ÚvodÚřadGranty a dotace

Granty a dotace

V kategorii Granty a dotace najdete přehled grantů a dotací vyhlašovaných městem Plzní nebo jeho organizacemi. Ve zvláštních případech, kdy se téma grantu týká regionální působnosti, zde najdete i granty vypisované např. ministerstvy ČR. Tabulka níže obsahuje aktuálně vyhlášené granty s odkazem na detaily v článkugranty u nichž lhůta pro podání žádosti v daném roce uplynula (tyto již bez odkazu na detaily).

V důsledku novelizace vnitřního předpisu Magistrátu města Plzně QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně byl částečně modifikován seznam podkladů, které jsou žadatelé o dotace povinni ke svým žádostem přikládat. Dané změny a další povinnosti žadatelů o dotaci z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a informace pro žadatele/příjemce o dotace z rozpočtu města Plzně. Subjektům (fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby), které žádají statutární město Plzeň o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zároveň pro budoucí příjemce těchto dotací jsou určeny Informace pro žadatele o dotace o nezbytnosti a potřebě zpracovávat osobní údaje.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách http://dotace.plzen.eu. Obsah stránek je pravidelně aktualizován v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Plzně.

Oblasti grantů a dotací:Podání žádosti:
Granty a dotace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
Dotační program na podporu aktivit k technickému vzdělávání v roce 2020do 15.11.2019
Dotační program na podporu primární prevence rizikového chování a mediální výchovy v roce 2020do 15.11.2019
Dotační program na podporu tělovýchovných aktivit v roce 2020do 15.11.2019
Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2020do 15.11.2019
 
Granty a dotace v oblasti sportu 
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2019do 31.1.2019
Dotační program na rekonstrukci, opravu a výstavbu sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury pro rok 2020do 20.12.2019
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2020do 31.1.2020
  
Granty a dotace v oblasti prezentace a marketingu 
Podpora kongresového turismuceloročně
Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města Plzně v roce 2019do 18.2.2019
  
Granty a dotace v oblasti kultury 
Dotační program na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň pro rok 2019do 25.1.2019
Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2019dotační program ukončen
Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na léta 2020-2023do 15.5.2019
Čtyřletý dotační program na podporu realizace projektu „Festival Finále Plzeň“ na období 2020-2023do 3.6.2019
Čtyřletý dotační program na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ na období 2020-2023do 26.6.2019
Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnostido 4.11.2019
Podpora uměleckých a kulturních projektůdo 4.11.2019
  
Granty a dotace v oblasti sociálních služeb 
Dotační program Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2019do 27.2.2019
Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2019do 30.9.2019
Dotační program pro poskytovatele sociálních služeb s názvem „Kofinancování sociálních služeb pro rok 2020“do 20.9.2019
  
Dotace v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a protidrogové prevence 
Dotační program v rámci Komise bezpečnosti, protidrogové a prevence kriminality na rok 2019do 26.3.2019
Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2020do 24.9.2019
  
Granty a dotace v oblasti životního prostředí 
Dotace z Fondu životního prostředíceloročně
  
Granty a dotace v oblasti partnerských měst a evropských záležitostí 
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2019do 30.4.2019
  
Granty a dotace v oblasti památkové péče 
Dotační program Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2019do 28.2.2019
Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památkyceloročně
  
Granty a dotace v oblasti podnikání a inovace 
Granty a dotace v oblasti podnikání a inovacedo 3.10.2019
 
Ostatní 
Výzva č. 19 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (výstavba silnic II. třídy)do 30.6.2019
Výzva č. 23 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (optimalizace a rozvoj cyklodopravy IV.)do 1.7.2019
Výzva č. 24 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby II.)do 15.8.2019
Výzva č. 25 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (Sociální bydlení IV)do 22.8.2019
Výzva č. 26 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků IV)do 29.8.2019
Výzva č. 27 k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy II.)do 30.9.2020

Zveřejněno: 25. 11. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Článek Vstupenky na adventní prohlídky jsou v prodeji od 1. listopadu se otevře v novém okně
30.11. - 22.12.2019
Adventní prohlídky Plzně
Webová prezentace Smetanovské dny se otevře v novém okně
27.2. - 26.3.2020
Smetanovské dny