Odbor správních činností

nám. Republiky 16
306 32 Plzeň

vedoucí - Mgr. Roman Matoušek

tel.: 378 032 424

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení správní
 • Oddělení dopravních přestupků
 • Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
 • Oddělení Zprostředkující subjekt ITI

Agenda:

Odbor vykonává státní správu zejména na úseku dopravních přestupků, občanských průkazů a cestovních dokladů a organizačně zabezpečuje volby do zastupitelských sborů a místní referenda a zajišťuje výkon zprostředkujícího subjektu integrovaných územních investic (ITI) plzeňské metropolitní oblasti.

Oddělení správní
 • Vede seznam ulic statutárního města Plzně.
 • Vede centrální podatelnu a výpravnu v rámci MMP.
 • Vede a metodicky řídí agendu úřední desky MMP.
 • Podílí se na organizačním zajištění voleb do zastupitelských sborů.
 • Organizačně zajišťuje místní referenda.
 • Zajišťuje úkoly plynoucí ze sčítání lidu, domů a bytů.
 • Přijímá oznámení o konání shromáždění, která přesahují působnost městského obvodu.
 • Vykonává dozor nad vedením matrik a v oblasti státního občanství.
 • Vede evidenci válečných hrobů.
Oddělení dopravních přestupků
 • Projednává přestupky fyzických, fyzických podnikajících a právnických osob proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a podle zákona o silničním provozu.
 • Projednává přestupky na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
 • Projednává ostatní přestupky fyzických osob, právnických osob a  fyzických osob podnikajících na úseku registru silničních vozidel a registru řidičů.
 • Vede správní řízení o zadržení řidičských průkazů v souvislosti s přestupkem proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nebo trestným činem.
 • Projednává odvolání proti rozhodnutím ÚMO zejména na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití.
Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
 • Zajišťuje pokladní služby pro veřejnost.
 • Zajišťuje státní správu na úseku občanských průkazů.
 • Zajišťuje státní správu na úseku cestovních dokladů.
 • Vede evidenci obyvatel.
 • Přezkoumává rozhodnutí ÚMO ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Oddělení Zprostředkující subjekt ITI
 • Zajišťuje kontakt se žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytuje jim informace vztahující se k realizaci integrované strategie rozvoje území.
 • Vypisuje výzvy pro předkládání integrovaných projektů v souladu s řídicí dokumentací.
 • Provádí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu integrovaných projektů.
 • Provádí věcné hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů, je-li pro výzvu stanoveno.
 • Vydává pro účely řízení o poskytnutí dotace závazné stanovisko dle §18 odst. 15 zákona o podpoře regionálního rozvoje.
 • Poskytuje součinnost řídicím orgánům operačních programů, např. při přípravě metodických materiálů.

Informace, které potřebujete k vyřízení žádostí týkajících se občanských průkazů a cestovních dokladů najdete v odkazech:

Zveřejněno: 14. 3. 2022, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny