ÚvodÚřadGranty a dotace

Granty a dotace

Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 377 ze dne 12. 9. 2022 schválilo novelizaci procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzeň a stanovilo základní principy a pravidla procesu poskytování dotací. V návaznosti na to pak Rada města Plzně svým usnesením č. 994 ze dne 7. 11. 2022 schválila novelizaci vnitřního předpisu QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Plzně, a to s účinností od 8. 11. 2022.

Nejdůležitější změnou je zavedení elektronického způsobu podávání žádostí o dotace a s tím související spuštění dotačního portálu statutárního města Plzeň. Elektronický způsob podávání žádostí o dotaci se tak stává jediným možným způsobem podání žádostí, a to i v případech kdy písemné podávání žádostí dočasně umožní vyhlášený dotační program – okamžikem podání žádosti je až její zavedení do elektronického systému.

Dotační portál statutárního města Plzeň:
https://dotace.plzen.eu

Na tomto portálu jsou zveřejněny informace o dotačních programech statutárního města Plzeň, o podmínkách pro získání dotace, o podaných žádostech a další informace související s poskytováním dotací.

Žadatel se na těchto stránkách zaregistruje, čímž získá vlastní uživatelský účet, tzv. „Můj účet“, který bude dále používat pro přihlášení se do aplikace eDotace. Tato aplikace slouží jako prostředek pro elektronické podávání žádostí a dále je hlavním komunikačním prostředkem mezi žadatelem a poskytovatelem.

Závazné podmínky a povinnosti žadatelů o dotaci, resp. příjemce dotací z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a podmínky pro žadatele o dotace z rozpočtu města Plzně.

Subjektům (fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby), které žádají statutární město Plzeň o poskytnutí dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zároveň pro budoucí příjemce těchto dotací jsou určeny Informace pro žadatele o dotace o nezbytnosti a potřebě zpracovávat osobní údaje.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách https://dpo-archiv.plzen.eu. Obsah stránek je pravidelně aktualizován v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Plzně.

Všechny smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci (dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) se v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a na základě usnesení Rady města Plzně č. 1197 ze dne 27.10.2016 uveřejňují prostřednictvím registru smluv (https://smlouvy.gov.cz).

Podpora sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2023

Oblast podpory: podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 23 let, podpora jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti…

Zveřejněno: 23. 9. 2022, Martin Pecuch
Dotace z Fondu životního prostředí

Fond životního prostředí (FŽP) je trvalým účelovým fondem města, který byl zřízen jako podpůrný finanční zdroj v oblasti tvorby a ochrany zdravého…

Zveřejněno: 4. 7. 2019, Martin Pecuch
Podpora kongresového turismu

Město Plzeň podpoří formou zlevněného jízdného v městské veřejné dopravě rozvoj kongresového turismu a akce kulturního a sportovního rázu…

Zveřejněno: 13. 1. 2015, Martin Pecuch
Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památky

Možnost poskytnutí účelové dotace na obnovu nemovité kulturní památky na území statutárního města Plzně z prostředků Odboru památkové péče MMP.

Zveřejněno: 5. 2. 2009, Radek Kolářík

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny