Ocenění udělovaná městem Plzeň

Přehled ocenění udělovaných městem Plzeň

Přehled ocenění udělovaných městem Plzeň

Cena města Plzně

Cena města Plzně je určena zejména k ocenění fyzických osob nebo vědeckých kolektivů, případně právnických osob nebo jejich organizačních složek, za významná vědecká díla v oborech společenských věd, objevy v oboru přírodních věd nebo rozvinutí technického pokroku novými technologiemi. Cena může být udělena i za významné umělecké dílo spojené s Plzní, není ale určena k oceňování politických zásluh ani celoživotního díla.

Cena 1. června

Cena 1. června, připomínající veřejné vystoupení Plzeňanů proti totalitnímu režimu v roce 1953 (Den prvního zvonění), se uděluje zejména za významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti a za důslednou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize. Cena může být udělena i za dlouholetou publicistickou činnost a za soustavné prosazování uvedených principů i za jednotlivé práce, které zvlášť významně přispěly k jejich pochopení nebo prosazení principů demokratického právního státu.

Čestné občanství města Plzně

Zastupitelstvo města Plzně uděluje čestné občanství města Plzně jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání udělované městem.

Čestné občanství lze udělit fyzické osobě bez ohledu na její státní příslušnost, která se významnou měrou zasloužila zejména o rozvoj města, jeho vzhled, propagaci či pověst.

Pečeť města Plzně

Plaketu s vyobrazením městské historické pečetě uděluje primátor podle své úvahy osobám, které se zasloužily o rozvoj města, jeho propagaci, ochranu jeho práv a zájmů nebo jiným způsobem napomohly zvýšení prestiže města. Plaketu může primátor udělit i významným zahraničním návštěvníkům města, ústavním činitelům České republiky nebo primátorům či starostům jiných měst.

Umělecká cena města Plzně

Umělecká cena města Plzně je udělována za významnou uměleckou činnost, dílo nebo kulturní počin, které významně obohatily kulturní dění a rozvoj města Plzně a přispívají k posílení dobrého jména statutárního města Plzně.

Cena Hanuše Zápala

Cena Hanuše Zápala je veřejná architektonická soutěž vyhlašovaná primátorem města Plzně s cílem nalézt a ohodnotit nejkvalitnější stavby reprezentující architektonickou kulturu v Plzni za období posledních čtyř let.

Cena Anděl

Cena Anděl je určena k ocenění fyzických, případně právnických osob, působících v oblasti sociálních služeb, jako poděkování za jejich nezištnou pomoc potřebným - osobám se zdravotním postižením, seniorům a dalším sociálně znevýhodněným osobám.

Cena města Plzně

Cena města Plzně

Cena má podobu listiny opatřené znakem města a otiskem městské historické pečeti a může být spojena s uměleckou plaketou. Její udělení je spojeno s peněžitou odměnou ve výši 50 000 Kč.

O udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo města na návrh rady města nebo zastupitelstva městského obvodu. Cenu předává oceněným osobám primátor města zpravidla na slavnostním zasedání zastupitelstva města nebo při jiné vhodné příležitosti. Udělení ceny je zaznamenáno v Pamětní knize města Plzně.

Písemný návrh na udělení ceny mohou radě města podávat členové zastupitelstev města i obvodů, výbory zastupitelstva města a komise rady města.

Souhlas s udělováním Ceny města Plzně vyjádřilo Předsednictvo MěV KSČ 2. listopadu 1966, první ročník byl realizován v roce 1968.

Přehled laureátů ocenění:

24. října 1968 (Rada MěstNV, usnesení 208 z roku 1968)

1971

1975

28. října 1991

1992

27. října 1993

27. října 1994

1995

28. října 2006

2008

tým specialistů v oblasti jaterní chirurgie Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni ve složení:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2019

2020

Cena 1. června

Cena 1. června

Cena se uděluje na slavnostním zasedání Zastupitelstva města Plzně konaného na počest 1. června 1953 obvykle za osobní účasti oceněného a sestává z výtvarného díla symbolizujícího Den prvního zvonění a z věcného daru. Udělení je zaznamenáno v Pamětní knize města Plzně.

Cenu uděluje rada města k návrhu primátora. Podnět k udělení ceny může podat každý člen zastupitelstva města nebo městského obvodu na základě podnětu občanů nebo z vlastního uvážení.

Přehled laureátů ocenění:

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Čestné občanství města Plzně

Čestné občanství města Plzně

Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.

Vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného občanství, opatřenou znakem města Plzně a otiskem historické pečeti. Jde-li o udělení čestného občanství in memoriam, obdrží listinu o udělení čestného občanství některý z dědiců vyznamenaného.

Listinu o čestném občanství předává jménem města Plzně primátor zpravidla na zasedání Zastupitelstva města Plzně nebo při jiné vhodné slavnostní příležitosti. Opis této listiny se ukládá v Archivu města Plzně spolu s fotodokumentací předávání listiny.

Přehled laureátů ocenění:

1945

1946

1947

1948

1967

1968

1970

1984

1990

1995

1996

1998

1999

2001

2006

2007

2008

2009

2012

2016

2018

Pečeť města Plzně

Pečeť města Plzně

Plaketu může primátor udělit i významným zahraničním návštěvníkům města, ústavním činitelům České republiky nebo primátorům či starostům jiných měst.

Plaketa spolu s listinou s otiskem městské pečetě se předává zpravidla na zasedání zastupitelstva nebo při jiné vhodné příležitosti. Udělení je zaznamenáno v Pamětní knize města Plzně.

Přehled laureátů ocenění:

1991

váleční veteráni, kteří v roce 1945 osvobodili Plzeň:

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2004

2006

17. srpna

27. září

2007

16. října

28. října

2008

20. března

17. září

19. září

27. října

2009

25. října

28. října

17. listopadu

2010

2. září

28. října

2011

26. ledna

17. listopadu

2012

18. ledna

17. listopadu

2013

24. dubna

28. června

18. listopadu

2014

6. května

19. května

28. září

21. října

5. listopadu

2015

28. října

20. listopadu

2016

28. října

2017

11. ledna

2018

28. října

2019

28. října

Umělecká cena města Plzně

Umělecká cena města Plzně

Umělecká cenaUmělecká cena města Plzně je udělována za významnou uměleckou činnost, dílo nebo kulturní počin, které významně obohatily kulturní dění a rozvoj města Plzně a přispívají k posílení dobrého jména statutárního města Plzně.

Uměleckou cenu města Plzně uděluje maximálně jedenkrát do roka Zastupitelstvo města Plzně na návrh Rady města Plzně. Každoročně je vyhlašováno maximálně pět ocenění v následujících pěti kategoriích:

Cena nemusí být udělena každoročně a ve všech kategoriích, ročně může být uděleno maximálně pět ocenění.

Ceny předává oceněným osobám primátor města Plzně a náměstek primátora města Plzně.

Statut Umělecké ceny města Plzně byl schválen usnesením Zastupitelstva města Plzně číslo 404 ze dne 6. září 2012.

Tato ocenění jsou udělována za mimořádnou uměleckou činnost, dílo nebo významnou práci v oblasti umění a kultury, a to zejména v některé z následujících oblastí:

Přehled laureátů ocenění:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

2019

Cena Hanuše Zápala

Cena Hanuše Zápala

Cena Hanuše Zápala je veřejná architektonická soutěž vyhlašovaná primátorem města Plzně s cílem nalézt a ohodnotit nejkvalitnější stavby reprezentující architektonickou kulturu v Plzni za období posledních čtyř let.

Smyslem ocenění je vzbudit zájem veřejnosti a investorů na vytváření staveb odpovídajících svojí architektonickou kvalitou nejpřísnějším estetickým a technickým kritériím současnosti, a tím povznést stavební kulturu města Plzně. Účelem je vytvořit a udržet tradici v udělování prestižního profesního ocenění spojeného s finanční odměnou.

Město Plzeň chce zdůraznit význam společenských změn v našem státu, které vytvořily svobodné prostředí pro rozvoj investorských záměrů, architektonické tvorby a dodavatelských možností.

Cena Hanuše Zápala se řídí platným statutem a je vyhlašována primátorem města Plzně. Cenu tvoří grafický list s vyobrazením portrétu architekta Hanuše Zápala a originální listina dokládající udělení ceny. Vítěz obdrží stotisícovou finanční odměnu.

Písemný návrh na nominaci může podat kdokoliv se souhlasem autora a vlastníka stavby a s dalšími náležitostmi. O udělení ceny rozhoduje primátor města Plzně na základě doporučení odborné poroty, která posuzuje navržená díla na nominaci. Porota se skládá z pěti mimoplzeňských odborníků.

Cenu Hanuše Zápala organizačně zajišťuje Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, na jehož webu naleznete aktuální informace o vyhlášení soutěže a navržených novostavbách na nominaci.

Přehled laureátů ocenění:

Cena Anděl

Cena Anděl

Cena Anděl je určena k ocenění fyzických, případně právnických osob, působících v oblasti sociálních služeb, jako poděkování za jejich nezištnou pomoc potřebným - osobám se zdravotním postižením, seniorům a dalším sociálně znevýhodněným osobám.

Cena má podobu děkovné listiny a její udělení je spojeno s poskytnutím drobného věcného daru. Cenu předává oceněným osobám primátor města zpravidla na galavečeru "Andělský slet", který je u této příležitosti každoročně pořádán magistrátním odborem sociálních služeb.

Ocenění má několik modifikací:

Anděl - pro dobrovolníky, dlouhodobě působící v sociálních službách

Andělské ruce - pro pracovníky v sociálních službách, pomáhající nad rámec svých pracovních povinností

Anděl navždy - ocenění in memoriam za celoživotní přínos sociálním službám

Dobré duše - pro kolektivy, případně celé organizace, za součinnost při řešení sociálních problémů

Zlatý Anděl - určeno pro výjimečné osobnosti, které svojí dlouhodobou činností  významně přispěly k rozvoji plzeňských sociálních služeb.

Návrhy na udělení ocenění podávají vedoucí organizací, působících v sociálních službách, nebo vedoucí Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Každoročně je ocenění Anděl uděleno několika stovkám osob; Zlatý Anděl, ocenění nejvyšší, obdrží pouze jeden.

Přehled laureátů ocenění:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020