Západní okruh

Městský (západní) okruh je prioritní dopravní stavbou na území města Plzně, je na něj kladen zvláštní důraz. Aktuálně se pracuje na přípravách druhé, tedy závěrečné etapy okruhu. Předpokládané zahájení stavby této etapy je plánováno na rok 2019 a její dokončení v roce 2022.

Základní informace

Základní informace

Tyto stránky byly vytvořeny městem Plzeň proto, aby poskytovaly souhrnné a aktuální informace o stavbě Městského (západního) okruhu.

Městský (západní) okruh je prioritní dopravní stavbou na území města Plzně, je na něj kladen zvláštní důraz. Aktuálně se pracuje na zahájení prací druhé, tedy závěrečné etapy okruhu. Předpokládaný termín zahájení stavby této etapy je plánován na konec rok 2019 a její dokončení v roce 2023.

Stránky vás seznámí s výkupy pozemků, s realizací předchozích etap a postupem výstavby poslední části okruhu. Vlastníkům, kteří mají své nemovitosti v blízkosti okruhu nebo jsou přímo budoucí stavbou dotčeni, poskytnou i další podrobné informace pro jejich jednání s úřady Magistrátu města Plzně.

Most na Západním okruhu Plzně (foto: 5.8.2014)

Na realizaci stavby spolupracuje více subjektů ze strany města Plzně, ale také ze strany Plzeňského kraje, proto budou na těchto stránkách prezentovány informace všech zúčastněných složek včetně kontaktů, kam se lze obracet s dotazy či problémy.

KontaktyKontakty pro řešení problematiky Západního okruhu
Usnesení ZMP č. 351 z 12. 6. 2014 a č. 111 z 5. 3. 2015Stanoviska Zastupitelstva města Plzně k řešení této investiční akce
http://gis.plzen.eu/zaboryInteraktivní mapová aplikace popisující jednotlivé zábory II. etapy
NávodNávod jak pracovat v interaktivní mapové aplikaci

Západní okruh „Domažlická – Karlovarská v Plzni“

Příprava západní části městského okruh, který propojí Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice a Severní Předměstí, přinese první funkčně ucelenou část městského okruhu. Jeho trasa dopravně spojí největší městská sídliště na Severním Předměstí (cca 50 tisíc obyvatel) s nejrozsáhlejší průmyslovou zónou města Borská pole. Jeho realizace bude dalším novým propojením sever – jih.

Popis akce

Jedná se o novostavbu komunikace, propojující silnici I/26 Domažlická a silnici 1/20 Karlovarská, navržené v dvoupruhovém uspořádání (v každém směru jeden jízdní pruh) kategorie MS 9/80 s minimální šířkou jízdního pruhu 3,5 m. Celková délka okruhu je 5,9 km a vyžádá si úpravy nebo výstavbu přibližně 6 km dalších přilehlých komunikací. Souběžně s celým okruhem budou vybudovány nové cyklostezky a budou také upraveny nebo vybudovány nové biokoridory.

Vývoj přípravy západního okruhu

Městský okruh jako jeden z hlavních článků komunikačního systému potvrdila v roce 1993 zpracovaná Revize komunikační sítě města Plzně, která se stala podkladem pro zpracování Územního plánu města Plzně schváleného Zastupitelstvem města Plzně v roce 1995. Schválením územního plánu získal městský okruh územní ochranu trasy a byl zařazen mezi veřejně prospěšné stavby.

V roce 1996 byla zpracována technická studie okruhu v úseku Domažlická – Chebská - Studentská, která byla v roce 1998 doplněna o návrh etapy s polovičním dvoupruhovým uspořádáním. Toto technické řešení se stalo podkladem pro další investiční přípravu stavby.

V roce 1999 získal městský okruh z hlediska vlivu na životní prostředí kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí České republiky. Bezprostředně po získání kladného posudku MŽP ČR započala projektová a investiční příprava staveb. Trasa okruhu byla rozdělena do tří etap, přičemž nultá a první etapa jsou již skončeny.

Aktuálně

Projektový snímek (pdf, 2 MB) se otevře v novém okně

Mapa - již zprovozněný úsek západního okruhu 0. a I. etapa (modře) a připravovaná II. etapa (červeně)

Nultá etapa - dokončena

Úsek Domažlická - Vejprnická ("nultá" etapa)

Velká část "nulté" etapy slouží jako sjezd z okruhu na Vejprnickou ulici. Délka vybudované komunikace je přibližně 1 kilometr. Napojení na Domažlickou bylo provedeno v místě okružní křižovatky u obchodního centra Makro, ústí na Vejprnickou ulici v blízkosti garáží pod Waltrovou ulicí.

Napojení kruhového objezdu u Makra - Kliknutím zobrazíte velkou fotografii

Městský (západní) okruh, úsek Domažlická – Vejprnická („Nultá“ etapa) a úsek Domažlická – Křimická (Chebská) v Plzni (I. etapa)

Napojení z kruhového objezdu u Makra – pohled směrem k areálu firem Četrans a Rádl.

Sjezd do Slovanského údolí - Kliknutím zobrazíte velkou fotografii

Úsek Domažlická – Vejprnická („Nultá“ etapa)

Pohled směrem od areálu Četrans k sídlišti Zadní Skvrňany, sjezd do Slovanského údolí a budoucí připojení na Vejprnickou ulici.

 

První etapa - dokončena

Úsek Domažlická – Křimická (I. etapa)

Realizace I. etapy západní části městského okruhu, která propojila Bory, Skvrňany, Křimice, byla zahájena v září 2012 a zprovozněna v září 2014. Stavba stála 950 milionů korun včetně DPH, z toho se město Plzeň podílelo částkou 250 milionů korun včetně DPH. Ulice mezi Domažlickou a Chebskou ulicí byla pojmenována Regensburská.

Přemostění údolí Vejprnického potoka

Kliknutím zobrazíte velkou fotografii

Městský (západní) okruh, úsek Domažlická – Křimická (Chebská) v Plzni (I. etapa)

Pohled od sídliště Zadní Skvrňany na Borská pole. Na tomto území dojde k výstavbě mostu o délce 300m, který bude překonávat údolí Vejprnického potoka, železniční trať Plzeň- Domažlice a silnici II/203 (Vejprnická).

Kliknutím zobrazíte velkou fotografii

Pohled od sídliště Zadní Skvrňany směrem na Křimice, území ve kterém bude okruh překročen nadjezdem, umožňujícím propojení obslužné komunikace do zahrádkářské oblasti.

Kliknutím zobrazíte velkou fotografii

Pokračování komunikace směrem k průmyslové zóně mezi Skvrňany a Křimicemi, napojení okruhu na průmyslovou zónu a Zadní Skvrňany bude před tratí ČD Plzeň – Stříbro.

Kliknutím zobrazíte velkou fotografii

Trať ČD Plzeň – Stříbro podejde okruh pod mostem, který byl vybudován v rámci akce „Optimalizace železniční trati Plzeň – Stříbro“.

Kliknutím zobrazíte velkou fotografii

Most s traťí ČD Plzeň – Stříbro, který byl dokončen v roce 2007 a byl financován městem Plzní.

Kliknutím zobrazíte velkou fotografii

Pohled z blízkosti areálu Keramika Soukup na železniční most. V tomto území dojde ke křížení okruhu se silnicí II/605 Plzeň – Křimice.

Kliknutím zobrazíte velkou fotografii

Pohled z blízkosti areálu Keramika Soukup směrem na Radčice, kde bude pokračovat Městský ( západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni - II. etapa v tomto území dojde ke křížení okruhu se silnicí II/605 Plzeň – Křimice, křížení bude zajištěno mimoúrovňovou křižovatkou, která bude z části budována v I. etapě a z části v II. etapě.

Západní okruh (I. etapa)

Druhá etapa - v realizaci

Úsek Křimická – Karlovarská (II. etapa)

Tato etapa propojí silnici II/605 (Křimická – Chebská) a silnici I/20 (E49 Karlovarská). Etapa naváže na předcházející část ještě před Křimickou (Chebskou ulicí). Křížení bude řešeno mimoúrovňově. Tato část okruhu začíná mostem přes silnici II/605.

Most je navržen jako třípólový o délce 50 metrů. Za tímto křížením okruh nastupuje na estakádu, kterou je překonána ulice Plzeňská, údolní niva řeky Mže, vlastní řeka Mže a silnice III/18050 Plzeň – Radčice. Délka estakády je 1,2 km a překoná celé záplavové území v údolí řeky Mže až k ulici V Radčicích.

Projektový snímek (pdf, 2 MB) se otevře v novém okně

Za Radčickou ulicí okruh pokračuje v zářezu terénu a jsou zde vytvořeny oboustranné zálivy pro hromadnou dopravu s pěším napojením směrem k Radčicím i K Zámečku. Dále okruh podchází biokoridor v kilometru 4,3 a pokračuje ke křižovatce Sylvánský vrch, kde je deltovitou mimoúrovňovou křižovatkou napojena tzv. jižní větev městského okruhu (pro případné prodloužení aleje Svobody přes „Berlín“). Samostatnou obslužnou komunikací se napojují též Radčice.

Sídliště Vinice – Sylván bude na okruh napojeno větví v délce 1,4 km, která vyústí do okružní křižovatky v ulici Na Chmelnicích.

Za křižovatkou Sylvánský vrch podchází okruh v kilometru 4,7 druhý koridor a smíšenou pěší a cyklistickou stezku. Dále podchází pěší a cyklistickou stezku v kilometru 5,2 a v kilometru 5,5 umožňuje výhledové napojení možných průmyslových areálů předpokládaných v této oblasti.

Na silnici I/20 Karlovarská je okruh napojen nově zřizovanou okružní křižovatkou umístěnou v blízkosti areálu Hasičského záchranného sboru Plzeňského sboru a zimního stadionu Košutka. Z této křižovatky je napojena Studentská ulice, původní Karlovarská ulice a další areály, které by měly vzniknout v blízkosti.

V části mezi napojením tzv. jižní větve a ulicí Karlovarskou je součástí této akce zřízení smíšených cyklistických a pěších stezek.

