Volby do Senátu Parlamentu ČR

 

Informace o volbách do třetiny Senátu v říjnu 2020: volební obvod č. 9

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Senátu Parlamentu ČR

Volby do Senátu Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), prováděcí vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky.

Podle čl. 16 odst. 2 Ústavy České republiky a ustanovení § 56 zákona jsou senátoři voleni na dobu šesti let; každé dva roky se volí třetina senátorů. V roce 2020 uplyne funkční období senátorům zvoleným v roce 2014.

Možnost kandidovat ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky

Senátorem může být zvolen státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 40 let a není omezen na svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Kandidát nemusí být přihlášen k trvalému pobytu v obci na území volebního obvodu, ve kterém hodlá do Senátu kandidovat.

Přihláška k registraci

Podávání přihlášek k registraci upravuje ustanovení § 60 zákona. Náležitosti přihlášek k registraci taxativně vymezuje ustanovení § 61 zákona.

Kandidáty pro volby do Senátu mohou přihlašovat politické strany, politická hnutí, které jsou registrované na Ministerstvu vnitra podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, jejichž činnost nebyla pozastavena, a koalice, a to pouze prostřednictvím zmocněnce. Nezávislý kandidát podává přihlášku k registraci sám.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro volby do Senátu pouze jednu přihlášku k registraci v každém volebním obvodu; pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně přihlášku k registraci, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice v daném volebním obvodu.

Za přihlášku k registraci podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na přihlášce k registraci jako koaliční označí, uvedou, kdo je členem koalice, a stanoví její název. Pokud politická strana nebo politické hnutí přihlásí kandidáta v rámci této koalice pro 1 volební obvod, může v dalších obvodech přihlásit jiného kandidáta samostatně nebo jako součást jiné koalice. Každý kandidát může kandidovat pouze v jednom volebním obvodu, na jedné přihlášce k registraci.

Přihláška k registraci se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb (tj. do 28. července 2020 do 16:00 hod.) pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu, kterým je pro volební obvod č.9

Magistrát města Plzně
Odbor správních činností
nám. Republiky 16
Plzeň 306 32

Kontaktní osoba: Mgr. Roman Matoušek, tel. 378 03 2424, 724 602 816, mail: matousekr@plzen.eu

Přihlášku k registraci je možné podat i prostřednictvím veřejné datové sítě, podepsanou zaručeným elektronickým podpisem zmocněnce, nebo prostřednictvím datové schránky. Pro podání přihlášky k registraci, kterou musí zároveň vedle zmocněnce podepsat i statutární orgán politické strany nebo politického hnutí, platí výše uvedené s tím, že podání v elektronické podobě je nutné opatřit zaručenými elektronickými podpisy všech osob, od kterých to zákon požaduje. Pro opatření přihlášky k registraci více elektronickými podpisy bude třeba využít některého z nástrojů, který vícenásobné elektronické podepisování umožňuje. I v případě, je-li k podání užito datové schránky, je třeba v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, opatřit přihlášku k registraci podpisy jak zmocněnce, tak statutárního orgánu politické strany nebo politického hnutí. Předpokladem dále je, že ostatní přílohy přihlášky k registraci budou dodány později, např. prostřednictvím pošty, a to ve lhůtě 66 dnů přede dnem voleb do Senátu do 16.00 hodin, případně do uplynutí lhůty pro odstranění závad na přihlášce k registraci, tj. nejpozději 50 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin, popř. budou dodány formou autorizované konverze dokumentů elektronicky.

Podání přihlášky k registraci pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu potvrdí zmocněnci politické strany, politického hnutí, koalice nebo nezávislému kandidátovi.

Náležitosti přihlášek k registraci

Přihláška k registraci obsahuje:

 • jméno a příjmení kandidáta, pohlaví, věk ke druhému dni voleb, jeho povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
 • název politické strany, politického hnutí nebo koalice, která kandidáta přihlašuje k registraci, nebo údaj, že jde o nezávislého kandidáta; v případě koalice se uvede její složení,
 • číslo a sídlo volební obvodu, ve kterém kandiduje,
 • příslušnost kandidáta k politické straně nebo politickému hnutí, nebo údaj, že kandidát je bez politické příslušnosti,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří; podává-li přihlášku nezávislý kandidát, připojí svůj podpis.

Vzor přihlášky k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky je k dispozici jako samostatná příloha tohoto materiálu.

