Odbor kontroly a interního auditu

Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň

vedoucí - Ing. Štěpánka Kochmanová

tel.: 378 033 850

telefonní seznam

Agenda:

 • V administrativně organizační podřízenosti primátora města Plzně a tajemníka MMP provádí kontrolu dle plánu kontrolní činnosti odboru schvalovaného na příslušný kalendářní rok tajemníkem MMP, dále i mimo tento plán na základě zejména úkolů k provedení kontroly dle usnesení Rady města Plzně resp. příkazu primátora města Plzně nebo tajemníka MMP.
 • Provádí kontrolu dodržování řádů a směrnic MMP.
 • Provádí  průběžnou a následnou  veřejnosprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb.
 • Vede centrální evidenci stížností a petic podaných na Magistrát a organizuje jejich řádné vyřizování, předkládá pololetně do RMP IZ jejich vyřizování.
 • Vede centrální evidenci plánů kontrol prováděných útvary MMP. Koordinuje plánování kontrolní činnosti na MMP a provádění vyhodnocování plnění plánů kontrol. O svých zjištěních informuje tajemníka MMP.
 • Vyhodnocuje účinnost systému plánování a provádění kontrol na úrovni MMP a navrhuje opatření k jeho zdokonalování.
 • Kontroluje plnění vybraných usnesení RMP a ZMP.
 • Podle hlášení nositelů úkolů pravidelně vykazuje plnění usnesení RMP a ZMP.
 • Spolupracuje v oblasti kontrolní činnosti s ostatními, zejména kontrolními pracovníky, jednotlivých organizačních útvarů Magistrátu, jakož i s kontrolním výborem ZMP.
 • Poskytuje metodickou pomoc útvarům MMP v oblasti provádění kontrolní činnosti.
 • Zajišťuje zpracování roční zprávy o souhrnných výsledcích finanční kontroly a interního auditu za město Plzeň ve struktuře a rozsahu dle prováděcího právního předpisu.
 • Na základě údajů z webových stránek města Plzně vyplněných jednotlivými útvary MMP předkládá RMP ke schválení výroční zprávu o činnosti města Plzně v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok. Po schválení výroční zprávy zajišťuje její zveřejnění v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.
 • V rámci přípravy, provádění a vyhodnocování jednotlivých i komplexních kontrol koordinuje kontrolní činnosti na ostatních odborech MMP.
 • Vykonává komplexní kontrolu u příspěvkových organizací města Plzně, a to v souladu a na základě jednotlivých usnesení orgánů města (ZMP).

Útvar interního auditu

 • Provádí nezávislou, objektivně ujišťovací a konzultační činnost, jejímž cílem je  napomáhat organizaci udržovat efektivní řídící a kontrolní systémy a podporuje jejich neustálé zdokonalování. Tím interní audit napomáhá i k dosahování cílů organizace.
 • Je přímo podřízen primátorovi města a stojí mimo výkonnou organizační strukturu magistrátu. Jeho postavení je dáno Statutem interního auditu, který schválil primátor města Plzně.
 • Objektivně ujišťovací a konzultační činnost se týká:
- spolehlivosti a integrity finančních a provozních informací,
- efektivnosti a účinnosti procesů, ochrany aktiv,
- dodržování právních předpisů,
- zjišťování do jaké míry byly provozní a programové úkoly a cíle stanoveny v souladu s obecnými cíli organizace,
- prověřování výsledků procesů a programů do jaké míry odpovídají stanoveným úkolům a cílům.
 • Uvedené úkoly Útvar interního auditu plní prováděním konzultací a auditů.

 

Zveřejněno: 16. 12. 2020, Martin Pecuch

Kam pokračovat...

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny