Revitalizace Horního kokotského rybníku s podporou Evropské unie

V roce 2020 získalo město Plzeň dotaci ve výši 512 291,99 Kč na realizaci projektu „Bušovice – Horní kokotský rybník – revitalizace v LBK č. 3003-RO003“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.2 – Posílit biodiverzitu. Podpora představuje 100 % způsobilých výdajů.

Cílem projektu byla realizace revitalizačních opatření pro posílení biodiverzity v lokálním biokoridoru č. 3003-RO003 spočívajících ve výstavbě tůní a odbahnění části vodní nádrže v k. ú. Bušovice, k umístění drobných vodních prvků pro zpomalení povrchového odtoku a k zadržování vody v krajině včetně vytvoření specifických vodních a mokřadních biotopů pro zvláště chráněné druhy živočichů přítomné v širším území (např. moták pochop, čolek velký, aj.).

Evropská unie - Fond pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zveřejněno: 27. 11. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny