ÚvodO městěAktualityAktuality z městaSledujte 3. schůzi Zastupitelstva města Plzně online

Sledujte 3. schůzi Zastupitelstva města Plzně online

3. schůze Zastupitelstva města Plzně se koná ve čtvrtek 7. 2. 2019 od 9.00 hod. ve Velkém sálu Měšťanské besedy

Ilustrační obrázek

sledujte jednání zastupitelstva online na www.plzenvkostce.cz

Program jednání:

1. Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o činnosti RMP a primátora města Plzně od 13. 12. 2018 do 6. 2. 2019 (materiál přijde na stůl)
3. Volba přísedících Okresního soudu Plzeň–město
4. Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora MP
5. Uzavření Rámcové smlouvy o financování projektu „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať“ v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
6. Žádost o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „START Plzeň“
7. Žádost o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „DIGI Plzeň“
8. Žádost o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „SMART Plzeňáčci“
9. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13. 12. 2018 do 13. 1. 2019
10. Statut a Jednací řád Kontrolního výboru ZMP

11. Statut a Jednací řád Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP
12. Statut a Jednací řád Finančního výboru ZMP (materiál přijde na stůl)
13. Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající ze skutečnosti čerpání rozpočtu v roce 2018
14. Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z očekávaného čerpání rozpočtu v roce 2019
15. Rozpočtové opatření pro rok 2019 v souvislosti s rozdělením volných zdrojů a aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020–2022
16. Návrh na volbu členů dozorčích rad akciových společností s majetkovou účastí města
17. Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti BIC Plzeň s.r.o.
18. Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o
19. Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti POVED s.r.o.
20. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro Západočeský badmintonový svaz, z.s. na konání Mistrovství České republiky

21. Schválení uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci pro investiční akci "Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží v Plzni"
22. Schválení uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci pro investiční akci "Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati"
23. Poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru životního prostředí MMP – provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito žadateli
24. Žádost společnosti Techmania Science Center o.p.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zelená Techmania II.“
25. Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti na rok 2019
26. Zvýšení individuální dotace poskytnuté subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav, z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2019
27. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP
28. Rozpočtové opatření pro MO na úhradu prodloužené provozní doby v MŠ
29. Poskytnutí dotací konkrétním příjemcům jako závazných ukazatelů BEZP MMP – provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům na rok 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli
30. Doplnění usnesení ZMP č. 100 ze dne 8. 3. 2018 ve věci předkupního práva – pozemky v k. ú. Doubravka (Staniční a Těšínská)

31. Doplnění usnesení ZMP č. 432/2018 o ujednání ve věci předkupního práva k podílu pozemku parc. č. 1255/65 pro k. ú. Doubravka a dále o ujednání ve věci dostatečně neidentifikovaných spoluvlastnících
32. Zrušení usnesení ZMP č. 207 ze dne 17. 5. 2007 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném a úplatném převodu pozemků v k. ú. Bolevec od ČR, přísl. hospodařit s majetkem státu SPÚ a projednání bezúplatného převodu předmětných pozemků
33. Bezúplatný převod pozemků parc. č. 5297/9, parc. č. 5297/10, parc. č. 5297/13, parc. č. 5297/17 a parc. č. 5694/6, vše k. ú. Plzeň, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města
34. Uzavření darovací smlouvy na převod pozemku parc. č. 2575/8 v k. ú. Skvrňany z majetku města Plzně do vlastnictví ŘSD ČR v rámci majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou silnice I. třídy – I/26
35. Výkup pozemků p. č. 781/25, 781/51, oba k. ú. Lhota u Dobřan, a p. č. 2001/2, k. ú. Litice u Plzně, od spoluvlastníků zaps. na LV č. 564 pro k. ú. Lhota u Dobřan a na LV č. 1625 pro k. ú. Litice u Plzně, do majetku města Plzně
36. Výkup části pozemku parc. č. 2371/1, k. ú. Doubravka, z vlastnictví SK RAPID PLZEŇ z.s. do majetku města Plzně
37. Výkup pozemku parc. č. 817/6, k. ú. Lhota u Dobřan, z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně
38. Výkup nemovitých věcí v k. ú. Plzeň dotčených stavbou „I/20, úsek Sládkova – Na Roudné, severní část“ od fyzických osob
39. Odkoupení pozemku parc. č. 8525/27 v k. ú. Plzeň pro stavbu Stezka podél Borské ulice od společnosti ADELARDIS a.s.
40. Uzavření dodatku č. 1 ke SOSB kupní uzavřené v souvislosti se stavbou „I/27 Sukova – Karlovarská, úsek Sukova – Borská“ v k. ú. Plzeň – změna termínu uzavření konečné smlouvy kupní

41. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v rámci stavby Novostavba bytových domů, Plzeň – Skvrňany, investor GLOBÁl spol. s r.o.
42. Konečné majetkoprávní vypořádání TDI a pozemků v souvislosti se stavbou „Nová Valcha 3. a 4. fáze“ v k. ú. Valcha a zřízení služebností s FO, investor spol. Valcha Property Development a.s.
43. Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Skvrňanská 32 a Mánesova 25 v Plzni
44. Prodej spoluvlastnického podílu 133/256 k celku nemovité věci na adrese Riegrova 24 v Plzni
45. Záměr darovat část pozemku parc. č. 2220/1, k. ú. Doubravka, Plzeňskému kraji
46. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 459/5, k. ú. Radčice u Plzně
47. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 246/150 v k. ú. Radobyčice
48. Prodej pozemku p. č. 3245 v k. ú. Bolevec
49. Prodej pozemku p. č. 854/2 v k. ú. Lobzy
50. Prodej pozemku p. č. 5469/2 v k. ú. Plzeň

51. Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1631/15 v k. ú. Černice
52. Prodej pozemků p. č. 12050/3 a 12050/6, oba v k. ú. Plzeň
53. Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 218/7 v k. ú. Ejpovice
54. Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 506/6 a p. č. 506/7 v k. ú. Doudlevce
55. Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2568/6 v k. ú. Doubravka
56. Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2568/7 v k. ú. Doubravka
57. Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně Základní škole T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice
58. Darování plastových sedaček demontovaných v rámci modernizace stadionu ve Štruncových sadech
59. Projednání informativních zpráv

 • Plzeňské podnikatelské vouchery 2017–18
 • Informace o nedokončených stavebních dílech „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně odboček, Plzeň, vnitroblok Lábkova“, „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Plzeň, Kaštanová ulice“ a „Rekonstrukce stávající kanalizace, Plzeň, ulice Plachého, Skrétova a Nerudova“
 • Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2018
 • Projednání „Petice proti výstavbě nových bytových domů v lokalitě Heyrovského“
 • Dopis České komory architektů ve věci nabídky pomoci při koncepčním rozhodování o území obce
 • Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň–město a Plzeňský kraj – listopad 2018
 • Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň–město a Plzeňský kraj – prosinec 2018
 • Prezentace aplikace Cityvizor
 • Informativní zpráva pana Hanouska ve věci záležitosti nespokojených občanů z ulice Nad Týncem
 • Informativní zpráva pana Hanouska ve věci činnosti městských servisních organizací v Bukovci
 • Návrh řešení budoucího využití objektu Kulturní dům Peklo
 • Aktuální informace k realizaci „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“
 • Zpráva o činnosti VZVZ ZMP
 • Zpráva o činnosti KV ZMP

60. Různé

Zveřejněno: 7. 2. 2019, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Přejdete na článek Plzeň bude o víkendu patřit Dnům vědy a techniky
20.9. - 21.9.2019
Dny vědy a techniky