ÚvodObčanAktualityAktuality z městaPlzeň vypsala další výzvy k předkládání žádostí o podporu v ITI

Plzeň vypsala další výzvy k předkládání žádostí o podporu v ITI

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Město Plzeň jako zprostředkující subjekt vypsalo dalších pět výzev ITI (integrované teritoriální investice) pro plzeňskou metropolitní oblast. Ta zahrnuje kromě krajského města i 116 obcí a tvoří aglomeraci s téměř 310 tisíci lidmi, což je více než polovina obyvatel Plzeňského kraje. Zájemci mohou předkládat žádosti o podporu do sociální oblasti a oblasti základního a středního školství. Celkem je ve vypsaných pěti výzvách alokováno více než 350 milionů korun. První tři výzvy, zaměřené na udržitelnou mobilitu a rozvoj cyklodopravy s celkovou alokací 337 milionů korun, byly vypsány 22. února.

Výzva číslo 4 s názvem Sociální bydlení cílí na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptaci pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Žadateli mohou být obce, nestátní neziskové organizace, církve či církevní organizace. Jedná se o průběžnou výzvu s alokací více než 60 milionů korun, žádosti je možné podat do 31. května 2017.

Do výzvy číslo 5 nazvané Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby mohou předkládat projekty kraj, obce, organizace jimi zřizované, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace, církve či církevní organizace. Podporovány budou nákupy pozemků, staveb, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základy stávajících služeb sociální práce. Celková alokace této kolové výzvy převyšuje 35 milionů korun. Zájemci mohou předkládat žádosti o podporu do 20. září 2017.

Výzva číslo 6 nazvaná Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků podporuje vznik nových sociálních podniků, rozšíření podniků v rámci stávajících podnikatelských subjektů či rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Projektové žádosti do této průběžné výzvy s alokací více než 15 milionů korun mohou být podávány do 31. května 2017. Oprávněnými žadateli jsou v tomto případě OSVČ, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.

„Na všechny tři výše zmíněné výzvy a také na výzvy nositele ITI v sociální oblasti bude zaměřený seminář pro žadatele, který se uskuteční 22. března 2017 od 13 hodin v Petákově sále Magistrátu města Plzně na adrese nám. Republiky 1,“ uvedla Veronika Eretová, vedoucí oddělení Zprostředkujícího subjektu ITI Magistrátu města Plzně.

Další výzvy, tedy číslo 7 a 8 cílí na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední resp. základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření. „Obě výzvy jsou zaměřeny především na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, jako jsou komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory,“ doplnila Veronika Eretová. Výzvy jsou kolové s datem ukončení příjmů žádostí o podporu 20. dubna 2017. Předkládat žádosti mohou školy, školská zařízení v oblasti středního resp. základního vzdělávání, vyšší odborné školy, kraj, obce a organizace jimi zřizované, nestátní neziskové organizace, církve a jimi zřizované organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace. Ve výzvě na střední školství je alokováno přes 141 milionů korun, na základní školy téměř 100 milionů korun.

Zprostředkující subjekt ITI provádí u podaných projektových žádostí hodnocení formálních náležitostí, přijatelnosti a věcné hodnocení. U kolových výzev proběhne hodnocení až po ukončení výzvy. U výzev průběžných se hodnotí průběžně, po podání žádostí do systému.

V rámci ITI musí žadatelé nejprve předložit projektový záměr do příslušné výzvy nositele ITI. Následně jsou záměry projednány v pracovní skupině a předloženy Řídicímu výboru ITI. Ten záměr vyhodnotí a vydává vyjádření o jeho souladu nebo nesouladu se schválenou Strategií ITI plzeňské metropolitní oblasti. Vyjádření výboru je jednou z povinných příloh projektové žádosti. Ta se podává do systému na adrese https://mseu.mssf.cz. Zvýšenou administrativní náročnost kompenzuje omezená soutěž mezi žadateli. Projekty soutěží pouze v rámci plzeňské metropolitní oblasti a jejich šance na úspěch je tedy větší.

Texty celých výzev, jejich podmínky, kritéria hodnocení jsou zveřejněny na stránkách www.iti-plzen.cz.

Kontaktní osobou pro vypisované výzvy je Mgr. Ing. Veronika Eretová, vedoucí oddělení Zprostředkujícího subjektu ITI Magistrátu města Plzně, tel.: 378 032 470, e-mail: eretovav@plzen.eu.

Text: Eva Barborková


 

Zveřejněno: 16. 3. 2017, Martin Pecuch

Webová prezentace se otevře v novém okně

 

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018
6.6. - 10.6.2018
Folklorní festival
8.6. - 10.6.2018
Historický víkend
13.6. - 17.6.2018
Skupova Plzeň