Vize dopravy v Plzni

Dopravní systém města Plzně

Dopravní systém města Plzně

Jednou z priorit města Plzně je řešení dopravy. Problémovou částí dopravního systému je zejména automobilová doprava. Ta sice nabízí pro jednotlivce rychlost, komfort i svobodu v naplňování individuálních požadavků, má však značné společenské dopady (vyčerpávání kapacity uliční sítě, zábory veřejného prostoru, znečištění ovzduší atd.). Neřízený nárůst aut by zanedlouho překročil kritickou mez, za kterou by zahlcené ulice již přestaly fungovat. Cílená organizace dopravního systému je tedy nutná jak z celospolečenského hlediska, tak z hlediska jednotlivých řidičů.

Cíle rozvoje dopravního systému lze shrnout do dvou základních bodů:

Cesta k naplnění těchto cílů je určena Plánem udržitelné mobility města Plzně, který obsahuje návrh potřebných rozvojových a regulačních opatření.

Rozvoj komunikační sítě

V oblasti rozvoje komunikační sítě je nutné vybudovat alternativní trasy k současným průjezdům přes centrum města, to znamená pokračovat ve výstavbě městského okruhu. Cílem města je do roku 2022 zprovoznit přibližně dvě třetiny městského okruhu (v úseku od Klatovské přes Borská pole, Skvrňany, Severní Předměstí až k ulici Na Roudné). V přípravě jsou i úseky Na Roudné – Rokycanská (s předpokladem zprovoznění kolem roku 2025) a Rokycanská – Jasmínová (s předpokladem zprovoznění kolem roku 2030).

Jen realizace alternativních tras ale pro zklidnění centra nestačí. Současně je nutné vrátit průjezdným trasám přes centrum podobu městských ulic a omezit jejich funkci tranzitních komunikací. Z hlediska konkrétních akcí je v přípravě úprava křižovatky U Jána s doplněním dnes chybějících přechodů pro chodce a úprava prostoru u vlakového nádraží, kde bude podchod nahrazen úrovňovými pěšími trasami, v dalším kroku pak přestavba Karlovarské ulice v oblasti Roudné.

Dalším možným řešením, jak omezit automobilovou dopravu ve městě, může být služba sdílení aut, tzv. carsharing. Plzeňské městské dopravní podniky ji spustily v září 2018 pod názvem Karkulka. Zájemci o využívání carsharingu mohou veškeré informace o Karkulkách nalézt na internetových stránkách projektu https://karkulka.pmdp.cz.

Systém parkování

V systému parkování se doporučuje postupně rozšiřovat zónu placeného stání a současně budovat záchytná parkoviště s vazbou na hlavní linky MHD. Znamená to dokončit rozvoj zóny placeného parkování v centrální oblasti a její další rozšíření do oblasti Slovan (jako první obytné oblasti města s regulovaným parkováním). Současně je potřebné vybudovat záchytná parkoviště u přestupních uzlů Bory, Světovar, na náměstí Emila Škody a následně v dalších územním plánem navržených lokalitách.

Městská hromadná doprava

V oblasti rozvoje městské hromadné (veřejné) dopravy je potřebné zajistit průjezdnost vozidel MHD tam, kde jsou zdržována kolonami automobilové dopravy, zlepšovat komfort cestování a rozšiřováním elektrické trakce snížit negativní vlivy na kvalitu ovzduší. Pro udržitelnost MHD je též nutné pokračovat v modernizaci technické základny. Z hlediska konkrétních akcí to znamená zajistit dobrou průjezdnost vozidel MHD v trasách Šumavská – Americká – Tylova, Rooseveltova – Rooseveltův most – Otýlie Beníškové, v oblasti okružní křižovatky Částkova – Francouzská, na Malostranské a na dalších místech.

Dále zvýšit komfort pro cestující obměnou zastaralých tramvají a trolejbusů za nová vozidla. Realizací trolejbusové tratě na Severní Předměstí a nahrazováním autobusů trolejbusy s bateriemi snížit znečišťování ovzduší. Rekonstrukcí dožilých tramvajových tratí a přestavbou tramvajové vozovny Slovany zajistit podmínky pro spolehlivý provoz tramvajové dopravy.

Cyklistická doprava

Z hlediska cyklistické dopravy je zapotřebí propojit hlavní části sportovně rekreačních tras do spojité sítě a pokračovat v jejich prodlužování do okolních obcí (například Chrást, Vejprnice – Tlučná – Nýřany atd.). V zastavěném území města je nutné vytvořit souvislou síť cyklistických tras s využitím moderních trendů v rozvoji cyklistické infrastruktury. Potřebné je též vybudovat infrastrukturu pro odstavování, úschovu kol a pro rozvoj bikesharingu.

Pěší doprava

Z hlediska pěší dopravy se nabízí zatraktivnit pěší trasy a pobytové prostory v centru města (např. dalším rozvojem pěších zón) a řešit překonávání přírodních a technických bariér (např. doplněním přechodů v křižovatce U Jána, chodníků podél Sirkové ulice, realizací lávky přes Rokycanskou propojující Sousedskou a Rodinnou ulici atd.).

Doprava směřující do Plzně

Z hlediska dojížďky do Plzně je nutné snížit počty automobilů směřujících denně z aglomerace do Plzně. Z tohoto důvodu je potřeba v gesci Plzeňského kraje rozšiřovat nabídku veřejné dopravy, jejímž páteřním systémem se musí stát železniční doprava. Na území města Plzně to znamená spolupracovat se Správou železniční dopravní cesty na dalších etapách přestavby železničního uzlu (například při realizaci nové zastávky Slovany) a s Plzeňským krajem spolupracovat na rozšíření odstavných ploch pro autobusy u terminálu Hlavní nádraží.

Centrální dopravní dispečink

Pro zajištění provázanosti všech druhů dopravy, pro zefektivnění správy a řízení systému i pro možnost poskytování aktuálních dopravních informací veřejnosti je třeba rozvíjet nové informační technologie ve veřejné dopravě. Konkrétním záměrem je vybudování centrálního dopravního dispečinku sloužícího pro řízení dopravy ve městě i v přilehlé aglomeraci.

Základní praktické informace

Základní praktické informace

Silniční doprava

Dobré napojení Plzně na silniční síť je dáno její polohou na dálnici D5 spojující hlavní město České republiky Prahu s Německem, kde na hraničním přechodu Rozvadov/Waidhaus navazuje německá dálnice A6. Tato dálnice vede od českých hranic přes celé Německo až do Francie.

Plzeň je křižovatkou tří hlavních dopravních tepen evropské dopravní sítě:

Veřejná regionální doprava

V Plzeňském kraji je veřejná osobní doprava zajišťována regionální železniční dopravou a veřejnou linkovou dopravou. Díky projektu Integrovaná doprava Plzeňského kraje (IDPK) je možné používat při cestování v Plzni a okolí jednotný jízdní doklad – předplatné jízdné IDPK nahrané na Plzeňské kartě. Území IDP  je od 1. července 2018 rozděleno na 39 nových tarifních zón – zóna 001 Plzeň (území města Plzně) a 38 vnějších zón. Integrovaná doprava Plzeňského kraje se tak rozšířila do celého kraje i do vybraných lokalit za jeho hranicemi.

Více informací o IDPK je na www.idpk.cz.

Městská hromadná doprava

Městská hromadná (veřejná) doprava v Plzni zahrnuje tramvajovou, trolejbusovou a autobusovou dopravu, přičemž vybrané linky trolejbusů a autobusů obsluhují i obce v okolí města Plzně. V rámci Plzně se cestující mohou navíc svézt množstvím regionálních autobusových linek, které pokračují za hranice města a spojují krajskou metropoli s okolními obcemi. Cestující mohou k dopravě po městě a do jeho okolí využít také vlaky na všech pěti železničních tratích, které procházejí Plzní.

Městskou hromadnou dopravu zajišťují Plzeňské městské dopravní podniky.

Více informací o MHD je na www.pmdp.cz.

Veřejná mezinárodní doprava

Plzeň je spojena s Evropou prostřednictvím autobusových linek směřujících do těchto významných měst: Amsterdam, Barcelona, Bern, Bonn, Brusel, Frankfurt nad Mohanem, Lucemburk, Londýn, Madrid, Mnichov, Paříž, Rotterdam, Stuttgart, Curych a další. Mezinárodní vlaky vyšší kvality spojují Plzeň s těmito městy: Bern, Dortmund, Frankfurt nad Mohanem, Kolín nad Rýnem, Košice, Mnichov, Norimberk, Stuttgart, Curych, Žilina.

Cyklistická doprava

Na území města Plzně vedou desítky kilometrů stezek pro chodce a cyklisty se smíšeným nebo rozděleným provozem. Plzeň leží na mezinárodní cyklotrase č. 3 Regensburg – Plzeň – Praha. Do Plzně dále vedou tři nadregionální cyklotrasy: cyklotrasa č. 31 vedoucí z Plzně do Nepomuku a Blatné, cyklotrasa č. 35 z Plzně do Manětína a Žlutic a cyklotrasa Přátelství č. 37 z Plzně do Neustadtu, která dále pokračuje do Norimberka a Paříže.

Čtyřciferné lokální cyklotrasy jsou z okolí Plzně svedeny na okružní cyklotrasu 2151 a na ní číselné značení těchto tras končí. Uvnitř území ohraničeného okruhem 2151 jsou číslem značeny pouze cyklotrasy nadregionální (č. 31, 35 a 37) a mezinárodní (č. 3). Ostatní trasy mají směrové ukazatele jen na jednotlivé části města, například Slovany, Černice či Doubravka.

Nejen pro cyklisty funguje informační portál s řadou tipů na cyklovýlety, užitečnými radami, odkazy a aktualitami www.plzenskonakole.cz.

Další užitečné odkazy: ČSAD autobusy Plzeň a.s.České dráhy a.s., České aerolinie, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., www.idpk.cz