Primátor Martin Zrzavecký

Datum narození: 3. 8. 1973

Rodina: ženatý, dvě děti

Vzdělání: střední odborné - SOU č. 4 Plzeň se zaměřením na stroje a zřízení

Členství v pol. straně: ČSSD (od r. 1998)

Práce pro město:
- náměstek primátora pro oblast ekonomickou (2010 – 2014)

Primátor Martin Zrzavecký

Rozdělení odpovědnosti za činnost města Plzně v samostatné působnosti:

  • primátor města zajišťuje plnění všech úkolů svěřených právními předpisy starostovi obce nebo primátorovi města, vyjma úkolů, které Zastupitelstvo města Plzně svěřilo náměstkům primátora

1. Resortní působnost primátora města zahrnuje zejména tyto oblasti:

a) spolupráce města Plzně s obcemi, na jejichž území město Plzeň vykonává přenesenou působnost obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností,
b) spolupráce města Plzně s obcemi v rámci regionálních administrativně ekonomických celků,
c) spolupráce města Plzně s Plzeňským krajem a státem,
d) spolupráce města Plzně s partnerskými městy,
e) evropské záležitosti,
f) Statut města Plzně,
g) transformace veřejné správy,
h) veřejný pořádek ve městě,
i) bezpečnost občanů a ochrana majetku,
j) prevence kriminality a protidrogová prevence,
k) ochrana před živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi,
l) spolupráce s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje,
m) spolupráce s Městským ředitelstvím Policie ČR,
n) koordinace spolupráce s jednotkami Sboru dobrovolných hasičů zřízenými městskými obvody,
o) koordinace spolupráce města a neziskových organizací v příslušné oblasti.

2. Primátor města dozírá na činnost orgánů, organizačních složek, příspěvkových organizací města a dalších právnických osob. Jsou jimi zejména:

a) Městská policie Plzeň,
b) Odbor bezpečnosti a prevence kriminality,
c) Odbor krizového řízení,
d) Odbor kontroly a interního auditu.

V rámci Úřadu správních agend MMP:

e) Odbor registru vozidel a řidičů,
f) Odbor správních činností,
g) Živnostenský úřad.

Právnické osoby:

h) Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.,
i) Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.,
j) Nadace 700 let města Plzně,
k) Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog,
l) svazky a sdružení obcí, jichž je město Plzeň členem,
m) Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

3. Primátor města dozírá na činnost zejména těchto komisí Rady města Plzně a zvláštních orgánů města a koordinuje ji s činností ostatních orgánů města:

a) komise RMP právní a pro statut města,
b) komise RMP pro partnerská města a evropské záležitosti,
c) komise RMP pro bezpečnost,
d) komise RMP protidrogová a prevence kriminality.
e) krizový štáb,
f) bezpečnostní rada,
g) povodňová komise.

  

Registr Střet zájmů sloužící k nahlížení do oznámení veřejných funkcionářů v rámci města Plzně najdete na http://aplikace.plzen.eu/stret

Zveřejněno: 8. 1. 2015, Martin Pecuch

Webová prezentace se otevře v novém okně

 

Tradiční akce města Plzně