majetku spadajícího do Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství,
e) protipovodňová opatření,
f) komunikační, drážní, cyklistická a ostatní infrastruktura,
g) životní prostředí včetně projektu Zelené město, vyjma odpadového hospodářství,
h) spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, zejména na přípravě a realizaci staveb na silnicích I. třídy,
i) spolupráce se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p. o. zejména na přípravě a realizaci staveb na silnicích II. třídy,
j) spolupráce se Správou železniční dopravní cesty, s.o. zejména na přípravě a realizaci staveb souvisejících s realizací stavby Uzlu Plzeň,
k) koordinace spolupráce města a neziskových organizací v příslušné oblasti.

2. V rámci své resortní působnosti na úrovni orgánů celoměstských:

a) zajišťuje tvorbu návrhů usnesení RMP, ZMP a právních i vnitřních norem města (vyhlášek, nařízení, zásad, směrnic, pravidel apod.) a kontrolu jejich dodržování,
b) kontroluje plnění úkolů uložených RMP, ZMP, odpovídá na dotazy členů ZMP,
c) zajišťuje vztahy s veřejností, včetně tiskových zpráv a komuniké,
d) dozírá na dodržování sjednaných podmínek u městem poskytnutých darů, dotací nebo půjček cizím subjektům, jde-li o dary, dotace či půjčky účelově vázané k zabezpečení úkolů v jeho funkční příslušnosti,
e) kontroluje sestavování návrhu rozpočtu města a dále i hospodaření podle schváleného rozpočtu,
f) kontroluje správu majetku města,
g) zodpovídá za správu pohledávek města,
h) jedná jménem města jako účastníka správních řízení souvisejících se svou resortní působností náměstka, nepověří-li výkonem těchto procesních práv jiného zaměstnance města nebo nevyhradí-li si je primátor města, nebo nejde-li o zastupování vyhrazené náměstkovi pro oblast technickou,
i) zajišťuje tvorbu dokumentů a realizaci záměrů dlouhodobého a strategického významu,
j) za příspěvkové organizace a právnické osoby s majetkovou účastí města ve své resortní působnosti, nebo v nichž je členem statutárního orgánu, (to vše vyjma obchodních společností) předkládá do RMP a ZMP návrhy usnesení,
k) v rámci své resortní působnosti podepisuje písemnosti města zasílané jiným subjektům, nejde-li o právní jednání, jimiž na sebe město bere právní povinnosti či nabývá nebo vzdává se svých práv vyjma práv procesních, nepověří-li tím jiného zaměstnance města.

3. Vydává jménem města příslušná vyjádření a souhlasy obce dle zákona o silniční dopravě a dle zákona o pozemních komunikacích, nevyhradí-li si jejich vydávání primátor města. Dále vydává jménem města stanoviska obce k dopadům zamýšlených investičních akcí na životní prostředí (v rámci procesu EIA – posuzování záměrů a procesu SEA – posuzování koncepcí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí), nevyhradí-li si jejich vydávání primátor města.

4. Dozoruje činnost organizačních složek MMP, příspěvkových organizací města a dalších právnických osob, kterými jsou:

v rámci Technického úřadu MMP:

a) Odbor dopravy,
b) Odbor životního prostředí,

a právnické osoby:

a) Správa veřejného statku města Plzně, p.o., - nad všemi činnostmi jmenované organizace s výjimkou činností, které se vztahují či jinak ovlivňují majetek spadající do Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství,
b) Nadační fond Zelený poklad.

5. Dozoruje činnost těchto komisí Rady města Plzně a koordinuje ji s činností ostatních orgánů města:

a) Komise RMP pro dopravu,
b) Komise životního prostředí RMP.

6. Dohlíží na provozní činnost a výkon agendy těchto společností:

a) Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
b) POVED s. r. o.

Registr Střet zájmů sloužící k nahlížení do oznámení veřejných funkcionářů v rámci města Plzně najdete na http://aplikace.plzen.eu/stret.

Zveřejněno: 16. 1. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

28.10. - 28.10.2019
Plzeňské oslavy vzniku republiky
17.11. - 17.11.2019
Cesta svobody