ÚvodPomoc UkrajiněPomoc Ukrajině / Допомога Україні

Pomoc Ukrajině / Допомога Україні

 

Mateřské a základní školy

Začleňování ukrajinských dětí do mateřských a základních škol

Dítě je povinno zahájit povinnou školní docházku v základní škole nebo povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole nejpozději do 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany. Tuto povinnost zákonný zástupce splní podáním žádosti o přijetí ke vzdělávání v konkrétní škole.

Dříve než rodina začne řešit umístění dětí do kolektivu, je třeba zabezpečit jejich duševní pohodu a zdraví. Pohoda dětí je na prvním místě. V této době můžete využít službu adaptační skupiny.

Cílem této aktivity je zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.

Включення українських дітей у дитячі садки та початкові школи

Дитина зобов'язана почати обов'язкове відвідування школи базової школи або обов'язкової дошкільної освіти в дитячому садку не пізніше 90 днів з дня надання тимчасового захисту. Законний опікун виконує цей обов'язок, подаючи заяву про прийом на навчання в конкретному навчальному закладі.

Перш ніж сім'я почне займатися влаштуванням дітей в колектив, необхідно забезпечити їх психічне благополуччя і здоров'я. Благополуччя дітей стоїть на першому місці.  У цей час можна скористатися послугою адаптаційної групи.

Метою цієї діяльності є, головним чином, підтримка адаптації та соціалізації українських дітей до чеського середовища, підтримкарозвитку їх мовних навичок, особливо тих, якими розмовляють чеською мовою, підготовка дітей до вступу до чеських шкіл, підтримка психічного благополуччя та психічного здоров'я дітей.


Adaptační skupina

Dříve než rodina začne řešit umístění dětí do školního kolektivu, je třeba zabezpečit jejich duševní pohodu a zdraví. Pohoda dětí je na prvním místě.

V této době můžete využít službu adaptační skupiny Bolevecké ZŠ, nám. Odboje 18, pro děti cizinců
 1. od 5 do 6 let, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, které nenavštěvují mateřskou školu ani přípravnou třídu základní školy a vízum jim bylo vydáno po 1. říjnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. říjnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání,
 2. od 6 do 15 let, které nenavštěvují základní školu a vízum jim bylo vydáno po 1. říjnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. říjnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání.

Cílem této aktivity je zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.

Všechny aktivity v této skupině jsou dětem poskytovány zdarma a fungování této skupiny je zajištěno do 30. 6. 2023.

Provoz skupiny funguje v době vyučování jako v běžné základní škole.

Zájemci o tuto službu mohou kontaktovat:

Mgr. Ivu Turkovou – č. tel: 720 072 825, turkova@plzen.eu
Bc. Alenu Zajíčkovou – č. tel.: 720 072 990, zajickovaa@plzen.eu
Mgr. Helenu Brunclíkovou – č. tel. 724 312 567, 37 802 8922, brunclikovahe@bzs.plzen-edu

Група адаптації

Перш ніж сім'я почне займатися влаштуванням дітей в шкільний колектив, необхідно забезпечити їх психічне благополуччя і здоров'я. Благополуччя дітей стоїть на першому місці.

У цей час можна скористатися послугою адаптаційної групи  Bolevecké ZŠ, nám. Odboj 18, для дітей іноземців
 1. від 5 до 6 років, на які поширюється обов'язкова дошкільна освіта, які не відвідують дитячий садок або підготовчий клас базової школи і віза яких була видана після 1 жовтня 2022 року або приїхали до Чехії до 1 жовтня 2022 року і не були допущені до навчання,
 2. віком від 6 до 15 років, які не відвідують початкову школу та їх віза була видана після 1 жовтня 2022 року або приїхала до Чехії до 1 жовтня 2022 року і не були прийняті на навчання.

Метою цієї діяльності є, головним чином, підтримка адаптації та соціалізації українських дітей до чеського середовища, підтримка розвитку їх мовних навичок, особливо мовленнєвих навичок чеською мовою, підготовка дітей до вступу до чеських шкіл, підтримка психічного благополуччя та психічного здоров'я дітей.
Всі заходи в цій групі надаються дітям безоплатно і функціонування цієї групи забезпечується до 30.06.2023.

Робота групи працює в навчальний час як у звичайній початковій школі.

Зацікавлені в даній послузі можуть звернутися до:

Іва Туркова – тел.: 720 072 825, turkova@plzen.eu
Олена Заїчкова – тел.: 720 072 990, zajickovaa@plzen.eu
Олена Брунклікова – тел.724 312 567, 37 802 8922, brunclikovahe@bzs.plzen-edu


Zápis ukrajinských dětí do mateřské školy ve školním roce 2022/23

Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8. 2022 věku 5 let.

Tuto povinnost zákonný zástupce splní podáním žádosti o přijetí ke vzdělávání v konkrétní škole. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Děti mladší jsou přijímány v případě volné kapacity.

Místo zápisu:

Dostavte se na níže uvedená kontaktní místa podle Vašeho místa pobytu v Plzni. Prosíme, domluvte si předem termín osobní schůzky.

Školský obvod Plzeň 1: ÚMO Plzeň 1, Alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
(Lochotín, Bolevec, Vinice)
Mgr. Michaela Přibylová, č. tel: 37 803 6092 pribylova@plzen.eu

Školský obvod Plzeň 2: ÚMO Plzeň 2- Slovany, Koterovská tř. 83, 326 00 Plzeň
(Slovany, Božkov, Bručná, Hradiště, Koterov)
paní Marta Kovářová, č. tel: 37 803 6092, kovarovam@plzen.eu

Školský obvod Plzeň 3: ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 301 00 Plzeň
(Bory, Doudlevce, Skvrňany, Radobyčice, Valcha + Litice, Křimice, Lhota, Radčice, Malesice)
Bc. Mgr. Pavel Dlesk, č. tel: 37 803 6563 dlesk@plzen.eu

Školský obvod Plzeň 4: ÚMO Plzeň 4, Mohylová 1139, 312 00 Plzeň
(Doubravka, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Újezd)
paní Jana Kroupová, č. tel: 37 803 6644, kroupova@plzen.eu

Další kontaktní osoba:

Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň
Bc. Alena Zajíčková, tel: 720 072 990, zajickovaa@plzen.eu

Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
 1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi viz příloha, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole);
 2. vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
 3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 4. potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31. 8. 2023 5 let);
 5. doklad, který prokazuje místo pobytu dítěte v Plzni pro určení spádovosti (typicky nájemní smlouva nebo potvrzení o ubytování).

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy.

Зарахування українських дітей до дитячого садка у 2022/23 навчальному році

Законний опікун зобов'язаний зареєструвати для здобуття дошкільної освіти у 2022/23 навчальному році дитину, яка проживає більше 3 місяців у Чехії та досягла 5-річного віку 31 серпня 2022 року.

Законний опікун виконує цей обов'язок, подаючи заяву про прийом на навчання в конкретному навчальному закладі.

Допуск вимагається законним представником за українським законодавством або законним представником за чеським законодавством.

Діти молодше приймаються в разі вільної дієздатності.

Чи можуя записати:

Приходьте до контактних пунктів нижче відповідно до вашого місця проживання в Пльзені. Будь ласка, домовтеся про особисту зустріч заздалегідь.

Шкільний округ Пльзень 1: ÚMO  Plzeň 1, Алей Свободи 60, 323 00 Plzeň
(Лохотин, Болевець, Вініце)
Мгр. Міхаела Пшибилова, тел.: 37 803 6092 pribylova@plzen.eu

Шкільний округ Пльзень 2: ÚMO Plzeň 2- Словани, Котеровська tř. 83, 326 00 Plzeň
(Словани, Божков, Брусна, Градиштě, Котеров)
Пані Марта Ковашова, тел.: 37 803 6092, kovarovam@plzen.eu

Шкільний округ Пльзень 3: ÚMO  Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 301 00 Plzeň
(Бори, Дудлевце, Сквржани, Радобичице, Вальча + Літіце, Кшиміце, Лхота, Радчице, Малешице)
до н.е. Павло Длєск, тел.: 37 803 6563 dlesk@plzen.eu

Шкільний округ Пльзень 4: ÚMO  Plzeň 4, Mohylová 1139, 312 00 Plzeň
(Дубравка, Буковець, Červený Hrádek, Lobzy, Újezd)
Яна Крупова, тел.: 37 803 6644, kroupova@plzen.eu

Інша контактна особа:

Муніципалітет міста Пльзень, Департамент освіти, молоді та спорту, Копецького саду 11, 306 00 Пльзень 
До н.е. Олена Заїчкова, тел.: 720 072 990, zajickovaa@plzen.eu

Законні представники зобов'язані подати наступні документи:
 1. заяву про вступ до дошкільної освіти (модель доступна в чесько-українському варіанті, див. додаток, або її можна забрати особисто в  дитячому садку);
 2. візовий документ дитини (в разі неособистого подання в справу пред'являється і поміщається копія документа);
 3. документ, що встановлює повноваження представляти дитину;
 4. довідка педіатра з Чехії про вакцинацію дитини (не поширюється на дітей, які здають обов'язкову дошкільну освіту (тобто дітей, які досягли3 5-річного віку станом на 31.8.202);
 5. документ, що підтверджує місце проживання дитини в Пльзені для визначення водозбірної зони (як правило, договір оренди або підтвердження проживання).

Прийом на дошкільну освіту вирішує керівник школи.

Zápis ukrajinských dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/24

Zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/24 se uskuteční ve dnech 14. a 15. června 2023. Bližší informace k zápisu budou zveřejněny v průběhu měsíce dubna na tomto webu a dále na  www.plzenskeskoly.cz a webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Зарахування українських дітей до дитячого садка для  2023/24 навчальний рік

Зарахування до дошкільної освіти з 2023/24 навчального року відбудеться 14.  та 15 червня 2023 року. Більш детальна інформація про зарахування буде опублікована протягом квітня місяця на цьому веб-сайті та далі на www.plzenskeskoly.cz та веб-сайтах окремих дитячих садків.


Zápis ukrajinských dětí do základní školy ve školním roce 2022/2023

(týká se zápisu dětí do 2. -9. ročníku, zápis dětí do 1. ročníku proběhne 1. a 2. června 2023)

Dítě je povinno zahájit povinnou školní docházku v základní škole nejpozději do 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany. Tuto povinnost zákonný zástupce splní podáním žádosti o přijetí ke vzdělávání v konkrétní škole.

O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Místo zápisu

Kontaktujte Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň, Mgr. Ivu Turkovou, tel: 378 033 161, 720 072 825.

V případě nedostatku kapacity nejbližší základní školy k místu faktického pobytu dítěte budete odkázáni na jinou základní školu.

Seznam všech základních škol viz zde: www.plzenskeskoly.cz.

Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi, viz příloha, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)
 2. vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
 3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 4. doklad, který prokazuje místo pobytu dítěte v Plzni pro určení spádovosti (typicky nájemní smlouva nebo potvrzení o ubytování).

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy.

Příloha ke stažení Informace ke zvláštním zápisům do základní školy / Інформація про спеціальні зарахування до базових шкіл (pdf, 286 kB)

Зарахування українських дітей до початкової школи у 2022/2023 навчальному році

(стосується зарахування дітей 2-9 класів, зарахування дітей до 1-го класу відбудеться 1 та 2 червня 2023 року)

Дитина зобов'язана почати обов'язкове відвідування базової школи не пізніше 90 днів з дня тимчасового захисту. Законний опікун виконує цей обов'язок, подаючи заяву про прийом на навчання в конкретному навчальному закладі.

Допуск вимагається законним представником за українським законодавством або законним представником за чеським законодавством.

Місце реєстрації

Зв'яжіться з муніципалітетом міста Пльзеня, Департаментом освіти, молоді та спорту, Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň, Mgr. Ivu Turkovou, тел: 378 033 161, 720 072 825.

Якщо найближча початкова школа до місця фактичного проживання дитини недостатня, вас направлять до іншої початкової школи.

Список усіх початкових шкіл дивіться тут: www.plzenskeskoly.cz.

Законні представники зобов'язані подати наступні документи:
 1. заяву про вступ до базової освіти (модель доступна в чесько-українському варіанті, див. додаток, або може бути підібрана особисто в початковій школі);
 2. візовий документ дитини (в разі неособистого подання в справу пред'являється і поміщається копія документа);
 3. документ, що свідчить про дозвіл представляти дитину;
 4. документ, що підтверджує місце проживання дитини в Пльзені для визначення водозбірної зони (як правило, договір оренди або підтвердження проживання).

Прийом на базову освіту вирішує керівник школи.

Příloha ke stažení Informace ke zvláštním zápisům do základní školy / Інформація про спеціальні зарахування до базових шкіл (pdf, 286 kB)


Chcete studovat v ČR střední školu?

Uzávěrka podání přihlášek pro střední školy je již 1. března 2023.

Vzdělávací systém v České republice je nastaven tak, že každý žák má povinně absolvovat 9 tříd. Další tři nebo čtyři roky žáci stráví na gymnáziu, střední škole (4 roky) nebo na středních odborných školách - učilištích (3 roky).

Nevíte si rady s výběrem školy a podáním přihlášky? Pomůžeme Vám.

Společně s vámi vybereme školu a zašleme přihlášku (včetně Žádosti o odpuštění zkoušky z českého jazyka). Můžeme Vám také pomoci s přípravou jednotné přijímací zkoušky v našem Integračním centru v Plzni na adrese Dominikánská 9.

Příprava bude zaměřena na písemný test z matematiky a na ústní pohovor v českém jazyce.

Máte zájem o studium na střední škole. Potřebujete poradit? Napište nám na: anna.byshliaha@clovekvtisni.cz nebo zavolejte na +420 731 496 275, domluvíme se na dalším postupu.

Хочете навчатися у середній школі в Чеській Республіці?

Кінцевий термін подачі заявок до середньої школи - 1 березня 2023 року.

Система освіти в Чехії побудована таким чином, що кожен учень повинен закінчити 9 обов'язкових класів. Наступні три-чотири роки учні проводять у гімназії, середній школі (4 роки) або середній професійно-технічній школі (3 роки).

Не знаєте, як обрати школу та подати заявку? Ми можемо Вам допомогти.

Ми разом з Вами виберемо школу і надішлемо заявку (в тому числі ”Заяву про звільнення від іспиту з чеської мови”). Ми також можемо допомогти Вам підготуватися до Єдиного вступного іспиту в нашому Інтеграційному центрі в Плзні за адресою Dominikánská 9.

Підготовка буде зосереджена на письмовому тесті з математики та усній співбесіді з чеської мови.

Ви зацікавлені у навчанні в середній школі. Вам потрібна порада? Напишіть нам на anna.byshliaha@clovekvtisni.cz або зателефонуйте за номером +420 731 496 275, щоб обговорити наступні кроки.

Přílohy

Zveřejněno: 9. 2. 2023, Adriana Jarošová

Tradiční akce města Plzně

Web Smetanovské dny se otevře v novém okně
2.3. - 6.4.2023
Smetanovské dny
Web Jeden svět se otevře v novém okně
22.3. - 2.4.2023
Jeden svět
Web akce Hudební ceny Žebřík se otevře v novém okně
31.3. - 31.3.2023
Hudební ceny Žebřík