ÚvodÚřadGranty a dotace

Granty a dotace

V kategorii Granty a dotace najdete přehled grantů a dotací vyhlašovaných městem Plzní nebo jeho organizacemi. Ve zvláštních případech, kdy se téma grantu týká regionální působnosti, zde najdete i granty vypisované např. ministerstvy ČR. Tabulka níže obsahuje aktuálně vyhlášené granty s odkazem na detaily v článkugranty u nichž lhůta pro podání žádosti v daném roce uplynula (tyto již bez odkazu na detaily).

V důsledku novelizace vnitřního předpisu Magistrátu města Plzně QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně byl částečně modifikován seznam podkladů, které jsou žadatelé o dotace povinni ke svým žádostem přikládat. Dané změny a další povinnosti žadatelů o dotaci z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a informace pro žadatele/příjemce o dotace z rozpočtu města Plzně. Subjektům (fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby), které žádají statutární město Plzeň o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zároveň pro budoucí příjemce těchto dotací jsou určeny Informace pro žadatele o dotace o nezbytnosti a potřebě zpracovávat osobní údaje.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách https://dotace.plzen.eu. Obsah stránek je pravidelně aktualizován v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Plzně.

Smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se na základě usnesení Rady města Plzně č. 1197 ze dne 27.10.2016 uveřejňují prostřednictvím registru smluv (https://smlouvy.gov.cz) v souladu s § 8 odst. 5 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Oblasti grantů a dotací:Podání žádosti:
Granty a dotace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávánído 15.11.2021
Podpora primární prevence rizikového chování a mediální výchovydo 15.11.2021
Podpora aktivit k technickému vzdělávánído 15.11.2021
Podpora tělovýchovných aktivitdo 15.11.2021
Granty a dotace v oblasti sportu 
Podpora sportovních organizací provozujících sportovní činnost na území města Plznědo 16.7.2021
Dotační program Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2021do 31.1.2021
Podpora sportovních organizací včetně podnikajících právnických osob provozujících sportovní činnost v souvislosti s pandemií koronaviru říjen–prosinec 2020do 17.3.2021
Rekonstrukce, oprava, výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2022do 17.12.2021
  
Granty a dotace v oblasti prezentace a marketingu 
Podpora kongresového turismuceloročně
Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města Plzně v roce 2021do 22.2.2021
  
Granty a dotace v oblasti kultury 
Mimořádná výzva k podávání žádostí o individuální dotace pro existenčně ohrožené kulturní subjekty v důsledku pandemie covid-19do 26.5.2021
Dotační program Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektůdo 10.9.2021
Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2022 - Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnostido 8.11.2021
Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2022 - Podpora uměleckých a kulturních projektůdo 8.11.2021
  
Granty a dotace v oblasti sociálních služeb 
Dotační program Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2021do 28.4.2021
Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2021do 30.6.2021
Kofinancování sociálních služeb na období 2022-2025do 1.11.2021
Zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb a svozová službado 27.10.2021
  
Dotace v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a protidrogové prevence 
Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence na rok 2021do 9.10.2020
  
Granty a dotace v oblasti životního prostředí 
Dotace z Fondu životního prostředíceloročně
  
Granty a dotace v oblasti partnerských měst a evropských záležitostí 
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitostido 15.4.2021
  
Granty a dotace v oblasti památkové péče 
Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památkyceloročně
Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2021do 28.2.2021
  
Granty a dotace v oblasti podnikání a inovace 
Dotace z Programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci Plzeňské podnikatelské voucherydo 1.10.2021
  
Ostatní 
 

Zveřejněno: 22. 9. 2021, Martin Pecuch

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP, v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 672 ze dne…

Zveřejněno: 21. 7. 2021, Martin Pecuch
Formuláře na vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2021 v oblasti kultury

Vyúčtování těchto dotací musí příjemci dotací v souladu s uzavřenou smlouvou předložit ve stanoveném termínu na předepsaném formuláři včetně závěrečné…

Zveřejněno: 19. 7. 2021, Martin Pecuch
Dotace z Fondu životního prostředí

Fond životního prostředí (FŽP) je trvalým účelovým fondem města, který byl zřízen jako podpůrný finanční zdroj v oblasti tvorby a ochrany zdravého…

Zveřejněno: 4. 7. 2019, Martin Pecuch
Zateplování veřejných budov města Plzně s podporou EU

Na podzim letošního roku město Plzeň dokončilo další tři projekty „úspory energie“ spočívající v zateplení veřejných budov.

Zveřejněno: 22. 10. 2015, Martin Pecuch
Podpora kongresového turismu

Město Plzeň podpoří formou zlevněného jízdného v městské veřejné dopravě rozvoj kongresového turismu a akce kulturního a sportovního rázu…

Zveřejněno: 13. 1. 2015, Martin Pecuch
Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památky

Možnost poskytnutí účelové dotace na obnovu nemovité kulturní památky na území statutárního města Plzně z prostředků Odboru památkové péče MMP.

Zveřejněno: 5. 2. 2009, Radek Kolářík

Tradiční akce města Plzně

Web Finále Plzeň se otevře v novém okně
24.9. - 29.9.2021
Finále Plzeň
Web Inovujeme Plzeň se otevře v novém okně
30.9. - 1.10.2021
Inovujeme Plzeň
Web Dronfest se otevře v novém okně
2.10. - 3.10.2021
Dronfest

COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování