ÚvodBydleníSociální bydlení

Sociální bydlení

Město Plzeň poskytuje sociální bydlení osobám, které se nachází v bytové nouzi a potřebují komplexní podporu sociálního pracovníka. Sociální bydlení je poskytováno zejména osobám opouštějící dětské domovy, domy na půl cesty, osobám s duševním onemocněním, osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi, samoživitelům, atd.

Sociální šetření

U každého žadatele musí být sociálním pracovníkem magistrátu provedeno sociální šetření, se kterým musí žadatel souhlasit.

Při šetření se zjišťují celkové sociální, zdravotní a majetkové poměry žadatele a osob, které by se měly do sociálního bytu také stěhovat. Sociální šetření slouží jako základ pro posouzení nutnosti přidělení sociálního bydlení a vyjednání cílů a zjištění oblastí a míry podpory, která bude žadateli poskytována ze strany sociálního pracovníka.

Uzavření nájemní smlouvy

Nájemní smlouva v sociálním bytě je uzavírána na dobu určitou (1 rok), v případě, že nájemce dodržuje podmínky plynoucí z nájemní smlouvy a Dohody o poskytování sociální práce, nemá dluh na nájmu, jedná se o uzavření nové nájemní smlouvy.

Podání žádosti

Zájemce o sociální bydlení musí podat žádost o byt u přepážkového pracoviště magistrátu, Škroupova 5, přízemí, č. dveří 17, popř. může kontaktovat oddělení nájmu bytů Odboru bytového Magistrátu města Plzně.

Projekty

V současné době město realizuje projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006185Projektový banner EU
Operační program: Zaměstnanost
Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
Doba realizace: 1. 3. 2017 – 29. 2. 2020
Celkové způsobilé náklady 13 887 378,00 Kč, dotace ve výši 13 193 009,10 Kč, vlastní podíl spolufinancování 694 368,90 Kč.

Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2019 - 2022

Plzeň má jako první město v České republice svou koncepci sociálního a dostupného bydlení, dokument se zaměřuje na roky 2019 až 2022. Koncepce analyzuje situaci v oblasti bydlení v Plzni směrem k osobám, jež nemohou za tržních podmínek získat standardní nájemní bydlení, a navrhuje opatření, jak problematiku řešit. Zvyšovat by se tak v západočeské metropoli měla například kapacita bytů zvláštního určení, i bytů bezbariérových, posilovat by mělo chráněné bydlení, rozsah kamerového systému, vzniká systém prostupného bydlení a jiné. Opatření se již průběžně realizují.

Přílohy

Právní analýza(pdf, 378,22 kB)

Zveřejněno: 9. 1. 2020, Martin Pecuch

Tradiční akce města Plzně