ÚvodObčanAktualityAktuality z městaSledujte 38. schůzi Zastupitelstva města Plzně online

Sledujte 38. schůzi Zastupitelstva města Plzně online

Ilustrační obrázek

čtvrtek 21. 6. 2018 od 9.00 hod. v zasedací síni městské radnice

sledujte jednání zastupitelstva online na www.plzenvkostce.cz

Program jednání:

1. Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 24. 5. 2018 – 20. 6. 2018 (předloženo na stůl)
3. Volba přísedících Okresního soudu Plzeň–město
4. Členství statutárního města Plzně ve spolku Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s.
5. Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu kanceláře primátora pro SCULPTURE LINE s.r.o.
6. Schválení vyplacení odměny spojené s udělením Ceny Hanuše Zápala za období 2014–2017
7. Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města
8. Poskytnutí dotací z rozpočtu BEZP MMP – provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli
9. Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti RMP
10. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 28. 4. 2018 do 25. 5. 2018

11. Schválení financování projektu „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať“ a uvolnění blokace finančních prostředků na tuto akci ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů
12. Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – ITI na projekt „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská“ a uvolnění blokace finančních prostředků na tuto akci ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů
13. Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – ITI na projekt „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa III.“
14. Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – ITI na projekt „GREENWAYS Plzeň, etapa 2017 – 2018“
15. Pravidla rozpočtového provizoria
16. Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu města na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2020–2022
17. Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2018
18. Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech 2019–2021
19. Rozpočtové opatření v souvislosti se zajištěním financování akce „Proměna vnitrobloku Krašovská“
20. Úplatný převod 20% obchodního podílu Ing. Ivana Jáchima ve společnosti DOMINIK CENTRUM, s.r.o. statutárnímu městu Plzeň

21. Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze psů a z ubytovací kapacity
22. Přijetí dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně–právní ochrany dětí na rok 2018
23. Program a scénář hlasování valné hromady společnosti POVED s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu
24. Přijetí dotace Plzeňského kraje na realizaci projektu „Doměření povrchové situace DTM Plzně“
25. Program a scénář hlasování valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu
26. Program a scénář hlasování valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce na tuto valnou hromadu
27. Žádost o dotaci z Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích pro projekt „Proměna vnitrobloku Krašovská v Plzni“
28. Poskytnutí dotace na opravu zábradlí v hale 4. NP Fischerovy vily, Pobřežní 8 v Plzni
29. Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2018 – Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů
30. Změna části dotace poskytnuté subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav, na základě usnesení ZMP č. 19 ze dne 25. 1. 2018 na realizaci projektu „Městská tržnice" v roce 2018

31. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP
32. Změna účelu poskytnuté dotace u organizace Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy – v rámci dotačního programu Služby a činnosti v sociální oblasti v roce 2018
33. Zahájení pořizování Změny č. 1 Územního plánu Plzeň zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona
34. Hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov a závěrečného účtu DSO za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017
35. Projekt Regenerace sídliště Plzeň – Skvrňany
36. Strategický plán města Plzně – návrhová část
37. Rekonstrukce Lobezské ulice – PDPS – udělení výjimky ze směrnice QS 74–01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek
38. Stavební úpravy v objektu nám. Republiky 41 – Císařský dům – aktualizace DPS – udělení výjimky ze směrnice QS 74–01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek
39. Investice do parkovacích kapacit v Plzni v letech 2018–2022 s výhledem na další období
40. Schválení záměru získat pozemky od SŽDC, s.o. pro stavbu stezky pro chodce a cyklisty na tělese zrušené železniční trati mezi Plzní – Doubravkou a Chrástem u Plzně

41. Rozhodnutí ve věci poskytnutí daru vrácením uhrazeného nájemného společnosti MDZZ – Mikulka s.r.o.
42. Žádost Gymnázia Františka Křižíka a základní školy, s.r.o. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zelená škola – obnova zahrady v atriu GFK a podpora ekologických aktivit 2018“
43. Žádost Hany Voděrové o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Časopis Vítaný host 2018“
44. Žádost 49. mateřské školy Plzeň o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Naše rozkvetlá zahrada – 3. etapa“
45. Žádost Kontrolní skupiny.cz, z.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Kolemplzne.cz–bikesharing pro Plzeň“
46. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP
47. Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP
48. Zrušení usnesení ZMP č. 164/2015 ve věci Koncepce řešení lokality v Plzni, ulice Plachého – Korandova
49. Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích a úrocích z prodlení pana Jiřího Hlávky, byt č. 4, Radyňská 30, Plzeň
50. Projednání uzavření Dohody o splátkách s paní Evženií Polanskou na dluh vztahující se k bytu č. 10, Palackého 5, Plzeň