K přihlášce k registraci kandidát připojí:

 • doklad o státním občanství; podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se státní občanství České republiky prokazuje:
  • osvědčením ne starším 1 roku,
  • listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku,
  • občanským průkazem České republiky, cestovním dokladem České republiky (prokazuje-li kandidát občanství občanským průkazem nebo cestovním dokladem, musí tak učinit osobně u registračního úřadu),
 • vlastnoručně podepsané prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky ke dni voleb pominou, že nedal souhlas k tomu, aby byla jeho kandidatura předložena v jiném volebním obvodu, a že je členem určité politické strany nebo politického hnutí, nebo skutečnost, že je bez politické příslušnosti; na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu tedy úplnou adresu trvalého pobytu, a rodné číslo (vzor prohlášení tvoří samostatnou přílohu tohoto materiálu),
 • podává-li přihlášku k registraci politická strana, politické hnutí nebo koalice, určí v příloze svého zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu; politická strana, politické hnutí a koalice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno, příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
 • k přihlášce nezávislého kandidáta se připojí petice podporující jeho kandidaturu, která musí být podepsána alespoň 1 000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát kandiduje, s uvedením jejich jména, příjmení, rodného čísla a místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu; chybí-li některý z uvedených údajů nebo je uveden neúplně nebo nepodepsal-li se volič, podpis se nezapočítává; v záhlaví petice se uvede jméno a příjmení kandidáta, číslo a sídlo volebního obvodu, do kterého kandidát kandiduje, a rok konání voleb,
 • potvrzení o složení kauce 20 000 Kč; kauce se skládá na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb, tj. 22. července 2020, zřídí u České národní banky pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu. Oznámení o zřízení zvláštního účtu včetně jeho aktivace zveřejní pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu na úřední desce. Složení kauce se označí variabilním symbolem totožným s rodným číslem kandidáta. Při bezhotovostním složení kauce se použije konstantní symbol 558, při složení kauce v hotovosti konstantní symbol 379.

Pověřený úřad v sídle volebního obvodu vrátí do 1 měsíce po vyhlášení výsledků voleb kauci kandidátovi, pokud získá v prvním kole voleb ve volebním obvodu alespoň 6 procent z celkového počtu platných hlasů; úroky z kaucí a částky, které se nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu. Nezávislý kandidát a zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice s podáním přihlášky k registraci písemně sdělí pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu adresu nebo bankovní spojení, na které lze kauci vrátit.

Seznam zvláštních účtů u poboček České národní banky pro složení kauce při volbách do Senátu Parlamentu České republiky
Číslo volebního obvoduSídloČíslo zvláštního účtu
9Plzeň-město96014-7821311/0710
Zmocněnec a jeho náhradník

Problematiku upravuje ustanovení § 61 odst. 3 zákona.

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou svéprávností nebo kandidát.

Politická strana, politické hnutí a koalice je úkony svého zmocněnce ve volebních věcech vázána. Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení odvolání pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu.

Nezávislý kandidát nemá zmocněnce.

Vzdání se a odvolání kandidatury

Podle ustanovení § 66 zákona se kandidát může písemným prohlášením doručeným pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Toto prohlášení nelze vzít zpět.

Možnost soudního přezkumu

Proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky k registraci a proti provedení registrace přihlášky k registraci se může nezávislý kandidát, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která podala přihlášku k registraci do 2 dnů od doručení rozhodnutí domáhat ochrany u místně příslušného krajského soudu podle zvláštního právního předpisu (§ 89 soudního řádu správního).

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky lze nalézt na:

https://www.mvcr.cz/soubor/volby-do-senatu-parlamentu-ceske-republiky-konane-ve-dnech-2-a-3-rijna-2020-i-kolo-prehled-terminu-a-lhut.aspx

Vzor přihlášky je stanoven jako vzor č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 233/2000 Sb.

https://www.mvcr.cz/soubor/vzor-prihlaska-k-registraci-senatni-volby-2020-20200528-docx.aspx

Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze ke vzoru č. 6 v příloze č. 1 k vyhlášce č. 233/2000 Sb.

https://www.mvcr.cz/soubor/vzor-prohlaseni-kandidata-senatni-volby-2020-20200528-docx.aspx

Vzor určení zmocněnce

https://www.mvcr.cz/soubor/vzor-urceni-zmocnence-senatni-volby-2020-20200528-docx.aspx

Zveřejněno: 21. 7. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny