ÚvodÚřadGranty a dotace

Granty a dotace

V kategorii Granty a dotace najdete přehled grantů a dotací vyhlašovaných městem Plzní nebo jeho organizacemi. Ve zvláštních případech, kdy se téma grantu týká regionální působnosti, zde najdete i granty vypisované např. ministerstvy ČR. Tabulka níže obsahuje aktuálně vyhlášené granty s odkazem na detaily v článkugranty u nichž lhůta pro podání žádosti v daném roce uplynula (tyto již bez odkazu na detaily).

V důsledku novelizace vnitřního předpisu Magistrátu města Plzně QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně byl částečně modifikován seznam podkladů, které jsou žadatelé o dotace povinni ke svým žádostem přikládat. Dané změny a další povinnosti žadatelů o dotaci z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a informace pro žadatele/příjemce o dotace z rozpočtu města Plzně. Subjektům (fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby), které žádají statutární město Plzeň o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zároveň pro budoucí příjemce těchto dotací jsou určeny Informace pro žadatele o dotace o nezbytnosti a potřebě zpracovávat osobní údaje.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách https://dotace.plzen.eu. Obsah stránek je pravidelně aktualizován v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Plzně.

Smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se na základě usnesení Rady města Plzně č. 1197 ze dne 27.10.2016 uveřejňují prostřednictvím registru smluv (https://smlouvy.gov.cz) v souladu s § 8 odst. 5 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Oblasti grantů a dotací:Podání žádosti:
Granty a dotace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
Granty a dotace v oblasti sportu 
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2022do 31.1.2022
  
Granty a dotace v oblasti prezentace a marketingu 
Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města Plzně v roce 2022do 28.2.2022
Podpora kongresového turismuceloročně
  
Granty a dotace v oblasti kultury 
  
Granty a dotace v oblasti sociálních služeb 
Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2022do 31.7.2022
  
Dotace v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a protidrogové prevence 
  
Granty a dotace v oblasti životního prostředí 
Dotace z Fondu životního prostředíceloročně
  
Granty a dotace v oblasti partnerských měst a evropských záležitostí 
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2022do 10.4.2022
  
Granty a dotace v oblasti památkové péče 
Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památkyceloročně
  
Granty a dotace v oblasti podnikání a inovace 
  
Ostatní 
 

Zveřejněno: 7. 1. 2022, Martin Pecuch

Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města Plzně v roce 2022

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně vyhlašuje Dotační program pro rozvoj cestovního ruchu…

Zveřejněno: 7. 1. 2022, Martin Pecuch
Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2022

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP, informuje, že je možno podat žádost o poskytnutí peněžitého daru na rok 2022,…

Zveřejněno: 5. 1. 2022, Martin Pecuch
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti pro rok 2022

Komise poskytuje peněžní prostředky na projekty, které mají vztah k Plzni, dále na projekty, které tvůrčím způsobem přispějí k seznámení se s historií…

Zveřejněno: 29. 12. 2021, Martin Pecuch
Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2022

Oblast: podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, podpora jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti sportu…

Zveřejněno: 8. 11. 2021, Martin Pecuch
Formuláře na vyúčtování dotací poskytnutých pro rok 2021 v oblasti kultury

Vyúčtování těchto dotací musí příjemci dotací v souladu s uzavřenou smlouvou předložit ve stanoveném termínu na předepsaném formuláři včetně závěrečné…

Zveřejněno: 19. 7. 2021, Martin Pecuch
Dotace z Fondu životního prostředí

Fond životního prostředí (FŽP) je trvalým účelovým fondem města, který byl zřízen jako podpůrný finanční zdroj v oblasti tvorby a ochrany zdravého…

Zveřejněno: 4. 7. 2019, Martin Pecuch
Zateplování veřejných budov města Plzně s podporou EU

Na podzim letošního roku město Plzeň dokončilo další tři projekty „úspory energie“ spočívající v zateplení veřejných budov.

Zveřejněno: 22. 10. 2015, Martin Pecuch
Podpora kongresového turismu

Město Plzeň podpoří formou zlevněného jízdného v městské veřejné dopravě rozvoj kongresového turismu a akce kulturního a sportovního rázu…

Zveřejněno: 13. 1. 2015, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně


COVID-19

Informace o aktuálních opatřeních
Informace o očkování