ÚvodÚřadGranty a dotaceDotační program Služby a činnosti v sociální oblasti pro rok 2020

Dotační program Služby a činnosti v sociální oblasti pro rok 2020

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP (dále OSS MMP), na základě usnesení Rady města Plzně č. 32 ze dne 21. ledna 2020, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v dotačním programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“ na rok 2020.

Dotační program je určen žadatelům, jejichž projekty jsou určeny pro cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi, ohrožená mládež, cizinci, etnické menšiny a dobrovolníci. V dotačním programu je možné žádat na tyto dotační priority:

  • Dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města do komunity, ve které žijí;
  • Podpora klienta při přechodu z programu pracovní rehabilitace na otevřený trh práce;
  • Aktivní život seniorů, mezigenerační aktivity a celoživotní vzdělávání seniorů;
  • Osvěta v péči o osoby s poruchou autistického spektra;
  • Podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany;
  • Zvyšování informovanosti ohrožené mládeže;
  • Preventivní služby na podporu funkčnosti rodiny;
  • Aktivity podporující integraci cizinců a menšinové aktivity na území města Plzně;
  • Podpora mobilní specializované paliativní péče nebo domácí péče.

Podmínky pro poskytování dotací naleznete v Zásadách poskytování dotací z rozpočtu města Plzně (dále jen Zásady), specifické podmínky naleznete ve Vyhlášení dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“, které jsou - společně s formuláři žádosti a formuláři Závěrečné zprávy - přiloženy níže.

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem podepsaná Žádost se v papírové podobě odevzdává do termínu uzávěrky, tedy 26. února 2020, buď do sekretariátu Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň nebo podatelny Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň, a to včetně všech požadovaných příloh, které jsou uvedeny ve Vyhlášení dotačního programu a v Zásadách. Žádost s povinnými přílohami, je možné odeslat i datovou zprávou do datové schránky – ID 6iybfxn nebo prostřednictvím poštovní služby.

Na dotační program je alokována částka 1 500 000 Kč.

Žádosti lze odevzdávat pouze v těchto dnech:

Pondělí 24. února 2020 od 8.00 – 17.00 hod
Úterý 25. února 2020 od 8.00 – 16.00 hod
Středa 26. února 2020 od 8.00 – 17.00 hod

V případě zaslání Žádosti prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání 26. února 2020, v ostatních případech datum doručení.

Žádosti nelze odevzdávat ani zasílat poštou, případně datovou zprávou, před 24. únorem 2020.

Žádost, části A, B a C, je nutné zaslat také elektronicky na e-mail: maranl@plzen.eu.

Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Mařan (maranl@plzen.eu, tel. 378 033 356).

Přílohy

Čestné prohlášení(docx, 16,61 kB)

Zveřejněno: 21. 1. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace Smetanovské dny se otevře v novém okně
27.2. - 26.3.2020
Smetanovské dny
Web Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
13.3. - 13.3.2020
Hudební ceny Žebřík
Webová prezentace Blik Blik se otevře v novém okně
27.3. - 28.3.2020
Blik Blik
Web Slavnosti svobody Plzeň se otevře v novém okně
1.5. - 6.5.2020
Slavnosti svobody