Symboly města Plzně

Znak města

Znak města Plzně

Znak města Plzně je cenným dědictvím města, konstantou, která zosobňuje identitu města a odráží jeho historii. Je užíván v komunikaci města jako instituce, k reprezentačním účelům města apod. Na jeho užití mají právo i občané města, nejde-li o užití ke komerčním účelům či propagaci jejich podnikatelské činnosti.

Znak města Plzně (jde pouze o ilustrační obrázek)Souhlas s užitím znaku jiným osobám nebo k propagačním účelům či propagaci podnikatelské činnosti uděluje Rada města Plzně. Žádost Radě města Plzně předkládá žadatel, spolu s plným popisem projektu a záměru užití znaku, prostřednictvím Archivu města Plzně. Vzhledem k procesním potřebám předložení žádosti je nutné žádost k Archivu města Plzně podávat nejpozději jeden měsíc před zasedáním Rady města Plzně.

Malý znak města Plzně (jde pouze o ilustrační obrázek)Projekty, které byly předloženy k posouzení komisím města a aspirují na přidělení grantu či dotace ze strany města Plzně a svou povahou si žádají užití znaku města, jsou ke schválení Radě města Plzně předkládány spolu s žádostí o možnost užití znaku. Návrh usnesení předkládá příslušná komise rady. Žadatel je povinen uvést v žádosti o dotaci či grant požadavek na užití znaku města Plzně. Způsob užití znaku konzultuje v případě udělení souhlasu RMP žadatel s Archivem města Plzně či Odborem prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně, kde získá potřebné podklady.

Odkaz: Příběh znaku města Plzně

Zajímavé informace o symbolech města Plzně jsou i ve Statutu města Plzně.

Logo města

Logo města Plzně

Východiskem pro tvorbu značky Plzně byla geografická poloha největšího západního města a snaha o symbolické vyjádření kulturní náležitosti Plzně k západní Evropě. Pojetí značky zároveň reflektuje hrdost a odvahu města jít proti proudu. Plzeň se nyní představuje jako sebejisté, kulturně bohaté a vyspělé město, které jde svou vlastní cestou, má co říct a zaslouží pozornost jak na mapě naší republiky, tak v evropském kontextu.

Logo města Plzně (jde pouze o ilustrační obrázek)Značku tvoří graficky čistý tvar směrové šipky (vždy orientované pouze na západ) s nápisem Plzeň a doplňkový text, který se dle potřeby mění. Značka využívá kombinaci tří ze čtyř základních barev erbu města – žlutou, zelenou a bílou. Cílem je, aby obsah značky tvořil větu, do které je název města logicky začleněn, případně se nápis Plzeň nahrazuje jinými výrazy. Nelze používat jen samostatnou zelenou šipku s nápisem Plzeň, neboť další funkcí šipky je ukazovat na doplněná slova.

Logo města Plzně (jde pouze o ilustrační obrázek)Kvůli důrazu na obsah sdělení je značka zároveň i nekonečně se proměňujícím sloganem. Dle účelu komunikace se doplňují vážná nebo humorná sdělení, pracuje se s nadsázkou nebo s fakty. Vznikla nepřehlédnutelná dynamická vizuální identita, která má pestré komunikační možnosti díky několika typům "mluvících" značek.

Rozlišují se dvě sady značek – obecné a tematické, které se používají nejčastěji na oficiálních dokumentech organizace, a doplňkové, určené např. pro propagační předměty. Jednotlivé typy značek lze na určitých aplikacích kombinovat. Správou loga města je pověřen Odbor prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně.

Zkrácený manuál značky města Plzně je zde.

Zajímavé informace o symbolech města Plzně jsou i ve Statutu města Plzně.

Prapor, barvy města

Prapor města

Prapor (vlajka, korouhev, standarta apod.) města má čtvrcený list, v žerďové části horní pole bílé, dolní zelené, ve vlající části horní pole žluté, dolní červené.

K užívání praporu není nutný souhlas orgánů města, i prapor lze užívat pouze důstojným způsobem.

Prapor se užívá zejména ke slavnostní výzdobě města a k označení budov, v nichž sídlí orgány města včetně orgánů městských obvodů. Je-li prapor užíván společně s jinými prapory či vlajkami, náleží mu nejčestnější místo.

Barvy města

Barvy města Plzně jsou odvozené od znaku, tj. bílá, žlutá, zelená a červená. V tomto pořadí jsou užívány též na stužkách (kvadrikolórách).

Zajímavé informace o symbolech města Plzně jsou i ve Statutu města Plzně.

Městská pečeť

Městská pečeť

Nejstarší plzeňské pečetidlo (typář) bylo podle odborníků vyrobeno krátce po založení města, tedy na samém sklonku 13. století. Zhotoveno je z bronzu, jeho průměr je 85 mm, výška max. 3 mm, na zadní straně má přiletovanou tzv. kobylku o rozměrech 42 x 7 mm, s kruhovým otvorem pro zavěšení pečetidla na šňůru či řetěz. Pečetí se výhradně červeným voskem.

Při okraji pečetě je perlovcem oddělený opis gotickou majuskulou: +SIGILLV.CIWITATIS.D(E).NOWA.PILSEN.REGI.BOh(EM)IE, který je nahoře přerušen střechami obou věží.

Obraz v pečetním poli tvoří na skále stojící brána se dvěma věžemi po stranách. V bráně stojí rytíř ve zbroji hledící vlevo, v pravé ruce drží tasený meč, levicí si kryje prsa trojhranným štítem, na němž je dvouocasý korunovaný český lev ve skoku. V postavě rytíře lze spatřovat panovníka, zakladatele města Václava II.  Z cimbuří hradby roste postava prostovlasé dívky s praporci v rukou, v pravici má prapor s dvouocasým lvem, v levici prapor s moravskou (šachovanou) orlicí. Po bocích věží na okraji pečetního pole jsou dvě rostlinné ratolesti.

Obrázek pečetidla (jde pouze o ilustrační obrázek)Pozoruhodné je přihlášení se pečeti k českým zemím, a to jak legendou v opise (ve zkrácené formě REGI.BOhIE), tak i erbovními figurami, které jsou zobrazené na praporcích (český lev, moravská orlice).

O autorství pečetidla se vedou spory. Někteří z vědců jeho vznik kladou do norimberské dílny, jiní v něm spatřují práci rytce královských pečetí Václava II.

Nejstarší otisk tohoto pečetidla je znám na listině plzeňského měšťana Wolframa Zwinillingera ze 17. dubna 1307, která je uložena v Archivu města Plzně a kterou tento měšťan odkazuje kostelu sv. Bartoloměje v Plzni svůj pivovar a sladovnu (Archiv města Plzeň, inv. č. sbírky listin 176, sign. I 2).

Pečeť se v této podobě používala nejméně do roku 1466, od kdy je používána nová pečeť s městským znakem v pečetním poli. Obraz nejstaršího typáře si měšťané pravděpodobně někdy ve druhé polovině 15. století sami vložili do městského znaku jako srdeční štítek.

V 19. století se pečetidlo z majetku města ztratilo, dostalo se do soukromých rukou a bylo navráceno před rokem 1926 MUDr. Jelínkem z Dobříše.

Městská pečeť je primátorskou insignií, její užívání je ve výhradním právu primátora a je nepřenosné. Primátor může darovat vyobrazení městské pečeti občanům města a dalším fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Plzně, její propagaci, ochranu jejích práv a zájmů a podobně, nebo významným zahraničním návštěvníkům města.

Zajímavé informace o symbolech města Plzně jsou i ve Statutu města Plzně.

Primátorský řetěz

Primátorský řetěz

Primátorský řetěz vyrobený plzeňskou klenotnickou firmou Františka Mandla byl schválen městským zastupitelstvem 16. listopadu 1912 (Čestný úřední řetěz pro purkmistry královského města Plzně).

Řetěz tvoří 14 dílů (článků) spojených vždy třemi očky a závěsný zlatý medailon. Středový (závěsný) článek je opatřen na líci vyobrazením historické městské pečeti a na rubu obrazem žehnání plzeňské radnici. Dva články řetězu jsou opatřeny historickým znakem Království českého, jeden článek je opatřen plastikou krále a císaře Rudolfa II., jeden plastikou krále a císaře Karla IV. Zbývající články jsou opatřeny polodrahokamy v městských barvách, svrchní je půlený červeno-bílý a symbolizuje zemské barvy. Na líci závěsného medailonu je vyobrazen král a císař František Josef I., po stranách zemský znak rakouský a český, nahoře převyšuje medailon česká královská koruna a dole jej přesahuje zavěšené Zlaté rouno. Na rubu medailonu je znak města Plzně bez štítonoše a honosných kusů a po obvodu je opatřen nápisem „Zastupitelstvo kr. města Plzně svému purkmistru MDCCCCXII“.

Na schůzi městské rady 7. července 1919 bylo usneseno, že se tento řetěz (i druhý – tzv. funkční) přestane používat a uloží se v městském muzeu. V současné době se používání řetězu primátorem obnovilo, došlo však k obrácení medailonu – lícovou stranou se stala strana s městským znakem.

Primátor města je oprávněn a také povinen řetěz nosit při slavnostních příležitostech a úředních výkonech zvláštního významu.

Zajímavé informace o symbolech města Plzně jsou i ve Statutu města Plzně.