Západní okruh

 

Základní informace

Tyto stránky byly vytvořeny městem Plzeň proto, aby poskytovaly souhrnné a aktuální informace o stavbě Městského (západního) okruhu.

Městský (západní) okruh je prioritní dopravní stavbou na území města Plzně, je na něj kladen zvláštní důraz. Aktuálně se pracuje na zahájení prací druhé, tedy závěrečné etapy okruhu. Předpokládaný termín zahájení stavby této etapy je plánován na konec rok 2019 a její dokončení v roce 2023.

Stránky vás seznámí s výkupy pozemků, s realizací předchozích etap a postupem výstavby poslední části okruhu. Vlastníkům, kteří mají své nemovitosti v blízkosti okruhu nebo jsou přímo budoucí stavbou dotčeni, poskytnou i další podrobné informace pro jejich jednání s úřady Magistrátu města Plzně.

Most na Západním okruhu Plzně (foto: 5.8.2014)

Na realizaci stavby spolupracuje více subjektů ze strany města Plzně, ale také ze strany Plzeňského kraje, proto budou na těchto stránkách prezentovány informace všech zúčastněných složek včetně kontaktů, kam se lze obracet s dotazy či problémy.

KontaktyKontakty pro řešení problematiky Západního okruhu
Usnesení ZMP č. 351 z 12. 6. 2014 a č. 111 z 5. 3. 2015Stanoviska Zastupitelstva města Plzně k řešení této investiční akce
http://gis.plzen.eu/zaboryInteraktivní mapová aplikace popisující jednotlivé zábory II. etapy
NávodNávod jak pracovat v interaktivní mapové aplikaci

Západní okruh „Domažlická – Karlovarská v Plzni“

Příprava západní části městského okruh, který propojí Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice a Severní Předměstí, přinese první funkčně ucelenou část městského okruhu. Jeho trasa dopravně spojí největší městská sídliště na Severním Předměstí (cca 50 tisíc obyvatel) s nejrozsáhlejší průmyslovou zónou města Borská pole. Jeho realizace bude dalším novým propojením sever – jih.

Popis akce

Jedná se o novostavbu komunikace, propojující silnici I/26 Domažlická a silnici 1/20 Karlovarská, navržené v dvoupruhovém uspořádání (v každém směru jeden jízdní pruh) kategorie MS 9/80 s minimální šířkou jízdního pruhu 3,5 m. Celková délka okruhu je 5,9 km a vyžádá si úpravy nebo výstavbu přibližně 6 km dalších přilehlých komunikací. Souběžně s celým okruhem budou vybudovány nové cyklostezky a budou také upraveny nebo vybudovány nové biokoridory.

Vývoj přípravy západního okruhu

Městský okruh jako jeden z hlavních článků komunikačního systému potvrdila v roce 1993 zpracovaná Revize komunikační sítě města Plzně, která se stala podkladem pro zpracování Územního plánu města Plzně schváleného Zastupitelstvem města Plzně v roce 1995. Schválením územního plánu získal městský okruh územní ochranu trasy a byl zařazen mezi veřejně prospěšné stavby.

V roce 1996 byla zpracována technická studie okruhu v úseku Domažlická – Chebská - Studentská, která byla v roce 1998 doplněna o návrh etapy s polovičním dvoupruhovým uspořádáním. Toto technické řešení se stalo podkladem pro další investiční přípravu stavby.

V roce 1999 získal městský okruh z hlediska vlivu na životní prostředí kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí České republiky. Bezprostředně po získání kladného posudku MŽP ČR započala projektová a investiční příprava staveb. Trasa okruhu byla rozdělena do tří etap, přičemž nultá a první etapa jsou již skončeny.

 • Městský okruh Domažlická – Vejprnická  tzv. nultá etapa.
 • Část Domažlická – Křimická tzv. I. etapa délky 2,6 km - dokončena.
 • Část Křimická – Karlovarská tzv. II. etapa délky 3,3 km s předpokládaným nákladem 2,3 miliardy Kč.
  • Pro II. etapu bylo v roce 2018 vydáno pravomocné stavební povolení.
  • V lednu 2019 byla dokončena projektová dokumentace pro provádění stavby.
  • V červnu 2019 byl zahájen předstihový archeologický průzkum, který je naplánován na 4 měsíce.
  • V současné době již probíhá realizace přeložek inženýrských sítí společnosti ČEZ.
Aktuálně
 • SÚS PK a město Plzeň zahájilo přípravné práce pro výstavbu 2.etapy Městského západního okruhu.
 • Přípravné práce předstihovým archeologickým průzkumem v úseku stavby, kde se předpokládá možnost archeologických nálezů. Terénní průzkumné práce provádí od června Západočeské muzeum, p. o., které by mělo průzkum dokončit v říjnu 2019.
 • Zároveň probíhá realizace přeložek inženýrských sítí společnosti ČEZ. V současné době je dokončena více než polovina těchto přeložek.

Projektový snímek (pdf, 2 MB) se otevře v novém okně

Mapa - již zprovozněný úsek západního okruhu 0. a I. etapa (modře) a připravovaná II. etapa (červeně)

Zveřejněno: 20. 2. 2023, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně

Web Industry Open se otevře v novém okně
20.5. - 19.8.2023
Industry Open
Web se otevře v novém okně
9.6. - 11.6.2023
Historický víkend

Doprava v Plzni


Informace o aktuálních dopravních omezeních v Plzni