Kromě samotné komunikace bude stavba řešit překládky elektrického vedení, telefonních, plynových a vodovodních přípojek či řadů. Součástí stavby je rovněž založení zelených ploch osázených stromy a keři.

Pro II. etapu jsou vydána potřebná stavební povolení. Je zpracována zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a zpracována zadávací projektová dokumentace.

Předpokládané zahájení stavby II. etapy západního okruhu je plánováno na konec roku 2019 a její dokončení v roce 2023.

Kontakty

Kontakty

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje:

Ohledně jednání ve věci technické přípravy stavby, tzn. dotazy ohledně projektové dokumentace, trasy stavby, vedení inženýrských sítí, termínů zahájení a dokončení stavby, realizace stavby, organizace výstavby atd… lze kontaktovat:

Odbor investic Magistrátu města Plzně

Ohledně jednání ve věci věcných břemen a uzavírání smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen lze kontaktovat:

Odbor rozvoje a plánování Magistrátu města Plzně

Aktuálně

Aktuálně

Stavba Městského západního okruhu pokročila, hledá se zhotovitel

Přípravné práce výstavby druhé etapy plzeňského Městského západního okruhu pokročily, v současné době je vypsána veřejná zakázka na zhotovitele této části významné stavby. Jde o vybudování komunikace v úseku Křimická–Karlovarská v délce 3,3 kilometru, která navazuje na předcházející první etapu dokončenou před pěti lety. Náklady na druhou etapu, která by měla být hotová v roce 2023, jsou plánovány na 2,3 miliardy korun...

Zveřejněno: 7. 10. 2019, Martin Pecuch

Plzeň získala stavební povolení pro druhou etapu západního okruhu

Plzeň získala pravomocné stavební povolení na vybudování druhé etapy Městského (západního) okruhu v části Křimická — Karlovarská. Jde o zásadní dopravní stavbu za zhruba 2,3 miliardy korun bez DPH, která by měla ulevit dopravě v centru krajské metropole. Stavbu chce město, které nyní chystá vypsání výběrového řízení na zhotovitele, zahájit v říjnu 2019, hotova má být v roce 2022. První etapa okruhu o délce 2,6 kilometru, a to v úseku Domažlická — Křimická, byla dokončena v září 2014...

Zveřejněno: 28. 11. 2018, Martin Pecuch

Město začalo poslední fázi majetkového řešení pro 2. etapu Městského západního okruhu

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dnes postup v případě dvou fyzických osob, které se s městem Plzeň nedohodly na výkupu pozemků pro 2. etapu Městského západního okruhu. Vzhledem k tomu, že radnice již vyčerpala veškeré možnosti vedoucí k dohodě s majiteli, schválili zastupitelé návrh podání žádosti o odnětí jejich vlastnického práva, nedojde-li ve lhůtě 90 dnů k uzavření kupní smlouvy. Městský západní okruh je prioritní dopravní stavbou pro město i Plzeňský kraj jako investora, jež pomůže odvézt dopravu z centra města. Pro přípravu stavby Plzni zbývá vykoupit posledních 14 procent pozemků...

Zveřejněno: 2. 2. 2017, Martin Pecuch

Plzeň úspěšně pokračuje s výkupy pozemků pro Městský západní okruh

Město Plzeň úspěšně pokračuje s výkupy pozemků pro druhou etapu Městského západního okruhu v úseku Křimická – Karlovarská. V současné době je vykoupeno, projednáno a s vlastníky pozemků dořešeno již 74 procent výměry trvalého záboru této pro město prioritní stavby. Jednání o výkupech dalších pozemků intenzivně probíhají...

Zveřejněno: 14. 12. 2016, Martin Pecuch

Pro Městský (západní) okruh má Plzeň zajištěno už více než 60 procent pozemků

Pro II. etapu stavby Městského (západního) okruhu, tedy úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni, je v současné době projednáno a schváleno Zastupitelstvem města Plzně majetkoprávní vypořádání zhruba 90 tisíc metrů čtverečních trvalého záboru pro stavbu, tedy asi 58 procent z celkové výměry trvalého záboru. Dalších přibližně 6 procent je souhrn pozemků ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic České republiky a Plzeňského kraje...

Zveřejněno: 8. 6. 2016, Martin Pecuch

Město už má téměř 40 procent pozemků na poslední etapu západního okruhu

Plzeň pokračuje ve výkupu pozemků, které potřebuje pro výstavbu druhé, a tedy finální, etapy městského západního okruhu. Ten je prioritní dopravní stavbou na území města, je na něj kladen zvláštní důraz. Vykoupena je nyní již více než třetina potřebných pozemků včetně sedmi, jejichž výkup schválili před prázdninami zastupitelé. „Pokročili jsme dobře, konkrétně jsme nyní na 36 procentech vykoupených pozemků, budeme i dál intenzivně pokračovat. K tomu počítáme také s tím, že 15 procent pozemků získáme od státu,“ uvedla Helena Matoušová...

Zveřejněno: 17. 7. 2015, Eva Kriegerová