51. Rozhodnutí o prodeji a nákupu projektů vážících se k vodohospodářské infrastruktuře a o prodeji vybrané vodohospodářské infrastruktury v ul. Libušínská společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
52. Uzavření kupní smlouvy s 3 FO pro IA – VPS „Havarijní zdroj pro město Plzeň” a „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“
53. Výkup pozemků v k. ú. Koterov – polní cesta Ke Kolešovce z vlastnictví deseti fyzických osob do majetku města Plzně
54. Využití předkupního práva statutárního města Plzně na výkup spoluvlastnického podílu ve výši ½ k celku nemovité věci – pozemku parc. č. 549/4, zaps. na LV č. 1246 pro k. ú. Doudlevce z vlastnictví FO
55. Výkup stavby garáže bez č. p./č. e., zaps. na LV č 10264 pro k. ú. Plzeň z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně
56. Zrušení usnesení ZMP č. 678 ze dne 15. 12. 2016, výkup pozemků p. č. 244 a p. č. 245 od fyzické osoby
57. Uzavření darovací smlouvy a zřízení věcných břemen s ŘSD ČR v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků parc. č. 1038/2 a parc. č. 3197/260 v k. ú. Bolevec pod silnicí I/20, ul. Studentská
58. Uzavření darovací smlouvy se Spolkem Lhota na darování pozemků pod komunikacemi v ulicích Na Dolíkách, Cedrová, Mátová a Meduňková v k. ú. Lhota u Dobřan
59. Vzájemné BÚ pozemků v lokalitě Sirkova ulice mezi městem Plzeň a KŘ policie Plzeňského kraje a ÚZSVM a zrušení usnesení ZMP č. 378 ze dne 17. 6. 2004 a usnesení ZMP č. 116 ze dne 10. 3. 2005, v plném rozsahu
60. Majetkoprávní vypořádání v k. ú. Plzeň mezi MP, TJ Prazdroj Plzeň z.s. a SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s. formou vzájemných darů dle studie „Plzeň, Karlovarská“ a IA MO Plzeň 1 „Chodník v ul. Pod Všemi svatými“ vč. zřízení služebností

61. Smlouva o smlouvě budoucí darovací na stávající areál SK Neslyšících a záměr budoucí výpůjčky nově vybudovaného areálu v souvislosti se stavbou „Městský okruh, úsek Na Růžku – Na Roudné, průjezdní úsek silnice I/20“
62. Schválení cen a postupu pro majetkoprávní vypořádání pro stavbu Průtah silnice I/20 Plzeň v úseku Jasmínová – Jateční – výkupy pozemků s garážemi
63. Schválení cen a postupu pro majetkoprávní vypořádání pro stavbu Průtah silnice I/20 Plzeň v úseku Jasmínová – Jateční – výkupy pozemků s garážemi (typ patrová garáž)
64. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné mezi městem Plzní a 5 FO – „Park U Ježíška v Plzni“
65. Uzavření směnné smlouvy s fyzickou osobou a ukončení nájemní smlouvy s fyzickou osobou pro veřejně prospěšnou stavbu Průtah silnice I/20, úsek Sládkova – Cvokařská
66. Uzavření směnné smlouvy s fyzickou osobou pro veřejně prospěšnou stavbu Průtah silnice I/20, úsek Sládkova – Cvokařská
67. Uzavření směnné smlouvy s dvěma fyzickými osobami a ukončení nájemní smlouvy pro veřejně prospěšnou stavbu Průtah silnice I/20, úsek Sládkova – Cvokařská
68. Konečné majetkoprávní vypořádání TDI a pozemků v souvislosti se stavbou „Bytový dům Světovar“, v k. ú. Plzeň, investor spol. BC Real, a.s.
69. Uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a prodej nově vzniklých pozemků p. č. 1609/221 až p. č. 1609/231 a p. č. 1511/229, vše v k. ú. Bolevec, vč. zřízení služebností
70. Zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. j. 2007/005885 ze dne 27. 11. 2007, a to formou dohody o ukončení smlouvy

71. Uzavření smluv o smlouvách budoucích v rámci stavby Bytové domy Rokycanská, investor GLOBÁl spol. s r.o.
72. Směna nemovitých věcí v k. ú. Bolevec mezi městem Plzní a fyzickou osobou zaps. na listu vlastnictví (dále jen LV) č. 2794 pro k. ú. Bolevec
73. Majetkoprávní vypořádání v souvislosti s prodejem projektu „Polyfunkční dům pro seniory“ městu Plzni se společností T.G., a.s.
74. Uzavření smlouvy směnné mezi městem Plzní a spol. IKO stavby s.r.o. na pozemky v k. ú. Černice, Radobyčice a Božkov
75. Směna pozemků v k. ú. Plzeň mezi městem Plzní a společnostmi Ameside a.s. a Department store Plzeň s.r.o.
76. Rozdělení vlast. práva k nemovité věci, prodej bloku H (Sedlecká 5, Sedlecká 6) v lokalitě Plzeň–Sylván, po jednotkách, prodej pozemků (předzahrádek), založení SVJ v předmětném domě a schválení znění stanov tohoto SVJ
77. Schválení záměru prodat bytové a nebytové jednotky v lokalitě Sylván, Plzeň – III. etapa
78. Převod spoluvlastnických podílů města Plzně na nemovitých věcech na adrese U Dráhy č. or. 3, č. or. 5 v Plzni
79. Prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese Čechova 19, Chelčického 7, U Borského parku 22, z majetku města Plzně městskou soutěží – stanovení vyvolávací ceny
80. Městské soutěže na prodej volných nebytových jednotek v Plzni na adrese Koterovská č. or. 87

81. Záměr výkupu a prodeje pozemků v k. ú. Plzeň za účelem zástavby území „Plzeň – Jízdecká – Palackého“ polyfunkčním domem
82. Záměr prodeje části pozemku p. č. 438 v k. ú. Svrňany za účelem výstavby bytového domu
83. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 2012/002962 a dodatku č. 1 k Dohodě o společném postupu 3. – 4. fáze a zbývajících fází výstavby Nová Valcha č. 2015/002906
84. Prodej pozemku p. č. 8184/69 a části pozemku p. č. 8184/1, oba v k. ú. Plzeň
85. Prodej pozemků p. č. 1609/109 v k. ú. Bolevec, p. č. 1609/126 v k. ú. Bolevec a p. č. 11102/964 v k. ú. Plzeň
86. Prodej pozemku p. č. 1890/9 a nově vzniklého pozemku p. č. 1890/10 v k. ú. Plzeň
87. Prodej 4 podpěrných bodů venkovního vedení NN na pozemku p. č. 1314/1 v k. ú. Božkov
88. Prodej pozemku p. č. 262/2 v k. ú. Božkov
89. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 515/7 v k. ú. Radčice u Plzně
90. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 460/1, k. ú. Radčice u Plzně

91. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 11610/190, k. ú. Plzeň
92. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2838/3, k. ú. Doubravka
93. Prodej pozemku p. č. 243/66 v k. ú. Doudlevce
94. Prodej částí pozemků p. č. 2447/1 a p. č. 2447/2, oba v k. ú. Doubravka
95. Zrušení usnesení ZMP č. 59 ze dne 2. 2. 2017 a prodej pozemku p. č. 490/11 v k. ú. Doudlevce
96. Ponechání pozemků p. č. 250/20, 250/21, 250/22, 250/23, 250/24, 250/25, 250/26, 250/27, 250/28, 250/29 v k. ú. Lobzy nadále v majetku města Plzně
97. Ponechání pozemku p. č. 18/1 v k. ú. Křimice v majetku města Plzně
98. Projednání souhlasu s demolicí stavby – vodojem Křimice na pozemku p. č. 1047/2, k. ú. Křimice
99. Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, Masarykově základní škole Janovice nad Úhlavou okres Klatovy
100. Projednání informativních zpráv

- Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 1. čtvrtletí 2018
- Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň–město a Plzeňský kraj - květen 2018
- Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 22. 5. 2018
- Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 6. 6. 2018
- Zpráva o činnosti KV ZMP

101. Různé

 

Zveřejněno: 12. 6. 2018, Martin Pecuch

Webová prezentace se otevře v novém okně

 

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018
30.6. - 25.7.2018
Divadelní léto