ÚvodO městěAktualityAktuality z městaMěsto Plzeň schválilo první změnu územního plánu

Město Plzeň schválilo první změnu územního plánu

Zastupitelé schválili první změnu Územního plánu Plzeň. Důvodem změn v tomto důležitém koncepčním dokumentu, jenž nabyl účinnosti 1. října 2016, byly především zkušenosti pořizovatele, stavebních úřadů a také zpracovatele s užíváním územního plánu, dále pak drobná zpřesnění vyplývající ze zpracovaných územních studií a projektových dokumentací. Změna č.1 nabude účinnosti ke konci dubna, kdy bude zpracováno úplné znění Územního plánu Plzeň. Územní plán Plzeň, jenž je zjednodušeně jakýsi zákon o využití území města, se skládá z textové a z grafické části a obě jsou pro další rozhodování závazné.

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek

„Cílem nebyla zásadní změna koncepce platného územního plánu, ale jen jeho precizace. Finálnímu schválení předcházel sběr námětů, které obsahovaly například možnost zvětšení velikosti zastavěné plochy objektů v rekreačních oblastech či možnost změny způsobu využití z pozemků nezastavitelných na zastavitelné. Všechny podané náměty byly posouzeny a na základě podrobného prověření z nich byly zpracovány změny,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Doplnil, že součástí návrhu jsou i úpravy v textu výrokové části územního plánu. Jde o zpřesnění například struktury zástavby, měřítka, podmínek pro výstavbu na rozhraní jednotlivých lokalit a podobně. „Drobné úpravy se týkaly i regulativů způsobu využití,“ dodal náměstek.

„Charakteristické jsou především rozsahem drobné změny, které zpřesňují území podle jeho skutečného užívání. Zde jde například o oblast okolo Velkého Boleveckého rybníka s úpravou rozsahu ploch rekreace, v jeho blízkosti je to také rozšíření lokality sportovního areálu Na Prokopávce. Pozornost byla věnována i vymezení veřejných prostranství, kdy byla doplněna nebo zpřesněna tato prostranství v územním plánu již vymezená,“ uvedla Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Podle ní tyto úpravy vycházely z prověření zamýšlených konkrétních stavebních záměrů nebo ze zpracovaných územních studií. To je příklad vymezení veřejného prostranství s převahou parkových ploch Na Remízku v městské části Lhota.

„Jako změnu, která zlepší do budoucna rekreační potenciál města Plzně, je možné jmenovat změnu plochy železnice v úseku mezi Plzní a Chrástem, která po výstavbě tunelu pod Chlumem pozbyla významu. Zde byla navržena plocha přírodní, ve které může být realizována například cyklostezka propojující Plzeň s jejím krajinným zázemím. Poměrně významnou změnou je úprava dopravního řešení v oblasti Karlovarská, kdy na základě zpracované podrobnější dokumentace na řešení v prostoru křižovatky ‚rondel‘ se toto přenáší formou změny do územního plánu,“ dodala ředitelka.

Dne 31. března 2020 předal zpracovatel, tedy Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, městu Plzeň zpracovaný návrh změny. Poté byl zahájen proces projednávání v souladu se stavebním zákonem. Zpracovaný návrh byl předložen k veřejnému projednání 11. června 2020. Na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů a námitek a připomínek občanů, byl návrh upraven a finální verze obsahuje 120 jednotlivých změn. Na svém zasedání dne 29. března 2021 Zastupitelstvo města Plzně schválilo zpracovanou změnu a vydalo ji formou takzvaného opatření obecné povahy. Změna nabude účinnosti ke konci dubna, kdy bude zpracováno úplné znění Územního plánu Plzeň.

Text: Marie Fialová


Zveřejněno: 4. 4. 2021, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Webová prezentace se otevře v novém okně
23.9. - 28.9.2022
Finále Plzeň

Pomoc Ukrajině
Допомога Україні


Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň