Odbor investic

Jagellonská 8
306 32 Plzeň

vedoucí - Ing. Pavel Grisník

tel.: 378 035 200

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb
 • Oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů
 • Oddělení obchodní a veřejných zakázek

Agenda:

Oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb

 • Komplexně zabezpečuje přípravu městských stavebních akcí investičního charakteru, resp. dílčí  úkoly, v oblasti investorské, inženýrské činnosti a realizace staveb.
 • Provádí investorskou a inženýrskou činnost spojenou s předprojektovou a projektovou přípravou a realizací staveb financovaných z rozpočtu města Plzně nebo z poskytnutých dotací.
 • Plánuje a připravuje akce na úseku vodních a pozemních staveb.
 • Připravuje a realizuje výběrová řízení na dodavatele projektových prací, realizaci investičních akcí, včetně přípravy technických a obchodních podmínek, včetně zajištění smluvních vztahů dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek a dle městských zásad pro zadávání veřejných zakázek.
 • Připravuje návrhy smluv na dodávky investičních akcí.
 • Kontroluje dodržování smluvních podmínek.
 • Spolupracuje s Ekonomickým úřadem na přípravě a plnění rozpočtu pro zabezpečení investičních akcí.
 • Vydává odborná stanoviska k jiným otázkám a problémům přímo či nepřímo souvisejícím s investiční činností města Plzně.
 • Odpovídá a dohlíží nad účelným vynakládáním svěřených peněžních prostředků na přípravu a realizaci městských investičních akcí stavebního charakteru, v souladu se schváleným plánem investic.
 • Komplexně zabezpečuje městské stavební akce investičního charakteru v oblasti realizace staveb za součinnosti externího stavebního dozoru.
 • Provádí investorskou a inženýrskou činnost spojenou s  realizací staveb financovaných z rozpočtu města Plzně nebo z poskytnutých státních dotací.
 • Kontroluje dodržování smluvních podmínek.
 • Kontroluje realizaci staveb, kvalitu prováděných prací a soulad použitých materiálů s realizační projektovou dokumentací.
 • V rámci realizace staveb zabezpečuje supervizi nad činností externích stavebních dozorů a schvaluje veškerá rozhodnutí technického charakteru v rámci realizace, která nepodléhají schválení v orgánech města.

Oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů

 • Komplexně zabezpečuje přípravu městských stavebních akcí investičního charakteru, resp. dílčí úkoly, v oblasti investorské, inženýrské činnosti a realizace staveb.
 • Spolupracuje při předprojektové a projektové přípravě staveb státní, krajské silniční sítě a státní železniční sítě na území města Plzně nebo jiných staveb financovaných ze státního rozpočtu na základě uzavřených příkazních smluv.
 • Provádí investorskou a inženýrskou činnost spojenou s předprojektovou a projektovou přípravou a realizací staveb financovaných z rozpočtu města Plzně nebo z poskytnutých dotací.
 • Plánuje a připravuje akce na úseku komunikací a mostů.
 • Připravuje a realizuje výběrová řízení na dodavatele projektových prací, realizaci investičních akcí, včetně přípravy technických a obchodních podmínek, včetně zajištění smluvních vztahů dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek a dle městských zásad pro zadávání veřejných zakázek i v součinnosti s jinými veřejnými zadavateli u společných zakázek.
 • Připravuje návrhy smluv na dodávky investičních akcí. Provádí kontrolu budoucích závazků ve vazbě na oběh účetních dokladů.
 • Kontroluje dodržování smluvních podmínek.
 • Spolupracuje s Ekonomickým úřadem na přípravě a plnění rozpočtu pro zabezpečení investičních akcí.
 • Vydává odborná stanoviska k jiným otázkám a problémům přímo či nepřímo souvisejícím s investiční činností města Plzně.
 • Odpovídá a dohlíží nad účelným vynakládáním svěřených peněžních prostředků na přípravu a realizaci městských investičních akcí stavebního charakteru, v souladu se schváleným plánem investic.
 • Zabezpečuje realizaci schválených staveb.
 • Zabezpečuje účelné vynakládání peněžních prostředků určených pro přípravu a realizaci městských investičních akcí stavebního charakteru, v souladu se schváleným plánem investic.
 • Kontroluje realizaci staveb, kvalitu prováděných prací a soulad použitých materiálů s realizační projektovou dokumentací.
 • V rámci realizace staveb zabezpečuje supervizi nad činností externích stavebních dozorů a schvaluje veškerá rozhodnutí technického charakteru v rámci realizace, která nepodléhají schválení v orgánech města.

Oddělení obchodní a veřejných zakázek

 • Spolupracuje s ostatními odděleními odboru na sestavování plánů investičních akcí odboru.
 • Zpracovává podklady pro jednání komisí RMP, RMP, výborů ZMP a ZMP.
 • Připravuje návrhy smluv souvisejících s investičními akcemi odboru.
 • Zpracovává veškeré podklady pro zveřejňování investičních záměrů města Plzně na veřejných zakázkách zadávaných dle „Zásad o zadávání veřejných zakázek“ a platných zákonů.
 • Realizuje výběr dodavatelů projekčních prací a dodavatelů staveb v souladu s platnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek a v souladu s vnitřními směrnicemi města Plzně.
 • Zpracovává a zajišťuje veškeré činnosti související s veřejnými zakázkami a účastní se jednání ve vztahu k veřejným zakázkám.
 • Provádí kontrolu budoucích závazků ve vazbě na oběh účetních dokladů.
 • Zajišťuje uveřejnění smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platné znění.
 • Eviduje smlouvy a záruky.
 • Koordinuje činnost s ostatními složkami MMP a organizacemi města.
 • Spolupracuje na zpracování metodických pokynů, směrnic a návrhů právních předpisů města v řízené oblasti, připomínkuje návrhy.

Zveřejněno: 3. 1. 2018, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Finále Plzeň se otevře v novém okně
22.9. - 27.9.2023
Finále Plzeň
Web Pilsner Urquell se otevře v novém okně
6.10. - 7.10.2023
Pilsner Fest

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni