Bezpečí

Projekt Bezpečná Plzeň

Projekt Bezpečná Plzeň

Jednou z priorit statutárního města Plzně je zajištění bezpečnosti svých občanů. Proto v roce 2009 odstartoval projekt „Bezpečné město“, který od dubna 2016 funguje pod názvem „Bezpečná Plzeň“. V rámci projektu je území Plzně rozděleno na 30 policejních okrsků z důvodu faktického obsazení každého okrsku strážníkem Městské policie Plzeň, roli zastupitele převzal starosta příslušného obvodu. Právě strážník-okrskář se pro občany stává prostředníkem, s nímž mohou své problémy řešit. Garantem projektu je odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení plzeňského magistrátu, který veškerou činnost koordinuje.

Zaměření projektu Bezpečná Plzeň

Základním pilířem projektu se stala oblast bezpečnosti komplexně řešící bezpečnost občanů ve městě včetně prevence. Dotýká se celé škály služeb a problematiky související s bezpečností občanů, dopravní situací, s cizinci a menšinami. Projekt jasně specifikuje odpovědné pracovníky za bezpečnost v konkrétních lokalitách města a zjednodušuje vzájemnou komunikaci s občany.

Hlavní myšlenka

Hlavní myšlenkou Bezpečné Plzně je úzká spolupráce mezi městem, Policií ČR a městskou policií při řešení bezpečnostních problémů na území města ve snaze, aby se Plzeňané cítili bezpečně.

Jaký má projekt praktický přínos?

Umožní občanovi vyhledat policistu, strážníka nebo zastupitele zodpovědného za problematiku konkrétní lokality.

Stěžejním komunikačním kanálem s občany jsou webové stránky www.bezpecnaplzen.eu. Užitečné jsou i takzvané infoschránky, které dávají lidem možnost být ve styku s příslušným odpovědným pracovníkem okrsku nebo ji využít třeba pro vrácení nalezených dokladů nebo jiných důležitých věcí, aniž by občan musel navštívit odpovědnou instituci.

Poskytne občanovi odpovědi na nejčastější dotazy týkající se bezpečnosti, případně umožní přímo kontaktovat zástupce daného policejního okrsku.

Podrobné informace o projektu Bezpečná Plzeň jsou na portálu:
www.bezpecnaplzen.eu

Městská policie Plzeň

Městská policie Plzeň

Záležitosti veřejného pořádku a bezpečí v rámci působnosti města zajišťuje Městská policie Plzeň. Ta se při plnění úkolů řídí zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními normami, které vymezují kompetence obecní policie. Kromě toho se Městská policie Plzeň významně podílí na projektu Bezpečná Plzeň, neboť právě strážník městské policie stojí v čele každého ze 30 policejních okrsků, na které je území Plzně rozděleno. Tento strážník-okrskář se pro občany stává tím, na koho se mohou se svými problémy obracet.

Některé povinnosti městské policie

Městská policie Plzeň plní podle zákona i další úkoly, například:

Městská policie a inovativní technologie

Strážníci Městské policie Plzeň využívají také inovativní technologie, například v rámci projektu Smart City Plzeň aplikaci sdružující záznamy o přestupcích a drobných trestných činech spáchaných na území západočeské metropole. Díky údajům získávají větší přehled o jednotlivých lokalitách a v případě potřeby mohou posílit činnost hlídek, upravit dopravní značení nebo přidat důležitá opatření. Aplikace pro městskou policii je neveřejná. Údaje týkající se dopravních nehod jsou na https://nehodyplzen.innoconnect.net. Další užitečnou aplikací spadající do smart řešení je Vizualizace intenzity dopravy. Aplikace modeluje mimořádné situace v dopravě, jakými jsou například zúžení nebo uzavírky komunikací a předpovídá tak dopad těchto staveb na dopravu ve městě. Mapa intenzity dopravy je přístupná široké veřejnosti na webu https://intenzitadopravy.plzen.eu.

Bližší informace o Městské policii Plzeň jsou na:
www.mpplzen.cz