ÚvodÚřadMagistrát města PlzněTechnický úřadOdbor dostupného bydlení a sociálního začleňování

Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování

Jagellonská 8
306 32 Plzeň

vedoucí – Mgr. Karolína Vodičková, MBA

tel.: 378 034 250

telefonní seznam

Struktura odboru:

 • Oddělení soc. práce a dostupného bydlení
 • Oddělení sociálního začleňování

Agenda:

 • Vytváří, realizuje a koordinuje naplňování Koncepce dostupného a sociálního bydlení statutárního města Plzně, včetně zpracovávání potřebných analýz a metodických materiálů, společně s návaznými dokumenty.
 • Tvoří a ověřuje metodiky sociální práce v oblasti bydlení a vyhodnocuje úspěšnost modelů sociálního a dostupného bydlení.
 • Komplexně zodpovídá za problematiku bezdomovectví a sociálního vyloučení na území města Plzně, navrhuje a realizuje opatření v dané oblasti v rovině sociálních služeb, sociální práce dostupného bydlení v součinnosti s konkrétními partnery, dle povahy řešení. Vyjma problematiky související́ s porušováním veřejného pořádku a opatřeními vedoucími k omezení bezpečnostních rizik a kriminality na území města Plzně.
 • Vede Kontaktní místo pro bydlení, Jagellonská 8, Plzeň.
Oddělení soc. práce a dostupného bydlení
 • Poskytuje sociálně – právní a odborné sociální poradenství, krizovou pomoc, v rámci jednotného kontaktního místa pro bydlení.
 • Řeší žádosti o nájem bytů určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením (bezbariérové, BZU, SEN, upravitelné byty), bytů opravených z dotací, bytů majících charakter bytů sociálních (s podporou sociálního pracovníka), bytů spolupracujících organizací, bytů určených pro osoby pečující o dítě se specifickými potřebami.
 • Vykonává sociální práci dle § 63 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a dle § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s cílovými skupinami definovanými pro oblast sociálního bydlení schválenými strategickými dokumenty města – zejména nájemcům městských bytů.
 • Vykonává sociální práci zaměřenou na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problému v osobním nebo sociálním rozvoji s důrazem na bytovou nouzi.
 • Provádí sociální depistáž (šetření v terénu) zaměřenou na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě, s ohledem na bytovou nouzi.
 • Provádí sociální šetření a posouzení životní situace u osob, které se nachází v nepříznivé životní situaci nebo jsou ohroženy sociálním vyloučením a bytovou nouzí, a za tímto účelem vstupují do obydlí, v němž osoba žije.
 • Vydává doporučení k uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, podle příslušného ustanovení občanského zákoníku.
Oddělení sociálního začleňování
 • Koordinuje poskytování sociálních služeb na území města Plzně směrem k osobám ohroženým sociálním vyloučením a lidem bez domova a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob z řad osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožený.
 • Garantuje optimální rozvoj sociálních služeb na území města Plzně v rámci dané gesce a vytvoření funkční sítě nabízených služeb pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené.
 • Plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve správním obvodu města Plzně napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integrace příslušníků romské komunity do společnosti.
 • Provádí sociální depistáž (šetření v terénu) zaměřenou na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě.
 • Provádí sociální šetření pro řešení přednostního řešení a následně vyhodnocuje a navrhuje řešení dané situace v návaznosti na uvolněné byty.

Užitečné odkazy:

Zveřejněno: 31. 1. 2022, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace se otevře v novém okně
23.9. - 28.9.2022
Finále Plzeň

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň